HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  100. Thập Độ Ba la mật

  Sunday, December 23, 201811:51 AM(View: 1743)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 4 tháng 12 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,279