HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0530 Tuệ Chiếu: Sáu Ba-la-mật và Kỹ Thuật Không Nói

Tuesday, May 23, 20232:09 PM(View: 1072)

Sáu Ba-la-mật[1] và Kỹ Thuật Không Nói

blank

MỞ ĐẦU

Ngày mùng 4 tết năm 1982[2], Thầy Thiền Chủ hoàn toàn chứng ngộnhận ra vọng tưởng chính là lời nói thầm trong não.  Kỹ thuật Không Nói từ đó đã được đem ra giảng dạy và thực hành trong suốt quá trình hoằng pháp của Thầy Thiền Chủ bắt đầu từ năm 1995.  Từ năm 2007, Thầy đã nhờ khoa học chụp hình não bộ bằng máy fMRI để đối chiếu với sự thực hành Thiền qua chương trình thử nghiệm tại trường Đại Học Y Khoa Tübingen.  Đến năm 2010, qua kết quả chụp hình não bộ, Thầy đã chứng minh được vị trí 4 Tánh trong não bộ mà nổi bật nhất là vùng Phật Tánh (Precuneus[3]).  Từ đó kỹ thuật Không Nói được công thức hóa qua chủ đề “7 Bước An Trú Trong Tâm Tathā[4]”.  Kỹ thuật này cũng là một Ba-la-mật vì nó có khả năng đưa người hành giả từ bờ mê qua bờ giác, từ tâm phàm phu đến tâm Tathā, từ có lời đến chỗ hoàn toàn không lời, từ chân lý qui ước đến chân lý tối hậu.  Kỹ thuật Không Nói nói riêng (Thiền Phật Giáo nói chung) là một Khoa Học Tâm Linh[5] vì kỹ thuật này được đối chiếu với Khoa học, không dựa vào đức tin hay mê tínhoàn toàn tự lực.  Dùng “Hồi đáp sinh học[6]” để xác minh rằng khi thực hành kỹ thuật Không Nói sẽ tác động đến các vùng nào trên não bộ mà không sợ bị sai lệch và đem lại kết quả tức thời.  Kỹ thuật Không Nói cũng tác động đến vùng Precuneus tức là vùng trí tuệ Tâm linh nên trực tiếp tác động đến vùng tiềm năng giác ngộ.  Do đó, người thực hành sẽ có sáng kiến mới, từ trường tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả sẽ có mặt và biện tài được phát huy.  Kỹ thuật Không Nói trở thành một công thức thực nghiệm vì dựa vào kết quả tự chứng của Thầy Thiền chủ, của các Tăng Ni và các Thiền sinh.

Trên phạm vi Thiền Phật giáo, Ba-la-mật là đức hạnh kiện toàn hay siêu vượt nhằm phát triển tâm linh qua các giai đoạn tu tập theo từng Ba-la-mật.  Tác dụng tối hậu của Ba-la-mật là “phương tiện chuyên chở người qua biển sinh tử đến Niết bàn, đạt được giải thoát tối hậu”.

Như vậy, nếu khéo léo thực hành các Ba-la-mật qua Kỹ thuật Không Nói, người tu có khả năng đến bờ bên kia ngay trong một kiếp hay nhiều kiếp.

BA-LA-MẬT LÀ GÌ?

Ba-la-mật hay Ba-la-mật-đa được dịch âm từ chữ Pāramī hay Pāramitā và dịch nghĩa là “đáo bỉ ngạn” tức là “đến bờ bên kia”.  Đến bờ bên kia được hiểu là “Niết Bàn” hay đạt được sự giải thoát tối hậu.  Ba-la-mật cũng là đức hạnh, đại hạnh của Bồ tát.  Ba-la-mật còn có nghĩa là cứu cánh rốt ráo.  Mục đích của đời tu, cũng như bản hoài của chư Phật đối với tất cả chúng sanh, là nhận ra và hằng sống với bản tâm vốn tự thanh tịnh của chính mình.  Đó là Phật tánh, Chân tâm, Bản lai diện mục... Nhận ra tiềm năng giác ngộ là chánh nhân thành Phật, hằng sống trọn vẹn với Tâm Như là viên mãn Phật quả.

Theo hệ Phát Triển thì Sáu Ba-la-mật  hay Lục độ Ba-la-mật là pháp tu của những Bồ Tát gồm tu sĩcư sĩ hướng đến giác ngộgiải thoát, được hiểu một cách khái quát là sáu phương tiện đưa người từ bờ mê qua bờ giác gồm:

  1. Bố thí Ba-la-mật: (Dāna Pāramitā  Perfection of giving/generosity/charity).
  2. Trì giới Ba-la-mật: (Śīla Pāramitā  Perfection of morality/moral conduct/virtue).
  3. Nhẫn nhục Ba-la-mật: (Kśānti Pāramitā  Perfection of patience/patient endurance).
  4. Tinh tấn Ba-la-mật: (Vīrya Pāramitā  Perfection of vigour/energy/devotion).
  5. Thiền Định Ba-la-mật: (Dhyāna/Samādhi Pāramitā  Perfection of Zen meditation).
  6. Trí tuệ Ba-la-mật: (Prajñā Pāramitā  Perfection of wisdom).

Trong phạm vi Thiền Phật giáo gồm chung 3 hệ: Nguyên Thủy, Phát Triển và Thiền Tông, Ba-la-mật là đức hạnh kiện toàn hay siêu vượt (transcendental) của người áp dụng nó để nhằm phát triển tâm linh qua các giai đoạn tu tập theo từng Ba-la-mật.  Tuy nhiên, tác dụng tối hậu của Ba-la-mật mang 2 ý nghĩa cơ bản.  Với hệ Nguyên Thủy, các Ba-la-mật là phương tiện chở người qua biển sanh tử đến Niết bàn, đạt được giải thoát tối hậu; không còn trở lại 3 cõi, sáu đường. Với hệ Phát Triển và Thiền Tông, các Ba-la-mật là phương tiện chở người qua biển sinh tử, đạt được giải thoátthành Phật (Buddhahood), có đầy đủ phương tiện thiện xảo để đời đời độ lại chúng sinh cùng thoát ra khỏi biển sinh tửphiền não, khổ đau.

KỸ THUẬT LÀ GÌ?

Kỹ thuật là một phương tiện thiện xảo (phương tiện khéo léo, phương tiện thành công: P: upāya: skillful means, means of success).  Nội dung chủ yếu của nó là dạy ta cách thực hành đặc biệt để đạt được mục tiêu của pháp học trong từng giai đoạn.  Nó là phần đặc biệt nằm trong pháp hành mà trong giáo lý không có đề cập đến nó.  Giáo lý như chiếc bè, kỹ thuật như mái chèo hay cây sào, chiêu thức như cách chèo, cách chống.  Người giỏi Giáo lý như là người có chiếc bè, nhưng không có cây sào hay dầm bơi, và cũng không biết cách chèo, chống như thế nào để qua sông. Bờ bên kia tuy nhìn thấy, nhưng vị ấy đành ngồi trên chiếc bè, thả trôi theo dòng nước; không biết cách làm sao để đến được bờ bên kia.

TẠI SAO KHÔNG NÓI?

Do nói thầmTâm không bao giờ yên nghỉ ngay cả khi đang ngủ, nói thầm chính là nhiên liệu của sự yêu thích (Tham), ghét bỏ (Sân) và của những đam mê ghiền nghiện, những truyền thống, những ràng buộc của gia đình, xã hội v...v… Nó chính là nguồn gốc của Khổ (Si) vì chính nó là đầu mối tạo ra các bệnh tâm thể, gây ra tranh chấp với mọi người và tạo ra sự mất cân bằng với môi trường sống.  Do nhận thức được sự tai hại của lời nói thầm, ta mới biết được những kỹ thuật nào khiến cho vùng nói thầm yên lặng (hàng phục vọng tâm) để cho dòng biết không lời được vững chắc (an trụ chân tâm) thì kỹ thuật này mới có khả năng giúp ta thoát khỏi biển sinh tử.  Ta có thể sử dụng kỹ thuật “Không Nói” của dòng Thiền Tánh Không để thực hành.  Kỹ thuật này sử dụng “đơn niệm biết” của Trí năng tỉnh ngộ để thành lập ký ức mã số “Không Nói” cất giữ vào các vùng của các Tánh Thấy, Nghe, Xúc Chạm và Tánh Nhận Thức.  Hành giả nếu thực hành đều đặn sẽ tự nhận biết trong não có lúc hoàn toàn không có lời nói thầm và không có sự đối thoại qua lại nào trong đầu.  Thuật ngữ Thiền gọi là Không Tầm Không Tứ Định hay “Thầm Nhận Biết Không Lời” hay Ngôn hành không động.  Nếu tiếp tục thực hành thì sẽ tự nhận ra Tâm càng lúc càng không dính mắc với các đối tượng nữa.  Tâm trở nên khách quan và có khả năng thấy vật như đang là.  Giai đoạn này được gọi là “Chánh Niệm Tỉnh Giác” hay Thọ Tưởng Biết mà không dính hay Ý hành không động.  Nếu tinh tấn thực hành cho đến lúc tâm thường trực yên lặng, rỗng rang và sáng suốt thì được xem là thành tựu bất động (ba hành không động[7]); trí tuệ sẽ khởi sanh. Ngay lúc này xem như Trạng thái Không Nói đã nội tại trong vùng Nhận Thức.  Giai đoạn này được xem là đã thành tựu Niết bàn.

KỸ THUẬT KHÔNG NÓI VÀ SÁU BA-LA-MẬT

Bố thí không chỉ có nghĩa là chia xẻ, ban cho hay cung cấp mà còn có nghĩa là không nắm giữ hay buông xả.  Người thực hành Không Nói có trí năng tỉnh ngộ sắc bén nên không còn chấp trước, không có sở đắc, hạn chế nhân duyêntri kiến thế gian.  Tất cả mọi ham muốn, mong cầu, mọi tạo tác hay tham vọng đều hoàn toàn buông xả hay cất vào hộc tủ.  Khi tiếp xúc với mọi cảnh duyêntâm không dính mắc, không khởi niệm chính là hành động buông xả phù hợp với ý nghĩa sâu xa của Bố thí ba-la-mật.  Kỹ thuật Không Nói giúp người thực hànhkinh nghiệm “Không Lời”, “Biết Không Khái Niệm” hay đạt được “vô ngã”. Trong tiến trình này, vị ấy kinh nghiệm được “Không Tôi = Không Người Cho”, “Không Cái Của Tôi = Không Vật Cho”, va` “Không Người Được Cho”.  Đây chính là tam luân không tịch và cũng là Bố thí Ba-la-mật.

Người thực hành Không Nói có Chánh kiếnhiểu biết đúng đắn theo lời Phật dạy, có Chánh trí là biết rõ ràng đối tượng mà không suy luận hay suy đoán.  Người thực hành Không Nói không vọng ngữ, luôn duy trì giới thể “Không Nói” nên thân, khẩu, ý luôn thanh tịnh nhờ đó ý thức tự chuyển hóa, đạo đức trở nên trong sạch.  Do thực hành Không Nói mà lậu hoặc bị cô lậpngã chấp bị cắt đứt.  Vì có “không ngã” ta mới lìa xa được các nhơ bợn và ô nhiễm trong tâm.  Khi không ngã, Tâm Như sẽ hiện tiền. Tâm Bồ tát thường trực an trú trong Tâm Như đó chính là Trì giới Ba-la-mật.

Người thực hành Không Nói có tinh thần vô chấp, hiểu rõ chân tánh vạn pháp nên không đầu hàng nghịch cảnh hay chướng duyên hay những hoàn cảnh đói khổ, khát, lạnh, nóng và thời tiết gió mùa hay bệnh tật… người thực hành Không Nói vẫn kiên nhẫn vuợt qua.  Khi thực hành Không Nói sẽ có cái Biết không lời nên Biết tất cả mà không phản ứng dù thuận hay nghịch duyên và sẵn sàng xả bỏ tất cả.  Đây chính là hạnh Nhẫn nhục Ba-la-mật.

Việc hành đạo của Bồ tát là không buông lung, phóng dật, đó là tinh tấn.  Tinh tấn không nhất thiếtcố gắng hay ráng sức mà chỉ cần thường xuyên trở lại với chủ đề liên hệ nhằm đem tâm về với thực tại đang là.  Thiếu tinh tấn thì bệnh đổ thừa dễ dàng xuất hiện đưa đến giải đãi, lười biếng.  Người thực hành Không Nói hoàn toàn buông lỏng và thư giãn, chỉ thường xuyên khởi ý Không Nói trong 4 oai nghi.  Lúc mới bắt đầu có thể nói ra lời hay nói thầm cho đến lúc chỉ cần thỉnh thoảng gợi lên trạng thái Không Nói và cuối cùngthường xuyên ở trong trạng thái Không Nói hay gọi là an trú trong Không Nói.  Người tinh tấn không trụ vào các thành quả đạt được.  Đây chính là Tinh tấn Ba-la-mật.

Kỹ thuật Không Nói là kỹ thuật Thiền Định.  Đối nghịch với Thiền là sự dao động tâm.  Kỹ thuật Không Nói là phương tiện chủ yếu của kinh nghiệmthành tựu được trạng thái tâm yên lặng. Kỹ thuật Không Nói có 4 mức độ: Có Tầm Không Tứ Định, Không Tầm Không Tứ Định hay Thầm Nhận Biết, Chánh Niệm Tỉnh Giác hay Tỉnh Thức Biết và Chánh Định hay Nhận Thức Biết.  Kỹ thuật Không Nói chuyển hóa trí thế gian trở thành “tự tánh chân như” trong đó tất cả nhận thức đều rõ ràng mà không bị dao động về tự và tha, năng và sở, trong và ngoài. Trong thực chất đây chính là nhận thức biết không lời như đã nói ở trên.  Chính nhận thức biết này tự nhận ra trạng thái Tâm Như của Tâm và thực tại tối hậu chính là Chân Như của hiện tượng thế gian. Đây chính là Thiền Định Ba-la-mật.

Kỹ thuật Không nói làm dịu tất cả tư duy biện luận mà cơ bản là dừng được tiến trình hoạt động của trí năng (citta) để đạt được hiểu biết không khái niệm, cái biết không nhị nguyên tức cái biết của tánh giác.  Khi tánh giác trở thành năng lực vững chắc, tuệ giác liền có mặt do thấy, nghe, xúc chạm như thật, tiềm năng giác ngộ trở thành một năng lực hiện thực.  Trí tuệ này không phải loại nhận thức suy luận theo luận lý triết học mà trong nhận thức bằng giác quan (phản xạ giác quan) và ngoài giác quan (phản xạ thụ động) hay siêu lý luận.  Trí tuệ này cũng vắng bóng vấn đề siêu hình của duy tâm thần bí như tôn sùng Thượng đế, tôn sùng các vị Thần linh hay các vị Bồ tát trong tín ngưỡng hay tôn giáo.  Để đạt cứu cánh trí tuệ Bát nhã, Phật thiết lập nhiều pháp nồng cốt mà theo hệ Phát triển gồm có: Chân Như, Không và Huyễn.  Thành tựu kỹ thuật Không Nói chính là thể nhập Chân Như hay là thành tựu Trí tuệ Ba-la-mật.

Đặc biệt, muốn đạt được Kỹ thuật Không Nói Ba-la-mật, ta phải áp dụng nguyên lý tâm linh bằng cách thiết lập Bản Đồ Nhận Thức, dựa trên qui luật “Tác động-Tác dụng”.

KẾT LUẬN

Thực hành kỹ thuật Không Nói không bị lệ thuộc vào hình thức, không có triết lý, không có siêu hình.  Nếu thực hành Sáu Ba-la-mật qua kỹ thuật Không Nói một cách thiện xảo thì người thực hành sẽ có khả năng đến bờ bên kia trong đời này.  Khi thành tựu được kỹ thuật Không Nói Ba-la-mật, hành giả sẽ kinh nghiệm được những kết quả như sau:

-        Chuyển hóa tâm phàm phu thành tâm giác ngộ.

-        Hài hòa thân, tâm và môi trường xung quanh.

-        Phát triển trí tuệ trực giác.

-        Thoát ly sinh tử. Kinh nghiệm Niết bàn hiện đời.

-        Vô trụ Niết bàn.

-        Tứ vô lượng tâm.

-        Biện tài vô ngại.

 [1] Bài Đọc Thêm Lớp Trung Cấp 3 Bát Nhã: “BA LA MẬT”, năm 2001.

[2] Bài thơ “Sau Đêm Ấy Đời Thay Đổi”, ngày mùng 4 Tết năm 1982.

[3] Vùng Precuneus được Thầy Thiền Chủ đem vào giáo trình giảng dạy ở Lớp Trung Cấp 4 Bát Nhã năm 2011.

[4] Slides “7 Bước An Trú Trong Tâm Tathā”, năm 2013.

[5] Sách “Thiền và Kiến Thức Thời Đại”, tr. 62, xuất bản năm 2014.

[6] Sách “Tìm Hiểu và Ứng Dung Thiền Phật Giáo”, Tập 2, Cuốn 2, tr. 321, xuất bản năm 2005.

[7] Sách “Tiến Trình Tu Chứng Của Đức Phật”, tr. 139, tái xuất bản năm 2007.

Các bài đọc thêm, bài thơ, slides và sách đều do Hòa Thượng Thích Thông Triệt biên soạn.

Tuệ Chiếu
Trích Đặc San Tánh Không 2015

Reader's Comment
Friday, May 26, 20233:30 PM
Guest
Anh cho email, để đóng góp ý kiến, vì cứ bị xóa mà không có trả lời
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Sunday, February 18, 20248:48 PM(View: 231)
Chùa đông người vang vọng tiếng cầu kinh Chợ Tết Hội Xuân, trăm hoa khoe sắc Bol-sa diễn hành, điểm tô muôn mặt Mừng Xuân đón Tết về, đượm thắm tình.
Thursday, February 15, 20244:58 PM(View: 333)
Thiền trong Xuân hay Xuân trong Thiền. Tết đến, Xuân về... Rồi lại đi! Còn lại trong ta những ảnh hình... Năm nào cũng chỉ sống như thế, Biết đến bao giờ thoát được ra?
Tuesday, February 13, 20241:03 PM(View: 77)
PHÁT LÒNG TỪ BI Làm sao phát lòng TỪ BI ? Để Từ Bi dẫn ta đi hết đường Xin hãy luôn luôn, thường thường Nhìn thú bị giết! Máu đương chang hòa! Trước cảnh giết! Thú thét la! Từ bi sẽ phát, nếu mà xót thương
Tuesday, February 13, 20241:03 PM(View: 117)
NGHINH XUÂN, Mai vàng khoe sắc trổ, ĐÓN TẾT, rực rỡ đóa Hồng Đào, Nhân gian pháo nổ đón chào, THIỀN VIỆN nghi ngút ngạt ngào khói hương.
Thursday, February 8, 20241:13 PM(View: 188)
Như một truyền thống: Kính mời Chư Tôn Thiền Đức,Thân mời quý Cô Bác, quý anh chị Thiền Sinh cùng Gia Đình và tất cả Thân Hữu cùng về THIỀN ĐƯỜNG TÁNH KHÔNG 13071 Brookhurst St., Suite 197 - Garden Grove, CA 92843 10 giờ sáng ngày chủ nhật mùng 2 TẾT (nhằm 11 tháng 2, 2024) chúng ta cùng nhau LỄ PHẬT, chúng ta cùng nhau MỪNG XUÂN MỚI. Hoặc quý vị có thể tham dự trên ZOOM theo LINK
Wednesday, February 7, 20249:56 AM(View: 217)
"Ý Như Vạn Sự" Là tác Ý sâu để nhận ra cái tánh Như của Vạn Sự. Là cho lối sống tùy duyên thuận pháp, thõng tay vào chợ giữa giòng đời, Là cho phép vạn sự tự vận hành theo nguyên lý của chính nó, Là vô ngã vì không có chủ ý mong muốn vạn sự theo ý của chính mình.
Wednesday, February 7, 20249:19 AM(View: 134)
Có bạn, tôi đi giửa cuộc đời vững chải, thong dong, không bị gió đời đánh gục. Có bạn, tôi thêm sức mạnh đối diện cùng bệnh khổ. Có bạn vào giờ phút cuối đời, khi không có ai ngay cả những người tôi thương yêu nhất, không còn gì kể cả những gì tôi quý giá nhất, chỉ còn lại bạn cùng tôi đi qua cửa tử. Sẽ không có ai hết. Trừ bạn, bạn hiền của tôi.
Tuesday, February 6, 20249:53 AM(View: 130)
Mùa xuân là khởi đầu, là hy vọng. Lời chúc đầu xuân đến với bạn vào những thời khắc chuyển giao một năm mới đều là những lời tốt đẹp. Chúc thành công, may mắn. Chúc mọi sự an lành. Chúc ước mơ thành hiện thực. Chúc phú quý đại lợi. Chúc an khang thịnh vượng. Và dễ thương nhất là lời chúc " Vạn sự như ý ".
Monday, February 5, 202410:51 AM(View: 111)
Xuân về mến chúc bạn hiền Sống đời An Lạc -như nhiên hài hòa Tâm hồn thanh thản thong dong Thương đời ,mến đạo -chung lòng dựng xây
Monday, February 5, 202410:47 AM(View: 102)
Xuân về trong chốn Thiền môn Thiền sinh khắp chốn đồng bôn tập về Cùng nâng ly rượu Bồ Đề Cùng nhau tất cả hướng về Ân Sư
Tuesday, January 30, 20246:36 PM(View: 209)
Tết nay xin chúc bình an Xuân về đem lại muôn ngàn niềm vui Mọi người chia xẻ ngọt bùi Hài hòa cuộc sống, lau chùi tâm linh.
Thursday, January 25, 20242:24 PM(View: 339)
Đừng kéo lê cuộc đời mình với những tính toán, âu lo. Hãy tự cho mình một cơ hội có một không hai trong đời: Thiền, bạn sẽ không bao giờ nuối tiếc, vì chắc chắn bạn sẽ có được cái Tâm An - viên ngọc quý mà không bạc tiền nào có thể mua được…
Monday, January 22, 202412:18 PM(View: 149)
Mỗi ngày “ bỏ ống”, vài mươi phút Đứng đi tích trữ, vài mươi giây Tâm ta sẽ chứa đầy AN TỊNH Cứ vậy, ta sẽ được bạc nghìn !
Monday, January 22, 202412:11 PM(View: 578)
Sát sinh hại vật làm vui thú Nghiệp duyên quả báo, sẽ không lường !
Monday, January 15, 20248:50 AM(View: 608)
Mừng Xuân đón Tết Giáp Thìn Niềm vui đầy ắp trong tim mọi người Trẻ thơ luôn nở nụ cười Hương Xuân tỏa khắp đất trời tĩnh im
Sunday, January 14, 20249:17 AM(View: 172)
Người từ cát bụi tới đây Về đâu ai biết ? mai này hóa thân!
Tuesday, January 9, 20247:20 PM(View: 298)
Chữ định là samādhi, được định nghĩa là citta ekkagatta. Citta này có nghĩa là tâm. Ekkagatta này tách ra làm đôi có chữ ekka nghĩa là “một” còn gatta thì giống như động từ “to go” trong tiếng Anh có nghĩa là đi tới. Như vậy ekkagatta nghĩa là cái tâm của chúng ta nó đi tới cái trạng thái chỉ có “một”. Tuy nhiên, cái yếu tố một của citta ekkagatta này chỉ là yếu tố cần thôi chứ chưa có phải đủ của định trong Phật giáo.
Monday, January 8, 20244:39 PM(View: 239)
Ni Sư về Thiền Viện Chân Như Cho chúng con chiêu thức tuyệt vời Nhắm mắt nhìn, tâm thấy trống rỗng Mỡ mắt nhìn ra thấy rỗng không
Sunday, January 7, 20248:19 AM(View: 200)
Cung kính lạy Ngài HUỆ NĂNG Xin chứng minh, cho Thiền Đăng con ngời!!! Kính đê đầu bái lạy Người Kính xin Ngài độ suốt đời Tánh Không
Monday, January 1, 202412:28 PM(View: 220)
Mùa Xuân này, buồn lắm người ơi Tổ Đình tôi thiếu vắng một Người Một vị Thầy! muôn đời khả kính Thầy tôi đó ! nay có còn đâu !
Monday, January 1, 202411:20 AM(View: 373)
CHÚC cho mọi người vui đón Xuân MỪNG năm mới đến dịp cuối tuần NĂM nay vui Tết, xin kính chúc MỚI đẹp muôn điều đến với Xuân
Tuesday, December 26, 202310:36 AM(View: 330)
Có gì đâu vướng mắc Ta bà Nhớ lời thầy dạy-sáng ngời trong tâm "Qua dòng nước, bàn chân không dính nước" "Sống trong đời - Định huệ chẳng rời ta"
Tuesday, December 26, 202310:31 AM(View: 624)
ĐỜI KHỔ, chuyện khủng kinh sao tả Thân VÔ THƯỜNG kể cả vạn sinh Chỉ có CĂN NHÀ TÂM LINH Tự ta tu học, CHÍNH MÌNH ngộ ra!
Sunday, December 24, 20232:18 PM(View: 184)
“ Dòng xúc cảm viết đầy trang giấy Ngồi nhớ Thầy, từ bấy đến nay Giữa lòng Tổ Đình đong đầy Cuộc đời pháp lữ của Thầy độ nhân “
Wednesday, December 20, 20237:49 AM(View: 267)
Kho tàng là Phật tánh trong mỗi chúng sanh, là khả năng giác ngộ. Khi thật sự giác ngộ rồi, thì không ai còn chạy đi tìm cầu hạnh phúc ở bên ngoài. Kho tàng là Tánh Giác trong mỗi con người, là khả năng thành Phật. Mà một khi đã thành Phật thì vượt thoát mọi đau khổ, buồn vui.
Monday, December 18, 202312:08 PM(View: 339)
Tình nghĩa hai Thầy trò đã vượt Qua lằn ranh giới của đời thường Mới khiến những lời thơ của con Bật lên thành tiếng khóc thương Thầy !!!
Wednesday, December 13, 202310:32 AM(View: 580)
Sau khi chứng ngộ Đức Phật đã đi bộ đến khu Vườn Nai để giảng cho năm anh em tôn giả Kiều Trần Như những bài pháp đầu tiên, trong đó có bài kinh Vô Ngã Tướng. Trong bài kinh này, Đức Phật phân tích các thành phần ngũ uẩn của một người gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức và chứng minh rằng chúng đều vô thường, khổ và do đó không thích hợp để đồng nhất với một "ngã" (attan). Trong khi nghe bài kinh này, tâm của nhóm năm vị được giải thoát khỏi các lậu hoặc, không còn chấp thủ.
Monday, December 11, 20238:17 AM(View: 218)
“Ơn Thầy báo mộng năm xưa Thuốc trong mình đó, sao mua ngoài nầy”
Sunday, December 10, 20234:48 PM(View: 466)
Một pháp Thiền cho thời hiện đại Có những điểm đặc sắc nói trên, nhưng thực ra dòng Thiền Tánh Không chính là sự khai triển hiện đại của truyền thống Thiền nguyên thủy của Phật giáo. Thiền sinh tu tập pháp “không lời” bằng những cách quen thuộc như “không nói thầm trong não”, “không định danh đối tượng”, “không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng”
Wednesday, December 6, 20232:33 PM(View: 391)
Thầy mình, một vị Thiền Sư Tánh Không hiển lộ, tướng như mây trời. Kinh ! Người không nói một lời Mà như đã nói vạn lời Tâm Kinh.
Wednesday, December 6, 20239:49 AM(View: 277)
Lần đầu tiên con được duyên lành về thăm xứ Phật. Được đặt chân tới Ấn Độ nơi mà con hằng ao ước một lần trong đời con có thể viếng thăm.
Tuesday, December 5, 202312:51 PM(View: 952)
Ngày Lễ Tạ Ơn là ngày sum họp gia đình và cũng là ngày bắt đầu mùa lễ hội rộn ràng kết thúc năm cũ sắp qua và chào đón năm mới sắp đến ở Hoa Kỳ.
Tuesday, December 5, 202311:46 AM(View: 927)
Theo lịch sinh hoạt của Đạo tràng Nam Cali thì hôm nay là một ngày nhập thất chuyên tu tại Tổ đình Tánh Không. Tuy nhiên ngày hôm nay đặc biệt có thêm buổi lễ quy y cho hai bạn đồng tu là Lê Văn Hoàng và Trương Thùy Thanh Trúc. Hai bạn này là những thành viên mới của Đạo tràng Nam Cali.
Sunday, December 3, 20238:28 AM(View: 275)
Tuy chưa một lần hội ngộ Tiếng vang Thầy lồng lộng giữa hư không Một ngọn lau gầy còm cỏi Ngã xuống, chấn động cả thiên thu
Tuesday, November 28, 20239:53 AM(View: 312)
Nín thinh, không lộ nét đau. Miệng điểm nụ cười ngọt ngào lắm thay! Một câu nói, nay mới hay: “Thân đau, Tâm chẳng đau” đây chính là!
Monday, November 27, 202310:44 PM(View: 474)
Đại duyên đã đến với NHƯ VÂN. Ly gia cắt ái, giải thoát cần. Tâm Quan tỉnh ngộ, đời biển khổ. Tánh Không cội phúc, trọn Tứ Ân.
Monday, November 27, 202312:38 PM(View: 427)
Hành trình này rất ích lợi cho sư tu tập vì cảm thấy gần gũi Đức Phật hơn vì Ngài cũng là một người bình thường tuy là Hoàng tử mà đã bỏ hết để trải nghiệm nhiều cách tu trước khi Đại giác ngộ.
Monday, November 27, 202312:31 PM(View: 441)
Chuyến đi hành hương nầy 50 người mà con chưa quen 46 người....và con thật vui được gặp những bạn mới rất dễ thương, thanh tú, dễ chịu làm cho cuộc hành trình rất vui vẻ. Con xin cảm ơn Cô đã không ngại tổ chức chuyến đi nầy để mở mắt chúng con trên con đường tu
Monday, November 27, 202312:21 PM(View: 291)
Những ngày đầu đến đây, trên đường mắt thấy tai nghe những cảnh đời khốn khó, ngạc nhiên là tiếng niệm Phật và chuông cũng phát ra từ đây! Con thầm nghĩ, nếu mình đến đây để cầu xin, van vái thì mình và họ chẳng khác gì nhau đâu, có khác là khác về hình tướng bên ngoài mà thôi.
Monday, November 27, 202312:13 PM(View: 307)
Mười hai ngày hành hương đã qua đi nhanh chóng. Bây giờ, ngồi ở nhà, con có cảm tưởng như đã trải qua một giấc mơ. Cũng may nhờ những hình ảnh trong điện thoại, nên biết chắc mình không mơ. Giấc mơ hành hương đất Phật đã đủ duyên nên thành tựu.
Monday, November 27, 202312:06 PM(View: 332)
Từng thánh tích con đi qua gợi nhớ lại cuộc đời người cha của con. Người đã từ bỏ tất cả, chấp nhận gian khổ để tự mình tìm kiếm con đường giải thoát. Ngài giác ngộ, giáo hóa chúng sinh.
Monday, November 20, 20239:11 AM(View: 311)
Hôm nay Giổ Thầy, nhớ lại Chẳng thấy bụi phấn của ai bay bay Mắt như “ ươn ướt” “ cay cay”! Tâm ta đang đong tràn đầy nhung nhớ !!!
Monday, November 20, 20238:29 AM(View: 431)
OHBM: là chữ viết tắt của Organization for Human Brain Mapping. Năm nay là năm thứ 16, mỗi năm họ tổ chức đại hội tại một quốc gia khác nhau. Số người tham dự rất đông, khoảng trên 3000 người đủ mặt từ các nước, đa số là người trẻ, trong đó đăc biệt chỉ có một thầy tu.
Sunday, November 12, 202310:41 AM(View: 563)
CON LÀ LẠC - TỊNH Kính dâng TẤM LÒNG đệ tử nhớ ơn THẦY mình !
Sunday, November 5, 20238:10 AM(View: 332)
Hôm nay đây, được nhân duyên đải Gặp vị Thầy soi sáng Tâm trần Thầy còn chỉ biết bao nhiêu lần Đường nào đi, và nơi nào đến !
Thursday, November 2, 20239:55 AM(View: 407)
chỉ trong 9 ngày qua đã có 17,823 lượt xem, 248 like và rất nhiều comment của huynh đệ khắp nơi thương quý Thầy
Wednesday, November 1, 20234:23 PM(View: 599)
Lời ngõ: Trong kỳ kết tập kinh điển lần thứ ba khoảng 236 năm sau khi Phật nhập diệt, Ngài Mục Kiền Liên Tu Đế (Moggaputta Tissa) đã định nghĩa Định là Nhất tâm (citta ekkagatta). Định nghĩa này khiến cho việc thực hành Thiền định về sau bị sai lệch và nhầm lẫn với các loại thiền ngoại đạo. Bài viết này được phiên tả lại từ bài giảng của Tuệ Huy trong buổi sinh hoạt Đạo tràng của Nam Cali.
Wednesday, November 1, 20233:50 PM(View: 303)
Trâu tôi, là Trâu Điên Không hiền, mà quá dữ Nhưng cũng phải chịu thua Theo cách chăn trâu này!!!
Monday, October 30, 20238:18 AM(View: 499)
Người thực hành tứ niệm xứ là người: 1. Đang thực hành con đường độc nhất đưa tới sự thanh tịnh, trí tuệ, và giải thoát cho chính mình. 2. Là người biết kiểm soát những thứ có thể kiểm soát (tức là thân, thọ, tâm pháp) và biết không cần kiểm soát những thứ không thể kiểm soát (tức là sắc thanh hương vị xúc pháp)
Thursday, October 26, 20237:10 PM(View: 621)
Hôm nay thắp nén hương Tâm Khóc người tiểu đệ, lòng thương miên trường Nay đệ đã thoát vô thường Nguyện hương linh sớm về nương Phật Đài
Tuesday, October 24, 202312:19 PM(View: 836)
Thu về lá rụng Cây rồi nghỉ đông Đời người mùa thu Biết đổ về đâu.
Monday, October 23, 20238:55 AM(View: 391)
Ý như là một vị Đại Tướng Đang điều quân, gữa chốn sa trường NÓI, chỉ là những tên lính thường Luôn thi hành theo những mệnh lệnh
Sunday, October 22, 20235:49 PM(View: 415)
Nhân duyên lành nhiều đời kiếp của Huynh Hiện tại Tánh Không tu học nhiệt tình Chánh niệm, Tánh Giác Huynh nhận thức Biết Đạo tràng Ca-li nguyện tiễn Sư Huynh.
Tuesday, October 17, 20237:28 PM(View: 416)
Ngày nay, chúng ta được nghe Chánh pháp, được diện kiến các Chánh tăng ni, được thực hành cùng các bạn đồng tu, được sống hòa hợp trong Đạo tràng để cùng nhau tinh tấn. Chúng ta phải biết trân quí những điều này, phải cố gắng tu tập, đừng để uổng phí mỗi phút giây, bởi vì chúng ta đang có được những điều hạnh phúc nhất.
Tuesday, October 17, 202311:25 AM(View: 584)
NHÌN sóng vỗ ì ầm bờ cát. Tỏa bọt bèo chiều nhạt nắng xa. Ánh dương như tiếc chiều tà. Biển khơi gió lộng bài ca vô thường...
Tuesday, October 17, 202311:18 AM(View: 328)
Đường trường, chạy bộ, một cuộc đưa. Trên lối Tâm Linh, dưới mái chùa. Thiền sinh, là người đua, chạy bộ. Quyết tâm, bền chí, một cuộc đua...
Tuesday, October 17, 202311:17 AM(View: 331)
Không đâu linh hiển bằng đây. Bên trong Não Bộ, thân này của ta. Đó là tấm thân ta bà. Cũng là cát bụi, cũng là thịt xương!
Wednesday, October 11, 202310:21 AM(View: 688)
Chú ý trống rỗng là kỹ thuật thuộc Thiền Định và Thiền Huệ. Kỹ thuật này nghe lạ tai trong Thiền, nhưng có nhiều tác dụng rất sâu sắc. Cơ bản là nó chận đứng nghiệp xấu, không huân tập hạnh xấu, sống phù hợp theo giáo huấn của Phật, và làm cho tâm cá nhân thoát ra khỏi những điều kiện mà cá nhân đã bị điều kiện hóa trước đây.
Monday, October 9, 20232:18 PM(View: 409)
Lão HUỲNH nay đã già rồi. Bỗng nhiên nhớ lại một thời Huy Lynh*. Lão nhìn vào kính tử sinh. Thấy Không Lạc bước đăng trình về quê...
Wednesday, October 4, 20236:20 PM(View: 473)
Thế là từ nay Tôi đã là một người con của Phật và tôi có pháp danh mới là Tâm Minh. Tôi sẽ cố gắng nguyện Quy Y Tam Bảo, và nguyện thọ trì ngũ giới mà trong buổi lễ Quy Y Ni Sư đã ban cho.
Tuesday, October 3, 202310:25 AM(View: 512)
Tử Thần, hiện đang ở đâu? Phải chăng hiện đang trong đầu chúng ta! Dưới nhiều hình thức, như là : GIẬN HỜN, TỨC BỰC..... cùng là TỴ GANH....
Wednesday, September 27, 202310:32 AM(View: 982)
Nhất tâm nghĩa là chỉ có một tâm. Nhưng thế nào là nhất tâm đúng với ý nghĩa định trong Thiền Phật giáo? Đó là sự hiện hữu của tánh giác. Vì tánh giác là biểu tượng của tâm không hai: không chủ thể và không khách thể.
Sunday, September 24, 202310:31 AM(View: 425)
Sau đêm ấy, trong mơ. Một giấc mơ kỳ diệu!. Như ẩn dụ, Thầy biểu: Tự bào chế linh đơn!
Thursday, September 21, 20239:50 AM(View: 787)
Thiền là lối sống tỉnh thức với cái biết trong sạch và sự yên tĩnh bên trong. Với cái biết trong sạch đó, tâm được thoát khỏi sự tham đắm khổ não, và trải nghiệm một trạng thái bình an thật sự. Trong thiền, sự thực hành buông bỏ diễn ra trong nhiều giai đoạn, từng bước, từng bước một. Mục tiêu của thiền là trở về với sự tĩnh lặng vốn có, với cái biết trong sáng của chân tâm.
Tuesday, September 12, 202311:26 AM(View: 707)
Niệm Phật như nước Cam Lồ. Rửa sạch tất cả bợn dơ tâm mình. Niêm Phật, phải niệm thật tình. Niệm mà không nghĩ cho mình phước thêm...
Tuesday, September 12, 202311:22 AM(View: 571)
Làm sao biết đuợc ta tu đúng. Để tiếp tục những bước ung dung. Để quyết tâm, đi cho đến cùng. Trên con đường tâm linh đã chọn?
Monday, September 4, 20239:53 AM(View: 513)
Hơi thở là mạng sống, là Pháp môn, là nền tảng trí tuệ, là niềm yêu thích khi nhớ về.
Sunday, September 3, 202312:35 PM(View: 516)
Kỳ diệu thay, đèn đêm không thắp. Mà rực rỡ như ánh trăng rằm. Khắp Cỗ Thành, yên tịnh, lặng câm. Sự tĩnh lặng, làm sao tả được!
Wednesday, August 30, 20239:50 AM(View: 680)
Còn hơi thở thì còn tu tập; Còn tu tập, thì khả năng phát huy trí tuệ, và cơ hội giải thoát còn. Hãy thở và biết mình đang thở.
Saturday, August 26, 20232:28 PM(View: 615)
Tôi ơi! sao không hạ thủ công phu. Để sau sát na, sẽ được huy hoàng. Mà cứ tà tà, để le lói mãi. Rồi sẽ tiếc rẽ cho một đời tu!
Saturday, August 26, 20232:23 PM(View: 482)
Chất xúc tác, như là diêm quẹt. Đến duyên rồi, lửa xẹt bừng tâm. Tận đáy, biển, sông, hố, hố, đầm... Cũng thấy rõ, đâu là viên ngọc!
Wednesday, August 23, 20239:27 AM(View: 792)
Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã một lần tự hỏi "Có con đường nào dẫn ta đến bình an, hạnh phúc?", cũng đã từng loay hoay tìm cho mình một con đường tâm linh. Ở tuổi chiều tà bóng xế, khi cơm ăn áo mặc không còn là nỗi lo lớn lao nữa, thì con người ta có khuynh hướng tìm cho mình một con đường "hướng thượng".
Monday, August 21, 20237:32 PM(View: 846)
Rất nhiều nghiên cứu khoa học bệnh lý đã nói rõ nếu trong thức ăn có nhiều rau, trái cây thì sẽ làm giảm được những bệnh kinh niên kể cả những bệnh tim mạch và ung thư.
Monday, August 21, 20238:50 AM(View: 532)
Hoa Bông Giấy nở đầy trắng đỏ. Nhụy vàng tươi liếc ngó trời xanh. Lung linh giọt sương long lanh. Đêm qua còn đọng trên cành, lá, hoa...
Monday, August 21, 20238:18 AM(View: 442)
Trước khi Phật nhập diệt Vì thương xót chúng sinh Dạy những lời tuệ giác Khuyên bảo thật chân tình.
Sunday, August 20, 20238:40 PM(View: 633)
Cửu Tự Linh, vô cùng linh hiển. Gặp chướng duyên, hãy niệm trong đầu. Tức thì! Tức khắc! không lâu!. Bao nhiêu phiền não như hầu tiêu tan...
Wednesday, August 16, 20238:46 PM(View: 1121)
Tôi thực sự tin rằng VÔ THƯỜNG hiển hiện mọi nơi, trong mỗi góc cạnh của đời sống quanh ta, đâu ai ngờ rằng chỉ ngày hôm trước chúng tôi còn họp mặt vui vẻ thì hôm sau chúng tôi lại phải cùng nhau chia sẻ một nỗi lo sợ kinh hoàng như thế nào. Thế mới thấy tất cả những niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc hay khổ đau nhất nhất đều mong manh như bọt nước…
Monday, August 14, 20231:12 PM(View: 709)
Có nhiều lý thuyết về sự phát triển của bộ óc. Nhưng lý thuyết Ba Bộ Óc của ông Paul MacLean (1990) giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của bộ óc. Ông MacLean là một bác sĩ tâm thần. Ông quan tâm tới khoa học não bộ vì ông hiểu ra rằng muốn giúp được bệnh nhân của mình, ông cần phải hiểu bộ óc của họ làm việc như thế nào, tại sao nó không làm việc tốt, chứ không phải là vấn đề giản dị cho đúng liều lượng thuốc mà thôi.
Monday, August 14, 202311:08 AM(View: 530)
Tôi không biết vẽ bằng tay. Dùng thơ thiền họa, bức này CHÂN DUNG. Kính tặng pháp hữu khắp cùng. Cùng tôi chiêm ngưởng CHÂN DUNG họa thiền.
Monday, August 14, 202311:04 AM(View: 523)
Rồi đây, ai cũng phải đi. Rời khỏi thế giới thị phi ta bà. Vì đây là cõi tạm mà. Cũng là quán trọ, mà ta ngụ cùng.
Monday, August 7, 20233:33 PM(View: 456)
Nụ Cười Thiền, không riêng ai cả. Mà chung tất cả, người tu thiền. Ai hiểu được, điểm nụ cười liền. Đó là lúc, Thiền Đăng bừng tỏa!
Monday, August 7, 20233:29 PM(View: 424)
Sơn nhân trầm cảnh tịnh. Giữa bốn bề mông minh. Bao la và bát ngát. Vô biên với vô bờ...
Monday, July 31, 202311:08 AM(View: 597)
Tu mà hiển lộ Từ Bi. Tự nhiên ta biết ta đi đúng đường. Tình yêu trong cõi vô thường. Là tình ích kỷ ta đương chất đầy.
Monday, July 31, 202311:03 AM(View: 597)
Xin đừng mở lửa Hỏa Lò. Mỗi khi nghe tiếng nhỏ to rầy rà. Cái TA thích mở lắm nha. Hãy kềm chế nó, nói là: đừng nên!
Wednesday, July 26, 202310:10 AM(View: 616)
Dinh dưỡng tự nhiên là sử dụng những thứ có sẵn trong tự nhiên không qua nấu, nướng, xào… Do vậy con người nên ăn đúng với thức ăn của con người tức là rau củ hạt và trái cây tươi sống.
Monday, July 24, 20234:14 PM(View: 743)
Ai dám nói chơi với thiền. Chợt vui cầm bút vẽ thiền chơi. “Bút chạm vườn như, hoa lá thắm. Thơ gieo tâm lặng, ý trong veo”.
Monday, July 24, 20234:07 PM(View: 809)
Ngồi chơi phải thật ngồi chơi. Ngồi mà không có một lời nói năng. Miệng khép lại hai hàm răng. Lưỡi thì thư giản để tăng không lời.
Thursday, July 20, 202310:18 AM(View: 1289)
Chúc Mừng khóa BN4-2023. Chúc mừng tất cả thiền sinh Năm khóa tu học giáo trình Tánh Không Ni Sư (Triệt Như) cố gắng gieo trồng Từ bi trí tuệ Phật tông độ đời.
Monday, July 17, 20232:12 PM(View: 542)
Tọa Thiền đừng mong lâu nhiều. Tới đâu hay đó, sẽ nhiều lắm thay! Mỗi ngày một chút, tích đầy. Nhiều ngày tích tụ sẽ đầy “ba lô”.
Sunday, July 9, 20233:53 PM(View: 788)
Cứ giữ Tâm “vô thưởng vô phạt”. Thấy Như Thật mọi vật chung quanh. Dù ồn ào Tâm vẫn vắng tanh. Có rộn rịp, Tâm như bàn thạch.
Wednesday, July 5, 20238:05 AM(View: 591)
“ Đây là cách luyện Tế Bào Não Chùm” Nơ Ron “ cùng bảo nhau rằng Ổng muốn im, mình tĩnh lặng nghe Vậy ta hãy tạo vùng tĩnh tịch ! “
Sunday, June 25, 202310:36 AM(View: 744)
Không khởi niệm nói thầm trong não. Không van xin cho riêng mình nụ cười. Không cầu xin cho riêng mình hạnh phúc. Thầm biết ngay sát-na đang là. Sống rỗng lặng tự tại an nhiên. Gieo không lời trổ quả vô sanh.
Sunday, June 25, 202310:18 AM(View: 546)
Nguyện lòng sẽ không sát sanh nữa. Hướng tâm về ngưỡng cửa Thiền môn. Kiếp tới không làm loài cá luôn. Để con người không bị mang nghiệp.
Monday, June 19, 20233:20 PM(View: 805)
Tinh tấn siêng năng học đạo mầu. Cho lòng thông suốt lý cao sâu. Cho thân thoát khỏi vòng tục lụy. Cho trí sáng ngời - bớt khổ đau.
Monday, June 19, 20233:06 PM(View: 697)
Hôm nay là Ngày Của Cha. Nhớ Cha, thì Cha đã ra khỏi đời! Lòng con bỗng thấy “vời vời”. Thương Cha, nhớ Mẹ biết đời nào quên!!!
Wednesday, June 14, 20239:08 AM(View: 677)
Mỗi chúng ta đều có khả năng tạo hạnh phúc cho chính bản thân. Hãy cố gắng lìa xa ái dục và tự tìm cho mình niềm vui giải thoát.
Sunday, June 11, 20235:08 PM(View: 662)
Khi nhân duyên lần lần hội đủ. Tức khắc liền, Thấy đủ suốt thông. Nếu mong, thì biền biệt xa xăm. Không mong, sẽ trong tầm mắt Thấy!
69,256