HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  105. Như Huyễn Định

  Sunday, December 23, 201811:59 AM(View: 1895)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 9 tháng 12 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,262