HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  107. Một Năm Nhìn Lại

  Sunday, December 23, 201812:02 PM(View: 1788)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng tại đạo tràng Nam Cali ngày 22 tháng 12 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,261,261