HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như SNHP044: CỐNG HIẾN CHO ĐỜI

Thursday, December 30, 20218:07 AM(View: 2138)
Triệt Như - Suối Nguồn Hạnh Phúc - Bài 44

CỐNG HIẾN CHO ĐỜI
44 SUOI NGUON HANH PHUC 4 X 6 VN copy

Mùa đông, những giờ phút cuối của một chu kỳ tương đối xuân hạ thu đông, sắp chấm dứt, để rồi một chu kỳ mới lại bắt đầu: mùa xuân hoa lại nở. Như vậy, dòng sống cứ tiếp diễn mãi không ngừng. Chúng mình cũng y như thế, đã sinh ra thì phải sẽ già, sẽ bệnh và sẽ chết. Làm sao tránh khỏi con đường một chiều này. Cho nên cái ý nghĩa của một đời người là mình phải sống như thế nào cho tốt?

Hôm nay, mùa tưởng niệm Thầy Tổ, xin khơi lại ngọn lửa sáng mà Thầy đã truyền lại cho chúng ta trong suốt 25 năm nương tựa nơi quê hương thứ hai này. Thầy có một bài kệ ngắn, mang tên “ Ngọn Đuốc Chơn Thiền”, tóm gọn nội dung con đường đi của chúng ta.

Ta tự mình thắp đuốc

Ngọn đuốc của chơn Thiền,

Không đảo điên hư vọng,

Qua Không Tánh, Chân Như,

Qua "Tathà" - "Như vậy"

Khơi dậy trí vô sư.

Bằng ngọn đuốc chơn thiền,

Của như thật tri kiến,

Nhìn vạn pháp đang là

Trong không ta, không ngã

Làm phát huy ba lực:

Bi, Trí, Dũng hiên ngang.

Ba Cửa Thành Niết Bàn,

Ta vào tâm rỗng rang.

An trụ trong vô tướng,

Phiền não hết nhiễu nhương.

 

Chướng duyên hết cản trở,

Giấc mơ sẽ trọn thành,

Bi, Huệ đồng phát sanh.

Đủ duyên ta thừa hành,

Đời đời Bồ Tát Đạo,

Giáo hóa khắp quần sanh.

Bài thi kệ này của Thầy Thiền Chủ đã trình bày con đường đi mà Thầy tâm nguyệnBồ tát đạo, khế hợp với chủ trương của Đức Phật là: “tự giác- giác tha” và “đối cơ thuyết pháp” đồng thời nêu rõ 4 chủ đề quan trọng trong Phật giáo, thuộc chân đế Bát nhã là:

-       Tánh Không
-       Tánh Chân Như
-       Như Thực tri kiến
-       Vô ngã.

Và “Ba cửa Giải thoát” hay “Ba cửa thành Niết Bàn”, cũng thưộc chân đế Bát nhã:

-       Không định
-       Vô tướng định
-       Vô nguyện định hay Vô tác định.

Tuy nhiên Thầy đã chọn một pháp để dụng côngChân như định hay thể nhập Chân Như. Hễ thành tựu chủ đề chân như thì hành giả cũng thông suốt những chủ đề khác. Nhưng làm sao thể nhập chân như? Đây là điều kiện :

1-    Phải tự lực thực hành (ta tự mình)
2-    Phải có trí sáng suốt (thắp đuốc)
3-    Phải chân thật, khách quan (không đảo điên, hư vọng)
4-    Phải hiểu ý nghĩa các chủ đề trước khi thể nhập.
5-    Phải thực tập thấy “cái đang là” để có Như thực tri kiến. Từ đây mới thấy “Cái Như vậy”.
6-    Kết quả: phải có Bi và Huệ đồng thời phát huy, mới là thực sự có khả năng ra giáo hóa. (Bi- Huệ đồng phát sanh, Đủ duyên ta thừa hành, Đời đời Bồ tát đạo). Tại sao vậy? Khi phát huy tâm Bi và có Trí Huệ thì con đường tu của mình thênh thang, không còn gì cản trở hay chướng ngại nữa, đồng thời con đường giáo hoá cũng thênh thang, không còn ai xét đoán, hay phản đối. Khi phát huy được tâm Bi thì không còn tâm sân hận, đố kỵ, phát ngôn bừa bãi, lớn giọng quở trách người khác. Vì tâm Bi là bi mẫn, thương mến, muốn giúp đỡ, lời nói sẽ nhẹ nhàng, từ tốn, mới thuyết phục được người khác. Ái ngữ là một điều kiện trong Tứ Nhiếp Pháp.

Tóm lại, bài thi kệ “Ngọn đuốc Chơn Thiền” này trình bày một con đường tu tập tương đối ngắn gọn, nghiêng về Thiền Huệ. Bước đầu thực hànhpháp Như Thực (Yathābhūta).  Dùng giác quan trực tiếp với đối tượng: thấy, nghe, xúc chạm, chỉ Biết hay nhận thức đúng y “cái đang là” trước giác quan của mình, tâm lúc này trung thực, khách quan, tĩnh lặng. Trí năng, ý căn, ý thức yên lặng, lậu hoặc không khởi lên được, ký ức cũng yên lặng. Chúng ta cứ thực tập hoài trong mỗi lúc mình nhớ thì giữ cái Biết thôi, tương ưng với chánh niệm và tỉnh giác. Lần hồi ta có cái tâm trong sạch, thanh thản, khách quan, và cái thấy biết Như Thực, kinh gọi là Như Thực Tri kiến / Yathābhūta ñāna dassana.

 

Tới đây, làm sao chuyển qua nhận thức Như vậy?

Mình phải hiểu chân như là gì? Phải hiểu ngữ nghĩa của từ:

Tathā: như, như thế, như vậy/ such, thus (tĩnh từ).
Tathatā: cái như thế, trạng thái như vậy, chân như/ suchness, thusness (danh từ)
Bhūtatathatā: bhūta: chân, thực. Bhūtatathatā: chân như (do ngài Mã Minh dùng) 

Trong kinh sách, chân như được trình bày nhiều cách khác nhau.

Thí dụ, trong kinh Phật tự thuyết, phẩm Bồ Đề, Phật giảng:

 

  - Này các Tỷ-kheo, có xứ này, tại đây không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió; không có Hư không vô biên xứ, không có Thức vô biên xứ, không có Vô sở hữu xứ, không có Phi tưởng phi phi tưởng xứ; không có đời này, không có đời sau, không có cả hai mặt trăng mặt trời. Do vậy, này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố không có đến, không có đi, không có trú, không có diệt, không có sanh; không có an trú, không có chuyển vận, không có sở duyên, đây là sự đoạn tận khổ đau.

(III) (Ud 82)

(Như kinh trên, chỉ khác lời cảm hứng)

- Này các Tỷ-kheo, có sự không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, này các Tỷ-kheo, nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, thì ở đây không thể trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi. Vì rằng, này các Tỷ-kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không bị làm, không hữu vi, nên có trình bày sự xuất ly khỏi sanh, hiện hữu, bị làm, hữu vi.

(IV) (Ud 83)

 

Thí dụ trong hệ thống kinh Bát nhã ba la mật đa, thuộc hệ Phát triển:

-      Bạch Thế Tôn, chân như tính của vạn pháp là gì ?

Phật: - Ông nên biết chân như tính rất thâm diệu, chỉ có thể dùng như thật quán tri mà trực nhận chứ không phải dùng lời nóidiễn tả được. Tại sao ? Vì chân như của vạn pháp vượt ra ngoài văn tự, xa lìa vòng ngôn ngữ, tất cả lời nói không thể nào mô tả được; ngoài mọi sự hí luận, tuyệt hết mọi sự phân biệt; không có bỉ, không có thử, xa lìa mọi hình tướng (appearance), tìm xét cũng không được, không còn trong vòng đối đãi, vượt ra ngoài lý luận (atakkāvacara/ beyond logic), xa lìa các chướng hoặc (free and without obstruction), không thể dùng thức (consciousness) mà biết được. Nó trụ ở chỗ vô sở trụ, vắng lặng, trong sáng; không có ngã; tìm không thể được, không lấy, không bỏ, không nhiễm, không trước, trong sạch, không bợn, tối thượng đệ nhất, tính thường bất biến, dù có Phật ra đời hay không, cái tính đó vẫn thế. Này Ông Thiên Vương, đó là pháp giới (dharmadhātu) vậy.

 

Chúng ta đọc kinh điển diễn tả “chân như” rất khó hiểu như vậy, gọi là ngữ nghĩa hàn lâm. Khi thực hành thể nhập chân như, ta cần đúc kết lại thành ý nghĩa cô đọng thôi, Thầy đã định nghĩa chân như là “Cái Không Tên”. Vậy chúng ta dùng nhận thức không lời quan sát thì sẽ thấy “cái không tên của cảnh” và  “cái không tên của tâm”. Tức là nhận ra được chân như của tất cả pháp.

Kết lại, thể nhập chân như là khi chân như nội tại trong nhận thức biết không lời. Lúc đó, tâm hoàn toàn yên lặng, cảnh cũng yên lặng, cái thấy hoàn toàn khách quan, trống rỗng, cảnh cũng khách quan trống rỗng, cuối cùngtâm an trụ trong chính nó.

Đây chỉ là một bài thi kệ Thầy sáng tác năm 1999, là một trong nhiều bài thi kệ của Thầy, tặng cho thiền sinh trong khóa tu học, cũng là một món quà tâm linh cống hiến cho đời. 

 

Thiền viện, 29-12-2021

TN

 

  

 

Line 2
Triệt Như - Suối Nguồn Hạnh Phúc - Bài 44
CỐNG HIẾN CHO ĐỜI
audio-icon_thumbnail(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download) 

 

 

 

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
)
Sunday, January 8, 20235:46 PM(View: 542)
Es gibt kein Phänomen oder Ereignis, das unabhängig und von selbst oder zufällig gebildet und entwickelt wird.
Thursday, January 5, 20239:01 AM(View: 679)
Các bạn ơi, đây cũng chỉ là một bài ghi lại chuyện sinh hoạt trong tháng 12- 2022 này, mình trở về thăm thiền viện Chân Như, ở Navasota thuộc Texas. Không thể nói là”chuyến du hóa” được vì thiền viện Chân Như là “nhà mình” mà.
Tuesday, December 27, 20223:39 PM(View: 513)
Meditation hilft der Menschen, harmonisch mit der Umwelt zu leben. Eine Harmonie zwischen Körper und Geist eines Individuums, eine Harmonie zwischen einem Individuum und anderen Individuen und eine Harmonie zwischen einem Individuum und der Natur.
Saturday, December 24, 202212:22 PM(View: 534)
... Không có cái nào độc lập và tồn tại vững chắc. Chỉ vì tất cả hiện tượng đều vô ngã, tức không thực chất tính, chúng nương tựa vào nhau mà trở thành.
Saturday, December 17, 20227:50 AM(View: 688)
Toàn thể cơ quan tâm-vật lý này ở trong luồng thường hằng như bánh xe quay không bao giờ ngưng. Nó cứ quay mãi, và cơ quan tâm-vật lý cứ trôi lăn mãi trong vòng luân hồi.
Sunday, December 11, 202210:19 AM(View: 809)
Trong 12 mắt xích, Thức (viññāṇa) và Danh - Sắc (nāma-rūpa) được xem là mắt xích cơ bản. Từ hai mắt xích này, tất cả những liên quan chủ thể-khách thể trong kinh nghiệm bình thường được phát xuất, và cấu trúc năng động cũng bộc lộ sự vận hành bên trong tâm. Thông qua chúng, sự chuyển biến của chúng ta từ vô minh đến giác ngộ có khả năng thực hiện được.
Tuesday, December 6, 20227:49 PM(View: 598)
Nội dung bài pháp ngắn này, đức Thế Tôn cho biết ở đời có bốn hạng người hiện hữu. Đó là hạng người đi thuận dòng, hạng người đi ngược dòng, hạng người tự đứng lại và hạng người khác là vị Bà-la-môn vượt qua bờ bên kia, đứng trên đất liền.
Tuesday, December 6, 20226:19 PM(View: 584)
Không có một hiện tượng nào được hình thành và phát triển mà ở trong trạng thái độc lập hay cô lập hoặc ngẫu nhiên.
Monday, December 5, 20226:51 PM(View: 523)
Das Bāhiya Sutra ist eine Lehrrede des Buddhas über die Funktionen der Naturen: die Natur des Sehens, die Natur des Hörens, die Natur des Berührens und das Nonverbale Bewusstsein.
Monday, November 28, 20226:21 PM(View: 650)
... Tưởng ám chỉ nhị nguyên chủ thể khách thể (subject-object duality). Vì nó là cái biết (knowledge) đạt được do sự cảm thấy đối tượng bên ngoài và bên trong thân xuất phát từ sự cung cấp sáu loại dữ kiện của Thọ. Sự cảm thấy này tạo thành một biểu tượng trong tâm gọi là tri giác biểu tượng...
Thursday, November 24, 20225:13 PM(View: 545)
Sống ở đời, không ai là không có bạn. Nếu không khéo, mình kết thân với những người bạn xấu, bạn ác thì cuộc đời của mình ngày càng đi vào ngỏ hẹp. Về vấn đề này, đức Phật cũng có những lời khuyên dạy cho đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài.
Sunday, November 20, 20227:22 AM(View: 545)
Trở lại bờ này Về lại nhà xưa, Chợt thấy, ngôi nhà xưa Là chính bờ bên này.
Saturday, November 19, 20222:48 PM(View: 588)
Der Hauptgrund dieses Leidens ist, dass wir eine falsche Sicht über das Leben, über die weltlichen Phänomene und vor allem über uns selbst haben.
Friday, November 18, 20225:43 PM(View: 622)
Đi trên con đường Thiền, ta cần nắm vững toàn bộ các mặt trong mỗi tiến trình của Tứ Đế để dễ nhận ra phương thức thực hành tiến đến chữa dứt khỏi Khổ cho chính mình.
Wednesday, November 16, 20227:50 AM(View: 1175)
Chánh niệm tỉnh giác giúp tâm dừng lại để sống trọn vẹn với cái đang là. Khi tỉnh giác, năng lượng Phật được biểu hiện, khi thất niệm năng lượng chúng sanh có mặt.
Tuesday, November 15, 20225:46 PM(View: 533)
Trí Bát Nhã siêu thế có thể thấy một cách đúng đắn như thật (yathābhūtam pasyati) thì gọi là chứng. Còn trí không phân biệt thì có thể thông đạt (Skt: samvidate: know thoroughly), cho nên gọi là được (Kinh Bát Nhã 567).
Monday, November 7, 20229:20 PM(View: 646)
Tỳ-khưu-ni lỗi lạc, vang danh bậc nhất về Đại Trí Tuệ trong Ni giới. Đó là nữ tôn giả Khema. Đặc biệt là Khema đã chứng quả Thánh cao thượng, chỉ sau một thời pháp của đức Phật, ngay khi bà còn là một hoàng phi cao sang quyền quý, chưa hề xuất gia, chưa hề quy y Tam Bảo, chưa phải là đệ tử của đức Phật Gotama.
Monday, November 7, 20227:29 AM(View: 717)
Điểm then chốt của bài pháp ngắn gọn này là nhấn mạnh đến nguyên tắc kinh nghiệm giác quan. Đó là khi giác quan kinh nghiệm được điều gì hãy để nó kinh nghiệm mà không để tự ngã can thiệp vào. Nếu biết khai thác nguyên lý này, ta cũng sẽ có kinh nghiệm ngộ đạo
Tuesday, November 1, 20228:22 PM(View: 1337)
Thực tại cùng tột là chân lý tuyệt đối, chỉ bằng nhận thức khách quan mới có thể nhận biết được bản chất của thực tại. ...
Tuesday, November 1, 202210:45 AM(View: 1555)
Kinh Bāhiya là bài kinh Phật dạy liên hệ đến những chức năng bên trong cơ chế tánh giác gồm tánh thấy, tánh nghe, tánh xúc chạm và nhận thức không lời.
Monday, October 31, 202211:01 AM(View: 673)
Das Leiden entsteht durch das Ursache und Wirkungsprinzip. Aus welcher Ursache entsteht das Leiden? Aus Ursache der Berührung.
Monday, October 24, 20223:06 PM(View: 1100)
Phật giải thích: “Khổ do duyên mà sanh. Do duyên gì? Do duyên xúc ... Không cần đến xúc, sự kiện như vậy không xảy ra”.
Sunday, October 23, 20224:01 PM(View: 619)
... con thuyền để chuyên chở mình đi trên giòng sông tâm linh là Tánh nguyên tắc. Mình phải cương quyết, với ý chí dũng mãnh giữ gìn những nguyên tắc sống thích hợp với những chân lý mà Đức Phật dạy. Đó là Tánh nguyên tắc trong thiền.
Monday, October 17, 202212:03 PM(View: 779)
Thiền dạy ta thấy, chứ không dạy ta suy nghĩ. Vì thế, suy nghĩ luôn luôn đối nghịch với Thiền. Thiền là sản phẩm của thấy. Suy nghĩ là sản phẩm của tưởng tượng.
Monday, October 10, 20222:16 PM(View: 856)
... ý thức là cái biết có tính phúc trình hay biết công bố (declarative knowledge), còn tánh giác là cái biết có tính trầm lặng (reticentability) ...
Sunday, October 2, 20226:59 PM(View: 836)
Lý do chủ yếu của những nỗi thống khổ đó là do ta có cái nhìn lầm lạc (a perverted vision) về cuộc đời, về thế gian và hiện tượng thế gian; đặc biệt nhất là ta lầm lạc đối với chính ta.
Saturday, October 1, 20224:42 PM(View: 787)
Der Buddha sagte, dass die Menschen so viel Tränen vergossen haben, so dass sie einen riesigen Ozean bilden könnten. Das Gelächter von zwei Geschwistern könnten aber nur zwei Regentonnen voll ausfüllen.
Wednesday, September 28, 20229:36 AM(View: 2613)
Ai có Tâm vì người ? - Người Vô Ngã ! Thế nào là người Vô Ngã? - Sống với các Tánh ! Tại sao sống với các Tánh mới có Tâm vì người ? Vì người Có Ngã Tâm lúc nào cũng vì Ngã Không thể vì người được !
Saturday, September 17, 20227:29 AM(View: 1163)
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass alle weisen Mönche voller Tugend, übernatürliche Kräfte und Weisheit besitzen. Jeder Ehrwürdige hat eine Sonderfähigkeit, obwohl sie unterschiedlich sind aber sie sammelt sich wie ein Blumengarten mit Hunderten von verschiedenen Blumen und jede Blume gibt ihren eigenen Duft ab und zeigt ihre prächtige Farbe.
Saturday, September 17, 20227:14 AM(View: 813)
Thân là phần thể xác, có hình vóc, nên người ta có thể trông thấy và va chạm. Còn tâm là phần tinh thần, tinh thần thì siêu hình không ai có thể nhìn thấy hay sờ mó được. Tuy siêu hình nhưng tâm chính là cái biết, là ý thức, là chủ thể ra lệnh cho thân làm việc theo ý muốn của nó. Tâm cũng có nhu cầu chăm sóc tắm rửa làm vệ sinh như thân thể vậy!
Tuesday, September 13, 202210:43 AM(View: 756)
Từ ta cánh nhạn bên trời, Bay qua nhập cuộc sống đời hư hao. Chiều theo cơn gió qua mau, Trăng đêm thấp thoáng lao xao chạnh lòng
Monday, September 12, 20226:11 PM(View: 972)
Thiền giúp cho cuộc sống con người được hài hòa cùng với môi trường chung quanh. Đó là những sự hài hòa giữa thân và tâm của cá nhân, hài hòa giữa cá nhân này với cá nhân kia, và hài hòa giữa cơ thể của cá nhân với thời tiết trong thiên nhiên.
Monday, September 12, 20226:00 PM(View: 691)
"Đó là không bị nhiễm bởi bất cứ ý nghĩ gì của ngã. Bố thí của cải không đủ, chừng nào mà ý nghĩ nhỏ nhất của ngã còn lại trong việc bố thí, nó sẽ hủy hoại hết việc thiện của ông. Những ý nghĩ của ngã che lấp ngay cả mục tiêu cao thượng, như tro che dấu lửa, nếu dẫm chân lên đó, bàn chân sẽ bị bỏng."
Monday, September 5, 202210:06 PM(View: 879)
Thấm thoát gần đến ngày tưởng niệm giỗ đầu của Thầy Thích Không Chiếu ... Khi bắt đầu sấp xếp giấy tờ riêng của Thây, em có thấy 1 bài thơ Thầy ghi trên giấy rời: `` Hải Đảo Tự Thân `` Xem đi, xem lại nhớ Thầy vô cùng. Và em cũng xin gởi đến chị dù không biêt lúc xưa chị đã được xem chưa ... Thu Bình và các em ..
Saturday, September 3, 202210:40 AM(View: 1079)
Einmal fragte mich jemand: Meisterin, können Sie die Struktur des Kultivierungsweges vereinfachen, damit wir ihm leichter folgen können, bevor Sie in die Ruhe gehen? Es gibt ja keinen realen Weg. Kultivierung heißt nur, den eigenen Geist zu beobachten und der Geist sind wir selbst. Wenn wir nach einem Weg suchen, heißt es, dass wir verirrt sind, da wir draußen suchen, was in uns drin ist.
Friday, September 2, 202210:43 AM(View: 858)
“Về các pháp phát sanh do nguyên nhân, nguyên nhân ấy, Như Lai đã chỉ rõ, Và cũng chỉ dạy cách chấm dứt, đó là giáo huấn của vị Đại Sa Môn”
Monday, August 29, 202211:03 AM(View: 997)
My young friends once told me heartfeltly: “Lady Master, before your retirement, please standardize the method from its beginning to its end so we can easily follow it.” To be frank, there is not a distinct road. The spiritual cultivation is just how to see your mind. We ourselves are in our own mind. Is there any other way? Launching our mind beyond our physical body to look for something outside is to get lost.
Saturday, August 27, 20222:08 PM(View: 738)
84.000 Dharma-Türen bedeuten auch keine Dharma-Türe. Wieso? Egal wo wir sind, wir können das Haus betreten, wann und wo wir wollen, da es unser eigenes Haus ist. Wir befinden uns bereits in diesem Haus. Nur haben wir es nicht wahrgenommen, weshalb haben wir es überall gesucht. Wenn wir aber ein einfaches und natürliches Leben führen würden, würden wir schon in unserem eigenen Haus wohnen.
Wednesday, August 24, 20228:04 AM(View: 1314)
VIDEO Ni sư Triệt Như hướng dẫn KHÓA TU ĐẶC BIỆT Tổng kết ngày 13 tháng 8 năm 2022 tại HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG ONTARIO CANADA
Wednesday, August 24, 20227:55 AM(View: 769)
Ngay lúc đó, đức Phật công bố rằng ông đã nhận được pháp nhãn (the eye of Dhamma). Phật buột miệng tán thán ngài Kiều Trần Như. Phật nói: “Kiều Trần Như, ông đã ngộ”. “Kiều Trần Như, ông đã ngộ”. (“aññāsi vata bho Kondañño,” “aññāsi vata bho Kondañño.”)
Saturday, August 20, 20221:28 PM(View: 870)
„Was kommen wird, muss sterben“. Wahrscheinlich haben wir diese Wahrheit nicht akzeptieren wollen. Wir werden dann traurig oder ängstlich sein, wenn wir krank sind. Liebe Freunde, ist die Krankheit doch nicht eine Illusion der Sprache?
Monday, August 15, 20226:56 AM(View: 1454)
Ni sư Thích nữ Triệt Như hướng dẩn KHÓA TU ĐẶC BIỆT - Phần 1 tại HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG ONTARIO CANADA Ni Sư Triệt Như giới thiệu nội dung và mục đích của khóa tu. Bài tập về thiền hành với chủ đề: Biết sự xúc chạm khi đi - Cái biết đặt dưới bàn chân
Saturday, August 13, 20224:40 PM(View: 1040)
Theo quan niệm nhà Phật thì con người tự ràng buộc mình trong nỗi khổ đau do chính mình gây ra. Muốn thoát khổ thì cũng phải chính mình tháo gỡ sợi dây ràng buộc đó chứ không Thần Phật nào cứu rỗi, ban ơn, giáng họa cho mình được.
Wednesday, August 10, 20227:09 AM(View: 1419)
Sự thật muôn đời: hễ cái gì có sinh ra, thì phải có lúc chấm dứt, biến mất, hoại diệt. Nhưng dường như chúng ta chưa chấp nhận sự thật này. Nên chúng ta buồn khổ vì bệnh. Các bạn ơi, như vậy bệnh có phải chỉ là ảo giác ngôn ngữ?
69,256