HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  108. Con Đường Thiền Ta Đi

  Monday, December 24, 201810:36 AM(View: 2402)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 11 tháng 12 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,274