HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

HT Thích Thông Triệt: CỐT LÕI THIỀN PHẬT GIÁO

Wednesday, August 9, 202312:40 PM(View: 2432)

CỐT LÕI THIỀN PHẬT GIÁO

blank
Cốt lõi là cái tinh túy, cái tinh ba. Chớ không phải cái bề ngoài.

Nếu so với cái cây, nó không phải là lá cây, cành cây.v.v. mà là cái lõi bên trong của cây. Cái cốt lõi đó phải ngắn gọn, mới gọi là cốt lõi. Mà trong đạo Phật có nhiều cốt lõi lắm. Tại sao vậy?

Vì mỗi người nhìn 1 góc cạnh (tương tợ 5 người mù sờ voi) sẽ thấy mỗi góc cạnh khác nhau. Vậy cốt lõi của đạo Phật là do mỗi người nhìn đạo Phật như thế nào. Ví dụ, ngôi nhà này, nếu đứng ở xa nhìn, sẽ thấy nó nằm trên ngọn đồi. Nhưng đứng ở đây nhìn thấy núi xa xa, thì nó không cao. Vậy tùy thuộc cách nhìn của người thực hành Thiền, sẽ thấy cái cốt lõi tương ưng.

Thí dụ: Ở lớp Thiền căn bản, tinh ba là tánh giác. Mình cần hiểu nó là cái gì? Cái tinh ba đó hợp với trình độ của mình.

Lên trình độ khác, thầy lại nói: Cái tinh ba là không ta, không cái của ta, thì đạt tinh thần vô ngã. Đó cũng là cốt lõi.

Lên thêm trình độ nữa, thầy lại dạy: Lý Duyên khởi. Con người không bao giờ thoát ra khỏi vòng quay của guồng máy nhân duyên đó. Khi nào thoát ra được, mới là thực sự giải thoát. Đó cũng là cốt lõi. Mình nhận ra con người như một con ốc, trong guồng máy nhân duyên đó, bị trôi lăn trong sự quay cuồng đó; khi cắt được 1 mắt xích trong 12 mắt xích nhân duyên, thì tất cả mắt xích đều đứt, chấm dứt sanh tử.

Lên một mức độ nữa, các pháp đều không tự tánh, đều là tánh Không. Làm sao thể nhập, để được giải thoát. Đó cũng là cốt lõi.

Lên thêm trình độ nữa, quí vị phải thấy Như Thật, quí vị sẽ thay đổi cái nhìn về thế giới hiện tượng, đạt kinh nghiệm Như Thật Như Vậy, điều chỉnh bệnh tâm thể, trí tuệ tâm linh phát huy. Thì đó cũng là cốt lõi vậy.

Do đó cốt lõi phải khế hợp với trình độ tiếp nhận của mình. Nên mình không thể xác định cái cốt lõi nào. Vấn đề đặt ra là cốt lõi của đạo Phật ở đâu?

Ta phải quay về sự thành đạo của Đức Phật. Tại sao?

Trong phần định nghĩa, cốt lõi, nghĩa bình dân, là cái tinh ba, giống cái lõi cây, không phải da cây, cành cây... Nó là chất nằm ở giữa cây. Trong đạo Phật, ta phải quay về sự thành đạo của Đức Phật.

Thứ nhất, Đức Phật đã trải qua 4 tầng Thiền. Đến tầng Thiền thứ 4, Đức Phật thành đạo. Đức Phật đã có kinh nghiệm Tam Minh, tức 3 năng lực siêu việt của Đức Phật:

+ Túc mạng minh: biết những tiền kiếp của mình.

+ Thiên nhãn minh: biết tiền kiếp của chúng sanh

+ Lậu tận minh: biết nguyên nhân và cách chấm dứt luân hồi sanh tử. Biết cách thực hành đặt trên cơ sở Như Thật Như Vậy. Đây chính là cốt lõi của đạo Phật.

NHẬN RA RỒI PHẢI THỂ NHẬP

Như Thật, tiếng Pāli là: YATHĀBHŪTA

Như Vậy: TATHĀ/ TATHATĀ

Cả hai đều đặt trên nền tảng: Không Lời. Trong kinh, Đức Phật dùng từ: Atakkāvacara tức ngoài phạm vi lý luận.

Đó là cốt lõi rốt ráo nhứt trong những cốt lõi.

Tại sao gọi đó là cốt lõi rốt ráo? Vì qua trạng thái đó, Đức Phật thành đạo. Nếu không hiểu ngữ nghĩa sâu sắc, thì không làm sao đi vô cốt lõi. Đặc biệt bên Thiền, nếu nói cốt lõi không chưa đủ, phải đi đến thể nhập. Giống như ta ngộ cái Như Thật Như Vậy, ngộ tức nhận ra rõ ràng. Nhưng chưa thực hành để thể nhập điều nhận ra. Cho nên con đường đạo Phậtnhận ra rồi phải thực hành để thể nhập.

Thể nhập để làm gì đây? Thể nhập để chuyển hóa thân, tâm và trí tuệ tâm linh. Thí dụ: thân chúng ta có bệnh triền miên chữa không hết, tâm cũng bệnh triền miên là bệnh dính mắc, không có trực giác... Qua thực hành, chúng ta có thể chữa bệnh của thân, tâm không còn dính mắc...

Vậy vấn đề chứng ngộ phải được đặt ra trong cốt lõi đó. Chớ không phải chỉ đòi hỏi người cư sĩ phải giữ 5 giới, nhất là giới vọng ngữ v.v... Đó chỉ như là cành lá.

Cho nên tiến trình ngộ, thể nhậpchứng ngộ phải được xếp vào cái cốt lõi đó, thì mới đầy đủ.

LÀM SAO THỂ NHẬP?

Muốn thể nhập phải đặt trên cơ sở của những tiến trình thực hành. Không thực hành, ta không bao giờ kinh nghiệm được thể nhập. Đây là thực tế. Người tu thiền là người thực hành. Nó khác với những người tu khác trong đạo Phật.

thực hành mới kinh nghiệm thể nhập. Có thể nhập mới đưa đến chứng nghiệm trên 3 mặt hay 4 mặt:

1-   Điều chỉnh bệnh tật của thân.

2-   Điều chỉnh tâm hay chuyển hóa tâm.

3-   Hài hòa thân tâm.

4-   Phát huy trí tuệ tâm linh.

Bốn điểm đó sẽ phát huy ra năng lượng hài hòa.

Tại sao sự hài hòa được xếp là năng lượng?

Vì cái hài hòa đó không phải nghĩa trừu tượng, mà là cụ thể. Hài hòa cái gì? Cái thân vật chất. Cái tâm cũng là vật chất. Tại sao? Vì cái tâm do neurons biểu lộ ra ngoài, tức tế bào não, đương nhiên nó có năng lượng/ có energy. Nó phát ra những làn sóng, những dạng điện trường.

Sau cùng, thân tâm hài hòa, không còn ba trợn, ba hồi vui, ba hồi buồn, tâm không còn dính mắc. Trước hết cá nhân tự hài hòa, sau mới hài hòa với vợ chồng, con cái, với người chung quanh, với tập thể mà mình tiếp xúc. Cho nên hài hòa là năng lượng diệu hữu trong Thiền. Muốn đạt cái kỳ diệu đó phải đi qua cái cốt lõi này.

Nếu tôi là cư sĩ, giữ 5 giới, tu sĩ giữ 10 giới, 250 giới v.v... Đức Phật có dạy, nhưng để cuối cùng đi vào cái cốt lõi này.

Vấn đề đặt ra là từ ngữ Như Thật Như Vậy là gì? Nó nói lên cái gì? Vậy Như Thật là sao? Như Vậy là sao? Cái cốt lõinhận thức ra cái cốt lõi đó là gì?

Khi từ giả gia đình ra đi, Đức Phật muốn đạt cái Vô sanh. Khi thành đạo, Đức Phật ở trong trạng thái Như Thật Như Vậy.

KHÁI QUÁT VỀ NHƯ THẬT NHƯ VẬY

Đạo Phật có nhiều đường đi đến. Mỗi đường tùy từng căn cơ. Bây giờ ta xem lại sự thành đạo của Đức Phật, dựa trên 4 tầng Thiền. Đến tầng thứ 4, Phật thành đạo qua trạng thái Như Thật Như Vậy. Đây là mấu chốt: Không Lời.

Làm sao nhận ra cái Không Lời?

Ta phải có “cái nhận thức” mới nhận ra được cái không lời.

Thái độ mình là cái nhận thức. Nhận thức gì? Nhận thức cốt lõi thành đạoNhư Thật Như Vậy, mà phải dựa trên mấu chốt không lời.

Sau đó, mình phải hiểu ngữ nghĩa cốt lõi đó.

Như Thật là sao? Là trạng thái đang là của sự kiện. Trạng thái đó xảy ra Như Vậy đó, là sao? Là không thêm mắm thêm muối gì hết. Là như vậy đó.

Đó là nghĩa bình dân. Mình không nói khách quan tính gì hết, đây là nghĩa hàn lâm. Thí dụ: chúng ta nhìn chung quanh thấy những người đang viết. Đó là thấy như thật như vậy. Nếu tò mò coi họ viết gì? thì đó là ý thức tò mò, không phải tâm tĩnh lặng. Còn nói: ông bà đó viết cái gì?  phải viết thơ phải không? đó là suy luận của trí năng.

Cái Như Thật Như Vậy không phải là đối tượng của trí năng, mà là đối tượng của giác quan. Vậy cốt lõi đạo Phật luôn luôn sử dụng giác quan, để đạt trạng thái tinh ba này. Đó là nhìn bên ngoài bằng giác quan, thấy cái đang là.

Cái đang là là gì? Thời giankhông gian gặp nhau ở một điểm. Tức bây giờ và ở đây gặp nhau. Thấy mọi người đang viết: đó là bây giờ và ở đây. Không có nội dung viết gì.

Tâm có quán tính 3 mặt: suy nghĩ, suy luậnphân biệt so sánh. Trong cái đang là hay bây giờ và ở đây, tâm dừng lại liền. Bao nhiêu tập khí/ lậu hoặc đều dừng lại.

Ta phải tập. Vì tâm ta bao nhiêu năm qua bị tô màu đủ thứ, thấy là định danh, là dán nhãn. Bây giờ phải thấy Như Thật, chỉ thấy cái bây giờ và ở đây của hiện tượng.

Ba nhóm: ý căn, ý thứctrí năng quậy tâm ta hoài. Bây giờ phải tập để cho nó dừng lại. Thì lúc đó sẽ có cái Biết của tánh giác.

Không nhận thức rõ ngữ nghĩa của Như Thật, không đi vào được cốt lõi.

Thấy biết Như Thật, cái Biết đó thường hằng lặng lẽ, nhờ cái biết đó mới vô được Như Thật.

Thế giới hiện tượng luôn luôn tĩnh lặng. Tại vì tâm ta không tĩnh lặng. Thế giới hiện tượng không tên, do mình gắn tên cho nó. Tâm ta liền bị điều kiện hóa trong những tên đó. Bây giờ phải trả thế giới hiện tượng về cái không tên của nó, mới đi vào cốt lõi được. Hệ Phát Triển khai triển chỗ cốt lõi là: lý như như, lý vô danh, lý vô tướng... Khi ta có kinh nghiệm đó thì tâm ta dừng lại liền. Mà có cái Biết. Chỗ đó không lời. Đức Phật gọi là Atakkāvacara.

Chúng ta phải có nhận thức. Ở đây là nhận thức không lời. Đó là trên phương diện chúng ta phải nhận rõ tinh ba đạo Phật, tinh ba của Thiền.

Nhận thức này nằm trong phần ngộ lý. Chúng ta không thể hiểu đơn giản, mà phải nhận ra chỗ Như Thật Như Vậy là chỗ lõi cây hay chỗ cốt lõi của đạo Phật. Ta phải nhận ra ngữ nghĩa của Như Thật Như Vậy bằng nhận thức không lời.

Nói tóm lại, trước nhứt, phải nhận ra ngữ nghĩa Như Thật là cái đang là của hiện tượng. Thí dụ: tôi thấy em ông A, tôi nói thông minh vì tôi thấy trán cao, đó là suy luận.

Bên ngoài thế giới hiện tượngnhư thật như vậy, bên trong mình cũng tâm như thật như vậy, thì mới hội nhập. Nếu mình không hiểu nghĩa Như Thật Như Vậy thì ngàn đời cũng không thể nhập.

Trạng thái Như Vậy là sự tĩnh lặng của thế giới hiện tượng, nó vốn không tên. Nhận thức rõ điều này thì mình mới thấy cái bề ngoài của thế giới hiện tượng. Thí dụ, hôm nay tôi thấy trời sương mù, tôi biết như thật như vậy đó. Tôi không nói có bão ở đâu. Bão là trí năng suy luận thêm. Nó không phải là đối tượng của giác quan.

Vậy Như Thật Như Vậy là do giác quan tiếp xúc đối tượng, mà không có trí năng xen vào, không có cái Ta. Chỉ có cái Biết mà thôi. Khi chúng ta duy trì trạng thái đó lâu dài, chúng ta có khả năng thể nhập Như Thật Như Vậy. Do đó phải qua nhiều tiến trình thực hành.

Tóm lại có 3 điểm cần ghi nhận:

+ Sự thành đạo của Đức Phật dựa trên trạng thái Như Thật Như Vậy.

+ Chúng ta phải nhận ra ngữ nghĩa Như Thật Như Vậy.

+ Tiến trình thực hành để thể nhập Như Thật Như Vậy.

NHẮC LẠI NHỮNG ĐIỂM CHÍNH

Cốt lõi đạo Phật có 2 phần:

+ tùy theo căn cơ

+ theo lịch sử thành đạo của Đức Phật.

Chúng ta phải:

1-  Ngộ lý hay nhận ra ngữ nghĩa bằng nhận thức không lời.

2-  Thể nhập qua những tiến trình thực hành.

Tóm lại, Như Thật: thấy bằng giác quan.

Như Vậy: thấy bằng cái Biết. Thuật ngữ gọi cái Biết đó là tánh giác.

Tất cả những điều này, quí vị phải xếp vô nhận thức, tức nhận ra được.

Thí dụ: Thấy 2 người nam nữ bắt tay nhau, thì thấy bắt tay nhau, đừng suy luận là có tình ý gì. Như vậy tâm mới đứng một chỗ. Vì tâm mình dính mắc quá cỡ nên có thói quen suy luận, suy đoán. Khi vào được Như Thật, tâm mới gỡ ra được dính mắc.

Bằng nhận thức phải hiểu rõ nghĩa Như Thật Như Vậy. Bằng nhận thức có lời hay không lời cũng được. Nếu có lời thì cũng không thêm thắt vô gì hết. Thí dụ: ăn, ngon biết ngon, chua biết chua, rõ ràng, mà không chê khen.

Khi ta xếp vô được nhận thức thì đó là nhận thức ta đã chuyển hóa. Mình không còn bị dính mắc bao nhiêu những truyền thống cũ: truyền thống gia đình, tập tục, văn hóa v.v...

Vậy phải nhận thức Như Thật Như Vậy là cái đang là, bây giờ và ở đây. Thí dụ: hôm nay có người lên lấy một cái DVD, cúng dường 100 đồng. Không nói người đó sẽ có phước, vì đó là không phải bây giờ và ở đây.

Bây giờ và ở đây là dừng lại nơi vùng tánh giác. Chúng ta đừng sử dụng ý căný thức.

Bằng con mắt nhìn thôi, mà chúng ta có thể chữa được bệnh. Vì sao? Vì tín hiệu nó đi thẳng vào 1 trục dây chuyền tác động đối giao cảm, ra acetylcholine, hạ huyết áp. Thần kinh thị giác trực tiếp tác động qua đối giao cảm, rồi qua Dưới đồi, vô dây thần kinh phế vị, vào tuyến tụy, điều chỉnh đường trong máu.v.v.

Tóm lại, qua tiến trình thực hành, chúng ta có những kết quả sau:

nhận thức chuyển đổi, có nhận thức mới.

+  điều chỉnh bệnh tâm thể.

chuyển hóa được tâm dính mắc thành tâm thanh thản.

trí tuệ tâm linh từ lần phát huy.

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nghe và ghi lại lời giảng của Hòa Thượng Thích Thông Triệt

Ngày 15 tháng 1 năm 2015

Tuệ Chiếu

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, June 12, 20249:35 AM(View: 243)
VIDEO Ni sư Triệt Như Giảng Đại Chúng tại Thiền Đường Tánh Không Nam Cali ngày 8 tháng 6, 2024 với chủ đề: PHÁP
Tuesday, June 11, 202411:40 AM(View: 242)
Mà bây giờ mình đã biết, cây nào cũng là cây giác ngộ, hoa lá, cảnh vật nào cũng hiển lộ thực tại cuối cùng. Vậy thì cây cảnh hoa lá nào cũng là "cây bồ đề", đâu có cái nào là của riêng mình đâu ?
Monday, June 10, 20241:27 PM(View: 257)
Từ ngữ Pháp, từ xưa tới giờ có rất nhiều ý nghĩa và ý nghĩa của nó rất rộng cho nên cô tạm gom lại để phân ra ba nội dung khác nhau tức là có thể xếp vào ba ý nghĩa khác nhau của từ Dhamma.
Sunday, June 9, 20249:11 PM(View: 155)
Als ich heute Nachmittag den Vorgarten des Sunyata-Zentrums betrachtete, der mit schwarzer und fruchtbarer Erde bedeckt wurde, fühlte ich mich glücklich. Liebe Freunde, wenn der Geist unbedeckt ist, strahlt das Weisheitslicht von selbst aus!
Saturday, June 8, 20249:28 PM(View: 289)
LA VOIE DE PERFECTIONNEMENT: LA VERTU, LA STABILISATION DU MENTAL, LA SAGESSE - Traduit en Français par Nhất Hòa et Marc Giang
Saturday, June 8, 20249:25 PM(View: 270)
LE PROCESSUS DE PRATIQUE PAR L'AUDITION ET LA VISION - Traduit en Français par Nhất Hòa et Marc Giang
Saturday, June 8, 20249:25 PM(View: 280)
LA VOIE DE PERFECTIONNEMENT DES BHIKKHUS AU TEMPS DU BOUDDHA - Traduit en Français par Nhất Hòa et Tâm Minh.
Wednesday, June 5, 20245:06 PM(View: 365)
Tứ Niệm Xứ là con đường duy nhất giúp thanh tịnh chúng sanh, diệt trừ khổ ưu, quả là lời hứa tuyệt vời của đức Thế Tôn. Với pháp môn này, đức Phật dạy hành giả trực tiếp quán thẳng vào bốn xứ thuộc thân-tâm để nhận ra thân, thọ, tâm, pháp thực chất của nó là vô thường, bất như ý, vô ngã.
Monday, May 20, 202410:22 AM(View: 461)
La retraite de Sunyata Toulouse à Moissac, dans le sud-ouest de la France, est terminée et nous sommes retournés à nos vies quotidiennes. En revoyant les images de ces jours de paix, de sérénité et de bonheur, en compagnie d'amis méditants d'ici et d'ailleurs, mon cœur ne peut s'empêcher d'évoquer quelques attachements et souvenirs.
Monday, May 20, 202410:11 AM(View: 448)
Wenn der Geist ein Objekt wahrnimmt, nimmt er „was gerade ist“ wahr. Wenn er aber in sich kehrt, nimmt er „die Soheit „(Tathatā/ the Suchness) wahr. Hier endet alles, es gibt keine Worte, keine Schrift, keine Namen, keine Außenwelt, kein Denken, keine Diskriminierung, keine Liebe, keinen Hass mehr. Alles ist gleichwertig. Haben die Partriarchen Recht, dass „die Erleuchtung bereits im Augenkontakt liegt“?
Monday, May 13, 20245:16 PM(View: 491)
Thiền Chỉ, tiếng Pali là “Samatha”. Nó có một từ nữa mang nghĩa tương đồng gọi là “Samadhi”, tức là Định. “Chỉ” là dừng lại. “Thiền Chỉ” hay “Thiền Định” là trạng thái tâm chuyên chú vào một cảnh, một đề mục, khiến cho mọi vọng tưởng đều ngưng bặt, tạo sự an vui (sukkha) hỷ lạc cho hành giả.
Thursday, May 9, 20244:00 PM(View: 852)
Chiều nay, ngắm nhìn khoảng sân rộng trước tổ đình sạch bót, một màu đen phì nhiêu, đất xốp, sẵn sàng chờ đón được gieo trồng, mình cảm thấy vui. Các bạn hiền ơi, đất tâm nếu trống không, mặt trời trí tuệ sẽ tự chiếu!
Wednesday, May 8, 20247:45 AM(View: 423)
Also: „Alle Dharmas kehren zu einem zurück, wo ist dieses Eine?“ Es kann sein, dass alle Dharmas zu dem Geist zurückgeht. Nun verstehen wir vielleicht, warum die Patriarchen damals gegangen sind, ohne jegliche Spur hinterlassen zu haben, als sie gegangen sind. Das Prajnaparamita-Sutra hat jedoch unendlich über die Leere, Illusion und Soheit berichtet.
Friday, May 3, 20246:55 PM(View: 535)
It is normal, natural, and reasonable that mundane phenomena emerge, change then terminate. If we could grasp that comprehension, when something appears or disappears, we are neither cheerful nor sorrowful. Then, our mind is serene and peaceful. And we realize that everywhere is our original adobe, every phenomenon, fact, event, situation or being, carries the truths of transience, the principles of cause-responded conditions, non-selfness, and the trait of bareness… The Dharma sounds from our Lord have been roaring and echoing in the infinite universe. As a result, the planet where we are now is the Buddha’s very realm, my dearest friends.
Thursday, May 2, 20243:30 PM(View: 1049)
Phải thông hiểu tới những chân lý rốt ráo: bản chất của thế gian là trống không, là như huyễn, do nhân duyên hội họp mà sinh ra, rồi sẽ thay đổi, và sẽ mất đi. Mình sẽ bớt dính mắc với những cảnh thăng trầm trong cuộc đời. Đây là trí tuệ xuất thế gian, giúp mình sống bình an trong đời.
Wednesday, May 1, 20246:56 AM(View: 654)
Der Wagen „mit einem Gang“ ist die wortlose Achtsamkeit (Sati), die uns vom Anfang bis zum Ende des Kultivierungsweges begleitet. In Wirklichkeit gibt es aber keinen Weg, der uns zur Erleuchtung bringt. Denn dieses wortlose Bewusstsein gehört uns von der Geburt an. Es war und ist rein, ruhig, klar und objektiv. Liebe Freunde, hole dieses wortlose Bewusstsein von Innen heraus. Suche es nirgendwo draußen.
Friday, April 26, 202411:42 AM(View: 857)
Khi nó thấy cảnh, thì nó thấy “cái đang là”. Khi nó an trú trong chính nó, thì nó thấy “cái như vậy” (Tathatā/ the Suchness). Bây giờ, mọi sự đều chấm dứt, không có lời nói, không có văn tự, không có tên gọi, thế gian cũng không còn. Không suy nghĩ, không phân biệt, không thương ghét, tất cả tan biến, bình đẳng. Có phải cổ nhân đã nói đúng “chạm mắt là bồ đề”?
Sunday, April 21, 20242:20 PM(View: 1467)
Vậy thì “Muôn pháp về một, một về chỗ nào?” có thể là muôn pháp đều về tâm, còn nếu thắc mắc: tâm về chỗ nào? Thì ăn gậy là phải rồi. Bây giờ mới hiểu tại sao chư Thiền Đức ngày xưa ra đi không cần lưu lại dấu vết mà hê thống kinh Bát nhã ba la mật lại viết tràng giang đại hải về Không, Huyễn và Chân Như. Có phải vì chỗ đó ngoài ngôn ngữ, còn nếu dùng ngôn ngữ thì nói hoài cũng không xong?
Saturday, April 20, 20246:38 AM(View: 681)
Also durch die Sinnesorgane nehmen wir also, „was gerade ist“, eine reale Sache wahr, das heißt, wir nehmen es wie eine reale Sache, obwohl es nicht echt ist. Ebenso ist ihre Stabilität, ihre Dauerhaftigkeit eine „Illusion“... Das Reale besteht darin, Phänomene durch die Sinnesorgane wahrzunehmen und die Illusion besteht darin, die Essenz eines Phänomens durch eine Weisheit zu verstehen.
Wednesday, April 17, 20242:27 PM(View: 769)
Tu tập theo đạo Phật không phải để sở hữu được điều gì, mà thực ra là để buông xả không bám víu với bất kỳ những gì ở trên đời... mà chỉ nhận biết rõ ràng pháp đến rồi đi, đó là điều tự nhiên của vạn pháp. Và sự đến đi đó, là bài học “sinh diệt, vô thường, vô ngã” giúp cho chúng ta không bị dày vò phiền não khi nghịch cảnh đến, hoặc quá đắm chìm mê say hưởng khoái lạc, khi duyên thuận lợi đến với mình, mà phải sống trong trung đạo vừa phải.
Tuesday, April 16, 202411:33 AM(View: 736)
Therefore, with our senses, we feel the “what-is.” It is the “As-Is Truth,” “Yathābhūta,” which is akin to the Truth, but it is not truly stable and permanent. It is also the “As-Is Delusion,” akin to a dream... The “As-Is Truth,” is the phenomena perceived by human senses and the latter, the “As-Is Delusion,” the Nature recognized by the Prajña Wisdom.
Sunday, April 14, 20245:07 PM(View: 1466)
Cảnh sanh khởi, biến đổi rồi hoại diệt của thế gian là tự nhiên, là bình thường, là hợp tình hợp lý. Nếu hiểu thật sự điều này thì khi cái gì đó sanh ra hay diệt mất, ta không vui cũng không buồn. Bây giờ tâm bình an, thanh thản, bây giờ mới thấy nơi nào cũng là ngôi nhà xưa của mình, cảnh nào cũng hiển lộ những chân lý vô thường, duyên sinh, vô ngã, bản thể trống không… Pháp âm của Phật vang rền khắp hư không, như vậy cõi này đang là cõi Phật đó, bạn hiền ơi.
Saturday, April 6, 202410:03 AM(View: 556)
Nur einfach die Augen aufmachen und das Objekt wahrnehmen, wie es ist, mit verbalem oder nonverbalem Bewusstsein, der Geist ist rein, ruhig und objektiv. Das ist der Naturgeist. Gebote, Kontemplation, Samatha, Samadhi und Weisheit sind vollständig in ihm vorhanden.
Saturday, April 6, 20248:52 AM(View: 1332)
... chiếc “xe một số” chính là cái Biết, nó đưa ta từ bước đầu tới bước cuối con đường. Thực ra, có con đường nào đâu, vì cái biết là của mình, từ đầu nó vẫn trong sạch, tĩnh lặng, khách quan và chiếu sáng. Bạn hiền ơi, cứ lấy viên ngọc đó ra mà xài, hồn nhiên, đừng lăng xăng tạo tác gì thêm nữa.
Friday, April 5, 20246:46 PM(View: 597)
Bài Luận giảng này cho chúng ta biết rằng: điểm quan trọng bậc nhất của Thiền chỉ là làm chủ tâm ngôn. Không làm chủ được tâm ngôn, dù chỉ trong vòng vài giây đồng hồ, đường Thiền của ta sẽ đến nơi bế tắc.
Thursday, April 4, 20241:07 PM(View: 797)
In Spring 1929, we cheered our Master’s coming into life. In Spring 1982, we celebrated the glory of our Master’s Recognition of the Path. In Winter 2019, he left us... But with those, this morning, under warm sunlight, while relishing the spring flowers, how come it seems someone’s eyes are full in tear.
Friday, March 29, 20247:58 PM(View: 1033)
Vậy qua giác quan, ta thấy “cái đang là”, đó là thấy Như Thực, giống như thiệt, chứ không phải thiệt có bền vững, thường hằng, mà đó cũng là “cái Như Huyễn”, như mộng mà thôi. ...cái Như Thực là thấy hiện tượng qua giác quan, còn cái Như Huyễn là thấy bản thể qua trí tuệ bát nhã.
Friday, March 29, 20247:35 AM(View: 748)
5 LÝ DO chúng tôi chọn chủ đề: LUẬN GIẢNG VẤN ĐÁP THIỀN VÀ KIẾN THỨC THỜI ĐẠI
Wednesday, March 27, 20246:45 AM(View: 680)
Heute, ein Frühlingsmorgen, blauer Himmel, weiße Wolken, warme Sonne und volle Kirschblüten vor dem Hof ​​des Sunyata Zentrums, möchte ich euch einen Meditations-Laib: Gebote, Samadhi und Weisheit anbieten, der aus dem reinen Wissen eines Naturgeistes gemacht wurde.
Monday, March 25, 20249:43 AM(View: 739)
La nature du monde est vide, est vacuité. Ce n'est juste qu'une illusion. Cette sagesse nous donne la capacité de séparer notre mental de tout attachement au monde. Ce n’est qu’alors que l’on peut demeurer dans la conscience "Ainsi". Lorsque nous possédons la sagesse et la perspicacité pour reconnaître la nature du monde, alors il n’y a plus de chemin, plus besoin de dharma, plus de portes à ouvrir. Nous vivons vraiment dans notre maison spirituelle qui existe depuis toujours en nous.
Sunday, March 24, 20245:02 PM(View: 961)
Mùa xuân năm 1929, mừng Thầy đến, mùa xuân năm 1982, mừng Thầy thấy rõ con đường, mùa đông năm 2019, Thầy đi.... ...Biết vậy, mà sao sáng nay, trong nắng ấm, ngắm hoa xuân, lại dường như có ai rơi nước mắt.
Sunday, March 24, 20244:44 PM(View: 869)
VIDEO Ni sư Triệt Như Giảng Đại Chúng: CON ĐƯỜNG GIỚI QUÁN ĐỊNH TUỆ ngày 16 tháng 3 năm 2024 tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali
Sunday, March 24, 202410:27 AM(View: 702)
Trích từ sách Luận Giảng Vấn Đáp về THIỀN và KIẾN THỨC THỜI ĐẠI của HT Thích Thông Triệt (2014) - Luận giảng số 1 GIỚI THIỆU CÁCH THỨC TẠO LUẬN
Sunday, March 17, 20243:11 PM(View: 795)
Trích từ sách Luận Giảng Vấn Đáp về THIỀN và KIẾN THỨC THỜI ĐẠI của HT Thích Thông Triệt (2014) - Lời Tựa
Sunday, March 17, 20242:16 PM(View: 986)
Chỉ là đơn thuần, mở mắt ra nhìn ngắm, cảnh thế nào nhận biết y như vậy, diễn nói hay thầm lặng, tâm đều trong sạch, tĩnh lặng, khách quan. Đó là chân tâm, Giới, Quán, Chỉ, Định, Tuệ đầy đủ
Wednesday, March 13, 20249:44 AM(View: 774)
Unzählige Jahre habe ich törichterweise nach einem „Märchenland im Jenseits des Nebels“ gesucht. Wie oft bin ich dem Nebel begegnet und wie oft habe ich davon geträumt, ein Märchenland zu finden. Am Ende meines Lebens wurde es mir klar, dass das wahre Märchenland nirgendwo draußen ist, sondern es ist in mir.
Wednesday, March 13, 20249:16 AM(View: 761)
Les quatre niveaux du jhana (état mental), à travers lesquels le Bouddha a réalisé la Triple Connaissance, sont également connus comme “les quatre niveaux du Samadhi”. C’est ainsi que nous comprenons que le Samadhi joue un rôle important dans le Zen bouddhiste. Il est le passage obligé pour l'exploration du vaste firmament de la Sagesse transcendante.
Sunday, March 10, 20244:31 PM(View: 1177)
Các bạn hiền ơi, sáng nay, một buổi sáng mùa xuân, nắng ấm, hoa mai đang nở rộ trước sân Tổ đình, trời xanh và mây trắng. xin dâng tặng cho bạn ổ bánh Thiền Giới Định Tuệ, làm bằng cái Biết trong sáng của chân tâm.
Wednesday, March 6, 202410:36 AM(View: 1026)
VIDEO Ni sư Triệt Như Giảng Đại Chúng: VẤN ĐỀ SINH TỬ ngày 17 tháng 2 năm 2024 tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali
Wednesday, March 6, 202410:20 AM(View: 701)
Nghĩa chữ “tu” không chỉ là sửa đổi hành động từ xấu sang tốt, mà chữ tu còn mang ý nghĩa là “thực tập” hay “hành trì” một pháp môn nào đó.
Tuesday, March 5, 20242:20 PM(View: 1121)
Research works from Dr. Michael Erb on the mapping of the brain of Master Reverend Thích Thông Triệt Những đo đạc sau cùng của Thiền sư Thích Thông Triệt đã được thực hiện vào ngày 8 và 9 tháng 6 năm 2013. Tôi tường trình ở đây một số kết quả từ những thực nghiệm này kết hợp với kỹ thuật chụp ảnh chức năng cộng hưởng từ (f-MRI) và điện não đồ (EEG, 256 channels).
Wednesday, February 28, 20244:27 PM(View: 955)
VIDEO: Ni sư Triệt Như Giảng Đại Chúng: GẶP GỠ ĐẦU NĂM mùng 3 TẾT Giáp Thìn 2024 tại TỔ ĐÌNH TÁNH KHÔNG
Tuesday, February 27, 20249:03 AM(View: 817)
La Sagesse, ici je veux dire le Vipassanā, la Vue profonde. Dans les limites de cet article, je passerai en revue le Satipaṭṭhāna sutta, Le récit de l’attention vigilante, extrait de la corbeille Nikāya. Bien que les gens disent toujours "Contemplation des Quatre Fondements de l’attention" et que, dans le sutra, il est aussi dit “Contempler le corps” (Kāya-anupassanā) etc. De nos jours les vénérables moines classent le sutra “Le récit de l’attention vigilante” dans le Vipassanā c'est à dire appartenant à la Sagesse. Donc, dans cet article, je le définirai aussi temporairement comme la Sagesse, c'est-à-dire utiliser la sagesse pour pratiquer
Saturday, February 24, 20249:13 PM(View: 934)
Tâm trong đạo Phật được giảng giải rất chi tiết tùy theo các tông phái trong đạo Phật. Bài viết này chỉ nhằm đáp ứng cho các Phật tử mới bắt đầu học Phật, giúp các bạn nhận ra tâm là gì?
Thursday, February 22, 20247:52 AM(View: 1161)
Khi biết mà không dính với tất cả những pháp thế gian hạnh phúc hay phiền lụy, thì ngay khi đó tâm trở về trạng thái tĩnh lặng, cái biết tự tánh sẽ hiển lộ, đây là cái biết của trực giác. Cái biết trực giác này sẽ phát huy đến vô lượng, đưa người thực hành vượt qua bể khổ đến bờ giác ngộ giải thoát...
Tuesday, February 20, 20243:56 PM(View: 1011)
Lời ngõ: Loạt bài viết về các tầng Thiền của Đức Phật được trích từ quyển sách "Tiến Trình Tu Chứng Của Đức Phật" do Hòa Thượng Thích Thông Triệt biên soạn đã được phát hành lần đầu tiên năm 2005 và tái bản lần thứ nhì năm 2007. Mục đích của loạt bài viết này nhằm giúp cho Thiền sinh ôn lại phương thức thực hành đúng như lời Phật dạy. Kỳ này bài viết chỉ rõ phương thức thực hành để chuyển đổi từ tâm phàm phu sang tâm bậc thánh. Nếu không nắm rõ kỹ thuật thực hành thì xem như đường tu bị bế tắc đành phải chờ một duyên lành vậy.
Thursday, February 15, 20247:20 AM(View: 1266)
VIDEO: Ni sư Triệt Như Giảng Đại Chúng: MÓN QUÀ ĐẦU NĂM ngày mùng 2 TẾT Giáp Thìn 2024 tại THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG nam Cali
Wednesday, February 14, 20243:55 PM(View: 944)
A propos de la contemplation, il existe plusieurs variantes. Dans ce qui suit, je n’aborderai que l'Anupassanā, qui consiste généralement à contempler les phénomènes du monde de manière continue pour en saisir leur nature ou leurs caractéristiques qui sont: l’impermanence, la souffrance, le non-soi.
Wednesday, February 14, 20243:29 PM(View: 1021)
Nach der erlangten Erleuchtung ging der Buddha zum Wildpark, um den fünf Brüdern des Ehrwürdigen Kondanna die ersten Dharma-Sutras zu predigen, darunter das Sutra *Die Merkmale des Nicht-Ich*
Friday, February 9, 20249:04 AM(View: 869)
So geht ein Frühling nie zu Ende. Auch wenn er einen anderen Namen wie Sommer, Herbst oder Winter hat, ist er immer der Frühling im Geist eines jeden. Wenn wir ihn Frühling nennen, ist er der Frühling. Wenn wir ihn nicht Frühling benennen, gibt es dann keinen Frühling, und wenn es keinen Frühling gibt, gibt es keine Jahreszeiten.
Tuesday, February 6, 20243:13 PM(View: 870)
Mùa xuân cũng vậy, không bao giờ chấm dứt, trong tâm mỗi người. Dù cho nó có tên là hạ, thu, hay đông đi nữa, nó cũng là xuân. Khi mình gọi là Xuân thì là Xuân của mình. Khi mình không gọi gì hết thì không có mình, cũng không có xuân, và cả thế gian cũng biến mất.
Wednesday, January 31, 202411:00 AM(View: 826)
Người sống trong Mùa Xuân Xuất Thế Gian này tâm trạng luôn vô tư, bình thản, an vui, tự tại trong mỗi sát-na. Trạng thái đó tương tục mãi từ sát-na này đến sát-na khác, và cứ thế mà hưởng mùa Xuân bất tận vĩnh cửu.
69,256