HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

DD0530 Tuệ Chiếu: Sáu Ba-la-mật và Kỹ Thuật Không Nói

Tuesday, May 23, 20232:09 PM(View: 746)

Sáu Ba-la-mật[1] và Kỹ Thuật Không Nói

blank

MỞ ĐẦU

Ngày mùng 4 tết năm 1982[2], Thầy Thiền Chủ hoàn toàn chứng ngộnhận ra vọng tưởng chính là lời nói thầm trong não.  Kỹ thuật Không Nói từ đó đã được đem ra giảng dạy và thực hành trong suốt quá trình hoằng pháp của Thầy Thiền Chủ bắt đầu từ năm 1995.  Từ năm 2007, Thầy đã nhờ khoa học chụp hình não bộ bằng máy fMRI để đối chiếu với sự thực hành Thiền qua chương trình thử nghiệm tại trường Đại Học Y Khoa Tübingen.  Đến năm 2010, qua kết quả chụp hình não bộ, Thầy đã chứng minh được vị trí 4 Tánh trong não bộ mà nổi bật nhất là vùng Phật Tánh (Precuneus[3]).  Từ đó kỹ thuật Không Nói được công thức hóa qua chủ đề “7 Bước An Trú Trong Tâm Tathā[4]”.  Kỹ thuật này cũng là một Ba-la-mật vì nó có khả năng đưa người hành giả từ bờ mê qua bờ giác, từ tâm phàm phu đến tâm Tathā, từ có lời đến chỗ hoàn toàn không lời, từ chân lý qui ước đến chân lý tối hậu.  Kỹ thuật Không Nói nói riêng (Thiền Phật Giáo nói chung) là một Khoa Học Tâm Linh[5] vì kỹ thuật này được đối chiếu với Khoa học, không dựa vào đức tin hay mê tínhoàn toàn tự lực.  Dùng “Hồi đáp sinh học[6]” để xác minh rằng khi thực hành kỹ thuật Không Nói sẽ tác động đến các vùng nào trên não bộ mà không sợ bị sai lệch và đem lại kết quả tức thời.  Kỹ thuật Không Nói cũng tác động đến vùng Precuneus tức là vùng trí tuệ Tâm linh nên trực tiếp tác động đến vùng tiềm năng giác ngộ.  Do đó, người thực hành sẽ có sáng kiến mới, từ trường tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả sẽ có mặt và biện tài được phát huy.  Kỹ thuật Không Nói trở thành một công thức thực nghiệm vì dựa vào kết quả tự chứng của Thầy Thiền chủ, của các Tăng Ni và các Thiền sinh.

Trên phạm vi Thiền Phật giáo, Ba-la-mật là đức hạnh kiện toàn hay siêu vượt nhằm phát triển tâm linh qua các giai đoạn tu tập theo từng Ba-la-mật.  Tác dụng tối hậu của Ba-la-mật là “phương tiện chuyên chở người qua biển sinh tử đến Niết bàn, đạt được giải thoát tối hậu”.

Như vậy, nếu khéo léo thực hành các Ba-la-mật qua Kỹ thuật Không Nói, người tu có khả năng đến bờ bên kia ngay trong một kiếp hay nhiều kiếp.

BA-LA-MẬT LÀ GÌ?

Ba-la-mật hay Ba-la-mật-đa được dịch âm từ chữ Pāramī hay Pāramitā và dịch nghĩa là “đáo bỉ ngạn” tức là “đến bờ bên kia”.  Đến bờ bên kia được hiểu là “Niết Bàn” hay đạt được sự giải thoát tối hậu.  Ba-la-mật cũng là đức hạnh, đại hạnh của Bồ tát.  Ba-la-mật còn có nghĩa là cứu cánh rốt ráo.  Mục đích của đời tu, cũng như bản hoài của chư Phật đối với tất cả chúng sanh, là nhận ra và hằng sống với bản tâm vốn tự thanh tịnh của chính mình.  Đó là Phật tánh, Chân tâm, Bản lai diện mục... Nhận ra tiềm năng giác ngộ là chánh nhân thành Phật, hằng sống trọn vẹn với Tâm Như là viên mãn Phật quả.

Theo hệ Phát Triển thì Sáu Ba-la-mật  hay Lục độ Ba-la-mật là pháp tu của những Bồ Tát gồm tu sĩcư sĩ hướng đến giác ngộgiải thoát, được hiểu một cách khái quát là sáu phương tiện đưa người từ bờ mê qua bờ giác gồm:

  1. Bố thí Ba-la-mật: (Dāna Pāramitā  Perfection of giving/generosity/charity).
  2. Trì giới Ba-la-mật: (Śīla Pāramitā  Perfection of morality/moral conduct/virtue).
  3. Nhẫn nhục Ba-la-mật: (Kśānti Pāramitā  Perfection of patience/patient endurance).
  4. Tinh tấn Ba-la-mật: (Vīrya Pāramitā  Perfection of vigour/energy/devotion).
  5. Thiền Định Ba-la-mật: (Dhyāna/Samādhi Pāramitā  Perfection of Zen meditation).
  6. Trí tuệ Ba-la-mật: (Prajñā Pāramitā  Perfection of wisdom).

Trong phạm vi Thiền Phật giáo gồm chung 3 hệ: Nguyên Thủy, Phát Triển và Thiền Tông, Ba-la-mật là đức hạnh kiện toàn hay siêu vượt (transcendental) của người áp dụng nó để nhằm phát triển tâm linh qua các giai đoạn tu tập theo từng Ba-la-mật.  Tuy nhiên, tác dụng tối hậu của Ba-la-mật mang 2 ý nghĩa cơ bản.  Với hệ Nguyên Thủy, các Ba-la-mật là phương tiện chở người qua biển sanh tử đến Niết bàn, đạt được giải thoát tối hậu; không còn trở lại 3 cõi, sáu đường. Với hệ Phát Triển và Thiền Tông, các Ba-la-mật là phương tiện chở người qua biển sinh tử, đạt được giải thoátthành Phật (Buddhahood), có đầy đủ phương tiện thiện xảo để đời đời độ lại chúng sinh cùng thoát ra khỏi biển sinh tửphiền não, khổ đau.

KỸ THUẬT LÀ GÌ?

Kỹ thuật là một phương tiện thiện xảo (phương tiện khéo léo, phương tiện thành công: P: upāya: skillful means, means of success).  Nội dung chủ yếu của nó là dạy ta cách thực hành đặc biệt để đạt được mục tiêu của pháp học trong từng giai đoạn.  Nó là phần đặc biệt nằm trong pháp hành mà trong giáo lý không có đề cập đến nó.  Giáo lý như chiếc bè, kỹ thuật như mái chèo hay cây sào, chiêu thức như cách chèo, cách chống.  Người giỏi Giáo lý như là người có chiếc bè, nhưng không có cây sào hay dầm bơi, và cũng không biết cách chèo, chống như thế nào để qua sông. Bờ bên kia tuy nhìn thấy, nhưng vị ấy đành ngồi trên chiếc bè, thả trôi theo dòng nước; không biết cách làm sao để đến được bờ bên kia.

TẠI SAO KHÔNG NÓI?

Do nói thầmTâm không bao giờ yên nghỉ ngay cả khi đang ngủ, nói thầm chính là nhiên liệu của sự yêu thích (Tham), ghét bỏ (Sân) và của những đam mê ghiền nghiện, những truyền thống, những ràng buộc của gia đình, xã hội v...v… Nó chính là nguồn gốc của Khổ (Si) vì chính nó là đầu mối tạo ra các bệnh tâm thể, gây ra tranh chấp với mọi người và tạo ra sự mất cân bằng với môi trường sống.  Do nhận thức được sự tai hại của lời nói thầm, ta mới biết được những kỹ thuật nào khiến cho vùng nói thầm yên lặng (hàng phục vọng tâm) để cho dòng biết không lời được vững chắc (an trụ chân tâm) thì kỹ thuật này mới có khả năng giúp ta thoát khỏi biển sinh tử.  Ta có thể sử dụng kỹ thuật “Không Nói” của dòng Thiền Tánh Không để thực hành.  Kỹ thuật này sử dụng “đơn niệm biết” của Trí năng tỉnh ngộ để thành lập ký ức mã số “Không Nói” cất giữ vào các vùng của các Tánh Thấy, Nghe, Xúc Chạm và Tánh Nhận Thức.  Hành giả nếu thực hành đều đặn sẽ tự nhận biết trong não có lúc hoàn toàn không có lời nói thầm và không có sự đối thoại qua lại nào trong đầu.  Thuật ngữ Thiền gọi là Không Tầm Không Tứ Định hay “Thầm Nhận Biết Không Lời” hay Ngôn hành không động.  Nếu tiếp tục thực hành thì sẽ tự nhận ra Tâm càng lúc càng không dính mắc với các đối tượng nữa.  Tâm trở nên khách quan và có khả năng thấy vật như đang là.  Giai đoạn này được gọi là “Chánh Niệm Tỉnh Giác” hay Thọ Tưởng Biết mà không dính hay Ý hành không động.  Nếu tinh tấn thực hành cho đến lúc tâm thường trực yên lặng, rỗng rang và sáng suốt thì được xem là thành tựu bất động (ba hành không động[7]); trí tuệ sẽ khởi sanh. Ngay lúc này xem như Trạng thái Không Nói đã nội tại trong vùng Nhận Thức.  Giai đoạn này được xem là đã thành tựu Niết bàn.

KỸ THUẬT KHÔNG NÓI VÀ SÁU BA-LA-MẬT

Bố thí không chỉ có nghĩa là chia xẻ, ban cho hay cung cấp mà còn có nghĩa là không nắm giữ hay buông xả.  Người thực hành Không Nói có trí năng tỉnh ngộ sắc bén nên không còn chấp trước, không có sở đắc, hạn chế nhân duyêntri kiến thế gian.  Tất cả mọi ham muốn, mong cầu, mọi tạo tác hay tham vọng đều hoàn toàn buông xả hay cất vào hộc tủ.  Khi tiếp xúc với mọi cảnh duyêntâm không dính mắc, không khởi niệm chính là hành động buông xả phù hợp với ý nghĩa sâu xa của Bố thí ba-la-mật.  Kỹ thuật Không Nói giúp người thực hànhkinh nghiệm “Không Lời”, “Biết Không Khái Niệm” hay đạt được “vô ngã”. Trong tiến trình này, vị ấy kinh nghiệm được “Không Tôi = Không Người Cho”, “Không Cái Của Tôi = Không Vật Cho”, va` “Không Người Được Cho”.  Đây chính là tam luân không tịch và cũng là Bố thí Ba-la-mật.

Người thực hành Không Nói có Chánh kiếnhiểu biết đúng đắn theo lời Phật dạy, có Chánh trí là biết rõ ràng đối tượng mà không suy luận hay suy đoán.  Người thực hành Không Nói không vọng ngữ, luôn duy trì giới thể “Không Nói” nên thân, khẩu, ý luôn thanh tịnh nhờ đó ý thức tự chuyển hóa, đạo đức trở nên trong sạch.  Do thực hành Không Nói mà lậu hoặc bị cô lậpngã chấp bị cắt đứt.  Vì có “không ngã” ta mới lìa xa được các nhơ bợn và ô nhiễm trong tâm.  Khi không ngã, Tâm Như sẽ hiện tiền. Tâm Bồ tát thường trực an trú trong Tâm Như đó chính là Trì giới Ba-la-mật.

Người thực hành Không Nói có tinh thần vô chấp, hiểu rõ chân tánh vạn pháp nên không đầu hàng nghịch cảnh hay chướng duyên hay những hoàn cảnh đói khổ, khát, lạnh, nóng và thời tiết gió mùa hay bệnh tật… người thực hành Không Nói vẫn kiên nhẫn vuợt qua.  Khi thực hành Không Nói sẽ có cái Biết không lời nên Biết tất cả mà không phản ứng dù thuận hay nghịch duyên và sẵn sàng xả bỏ tất cả.  Đây chính là hạnh Nhẫn nhục Ba-la-mật.

Việc hành đạo của Bồ tát là không buông lung, phóng dật, đó là tinh tấn.  Tinh tấn không nhất thiếtcố gắng hay ráng sức mà chỉ cần thường xuyên trở lại với chủ đề liên hệ nhằm đem tâm về với thực tại đang là.  Thiếu tinh tấn thì bệnh đổ thừa dễ dàng xuất hiện đưa đến giải đãi, lười biếng.  Người thực hành Không Nói hoàn toàn buông lỏng và thư giãn, chỉ thường xuyên khởi ý Không Nói trong 4 oai nghi.  Lúc mới bắt đầu có thể nói ra lời hay nói thầm cho đến lúc chỉ cần thỉnh thoảng gợi lên trạng thái Không Nói và cuối cùngthường xuyên ở trong trạng thái Không Nói hay gọi là an trú trong Không Nói.  Người tinh tấn không trụ vào các thành quả đạt được.  Đây chính là Tinh tấn Ba-la-mật.

Kỹ thuật Không Nói là kỹ thuật Thiền Định.  Đối nghịch với Thiền là sự dao động tâm.  Kỹ thuật Không Nói là phương tiện chủ yếu của kinh nghiệmthành tựu được trạng thái tâm yên lặng. Kỹ thuật Không Nói có 4 mức độ: Có Tầm Không Tứ Định, Không Tầm Không Tứ Định hay Thầm Nhận Biết, Chánh Niệm Tỉnh Giác hay Tỉnh Thức Biết và Chánh Định hay Nhận Thức Biết.  Kỹ thuật Không Nói chuyển hóa trí thế gian trở thành “tự tánh chân như” trong đó tất cả nhận thức đều rõ ràng mà không bị dao động về tự và tha, năng và sở, trong và ngoài. Trong thực chất đây chính là nhận thức biết không lời như đã nói ở trên.  Chính nhận thức biết này tự nhận ra trạng thái Tâm Như của Tâm và thực tại tối hậu chính là Chân Như của hiện tượng thế gian. Đây chính là Thiền Định Ba-la-mật.

Kỹ thuật Không nói làm dịu tất cả tư duy biện luận mà cơ bản là dừng được tiến trình hoạt động của trí năng (citta) để đạt được hiểu biết không khái niệm, cái biết không nhị nguyên tức cái biết của tánh giác.  Khi tánh giác trở thành năng lực vững chắc, tuệ giác liền có mặt do thấy, nghe, xúc chạm như thật, tiềm năng giác ngộ trở thành một năng lực hiện thực.  Trí tuệ này không phải loại nhận thức suy luận theo luận lý triết học mà trong nhận thức bằng giác quan (phản xạ giác quan) và ngoài giác quan (phản xạ thụ động) hay siêu lý luận.  Trí tuệ này cũng vắng bóng vấn đề siêu hình của duy tâm thần bí như tôn sùng Thượng đế, tôn sùng các vị Thần linh hay các vị Bồ tát trong tín ngưỡng hay tôn giáo.  Để đạt cứu cánh trí tuệ Bát nhã, Phật thiết lập nhiều pháp nồng cốt mà theo hệ Phát triển gồm có: Chân Như, Không và Huyễn.  Thành tựu kỹ thuật Không Nói chính là thể nhập Chân Như hay là thành tựu Trí tuệ Ba-la-mật.

Đặc biệt, muốn đạt được Kỹ thuật Không Nói Ba-la-mật, ta phải áp dụng nguyên lý tâm linh bằng cách thiết lập Bản Đồ Nhận Thức, dựa trên qui luật “Tác động-Tác dụng”.

KẾT LUẬN

Thực hành kỹ thuật Không Nói không bị lệ thuộc vào hình thức, không có triết lý, không có siêu hình.  Nếu thực hành Sáu Ba-la-mật qua kỹ thuật Không Nói một cách thiện xảo thì người thực hành sẽ có khả năng đến bờ bên kia trong đời này.  Khi thành tựu được kỹ thuật Không Nói Ba-la-mật, hành giả sẽ kinh nghiệm được những kết quả như sau:

-        Chuyển hóa tâm phàm phu thành tâm giác ngộ.

-        Hài hòa thân, tâm và môi trường xung quanh.

-        Phát triển trí tuệ trực giác.

-        Thoát ly sinh tử. Kinh nghiệm Niết bàn hiện đời.

-        Vô trụ Niết bàn.

-        Tứ vô lượng tâm.

-        Biện tài vô ngại.

 [1] Bài Đọc Thêm Lớp Trung Cấp 3 Bát Nhã: “BA LA MẬT”, năm 2001.

[2] Bài thơ “Sau Đêm Ấy Đời Thay Đổi”, ngày mùng 4 Tết năm 1982.

[3] Vùng Precuneus được Thầy Thiền Chủ đem vào giáo trình giảng dạy ở Lớp Trung Cấp 4 Bát Nhã năm 2011.

[4] Slides “7 Bước An Trú Trong Tâm Tathā”, năm 2013.

[5] Sách “Thiền và Kiến Thức Thời Đại”, tr. 62, xuất bản năm 2014.

[6] Sách “Tìm Hiểu và Ứng Dung Thiền Phật Giáo”, Tập 2, Cuốn 2, tr. 321, xuất bản năm 2005.

[7] Sách “Tiến Trình Tu Chứng Của Đức Phật”, tr. 139, tái xuất bản năm 2007.

Các bài đọc thêm, bài thơ, slides và sách đều do Hòa Thượng Thích Thông Triệt biên soạn.

Tuệ Chiếu
Trích Đặc San Tánh Không 2015

Reader's Comment
Friday, May 26, 20233:30 PM
Guest
Anh cho email, để đóng góp ý kiến, vì cứ bị xóa mà không có trả lời
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, September 27, 202310:32 AM(View: 364)
Nhất tâm nghĩa là chỉ có một tâm. Nhưng thế nào là nhất tâm đúng với ý nghĩa định trong Thiền Phật giáo? Đó là sự hiện hữu của tánh giác. Vì tánh giác là biểu tượng của tâm không hai: không chủ thể và không khách thể.
Sunday, September 24, 202310:31 AM(View: 81)
Sau đêm ấy, trong mơ. Một giấc mơ kỳ diệu!. Như ẩn dụ, Thầy biểu: Tự bào chế linh đơn!
Thursday, September 21, 20239:50 AM(View: 283)
Thiền là lối sống tỉnh thức với cái biết trong sạch và sự yên tĩnh bên trong. Với cái biết trong sạch đó, tâm được thoát khỏi sự tham đắm khổ não, và trải nghiệm một trạng thái bình an thật sự. Trong thiền, sự thực hành buông bỏ diễn ra trong nhiều giai đoạn, từng bước, từng bước một. Mục tiêu của thiền là trở về với sự tĩnh lặng vốn có, với cái biết trong sáng của chân tâm.
Tuesday, September 12, 202311:26 AM(View: 183)
Niệm Phật như nước Cam Lồ. Rửa sạch tất cả bợn dơ tâm mình. Niêm Phật, phải niệm thật tình. Niệm mà không nghĩ cho mình phước thêm...
Tuesday, September 12, 202311:22 AM(View: 145)
Làm sao biết đuợc ta tu đúng. Để tiếp tục những bước ung dung. Để quyết tâm, đi cho đến cùng. Trên con đường tâm linh đã chọn?
Monday, September 4, 20239:53 AM(View: 191)
Hơi thở là mạng sống, là Pháp môn, là nền tảng trí tuệ, là niềm yêu thích khi nhớ về.
Sunday, September 3, 202312:35 PM(View: 217)
Kỳ diệu thay, đèn đêm không thắp. Mà rực rỡ như ánh trăng rằm. Khắp Cỗ Thành, yên tịnh, lặng câm. Sự tĩnh lặng, làm sao tả được!
Wednesday, August 30, 20239:50 AM(View: 248)
Còn hơi thở thì còn tu tập; Còn tu tập, thì khả năng phát huy trí tuệ, và cơ hội giải thoát còn. Hãy thở và biết mình đang thở.
Saturday, August 26, 20232:28 PM(View: 164)
Tôi ơi! sao không hạ thủ công phu. Để sau sát na, sẽ được huy hoàng. Mà cứ tà tà, để le lói mãi. Rồi sẽ tiếc rẽ cho một đời tu!
Saturday, August 26, 20232:23 PM(View: 163)
Chất xúc tác, như là diêm quẹt. Đến duyên rồi, lửa xẹt bừng tâm. Tận đáy, biển, sông, hố, hố, đầm... Cũng thấy rõ, đâu là viên ngọc!
Wednesday, August 23, 20239:27 AM(View: 378)
Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã một lần tự hỏi "Có con đường nào dẫn ta đến bình an, hạnh phúc?", cũng đã từng loay hoay tìm cho mình một con đường tâm linh. Ở tuổi chiều tà bóng xế, khi cơm ăn áo mặc không còn là nỗi lo lớn lao nữa, thì con người ta có khuynh hướng tìm cho mình một con đường "hướng thượng".
Monday, August 21, 20237:32 PM(View: 255)
Rất nhiều nghiên cứu khoa học bệnh lý đã nói rõ nếu trong thức ăn có nhiều rau, trái cây thì sẽ làm giảm được những bệnh kinh niên kể cả những bệnh tim mạch và ung thư.
Monday, August 21, 20238:50 AM(View: 223)
Hoa Bông Giấy nở đầy trắng đỏ. Nhụy vàng tươi liếc ngó trời xanh. Lung linh giọt sương long lanh. Đêm qua còn đọng trên cành, lá, hoa...
Monday, August 21, 20238:18 AM(View: 154)
Trước khi Phật nhập diệt Vì thương xót chúng sinh Dạy những lời tuệ giác Khuyên bảo thật chân tình.
Sunday, August 20, 20238:40 PM(View: 282)
Cửu Tự Linh, vô cùng linh hiển. Gặp chướng duyên, hãy niệm trong đầu. Tức thì! Tức khắc! không lâu!. Bao nhiêu phiền não như hầu tiêu tan...
Wednesday, August 16, 20238:46 PM(View: 553)
Tôi thực sự tin rằng VÔ THƯỜNG hiển hiện mọi nơi, trong mỗi góc cạnh của đời sống quanh ta, đâu ai ngờ rằng chỉ ngày hôm trước chúng tôi còn họp mặt vui vẻ thì hôm sau chúng tôi lại phải cùng nhau chia sẻ một nỗi lo sợ kinh hoàng như thế nào. Thế mới thấy tất cả những niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc hay khổ đau nhất nhất đều mong manh như bọt nước…
Monday, August 14, 20231:12 PM(View: 338)
Có nhiều lý thuyết về sự phát triển của bộ óc. Nhưng lý thuyết Ba Bộ Óc của ông Paul MacLean (1990) giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về sự tiến hóa của bộ óc. Ông MacLean là một bác sĩ tâm thần. Ông quan tâm tới khoa học não bộ vì ông hiểu ra rằng muốn giúp được bệnh nhân của mình, ông cần phải hiểu bộ óc của họ làm việc như thế nào, tại sao nó không làm việc tốt, chứ không phải là vấn đề giản dị cho đúng liều lượng thuốc mà thôi.
Monday, August 14, 202311:08 AM(View: 222)
Tôi không biết vẽ bằng tay. Dùng thơ thiền họa, bức này CHÂN DUNG. Kính tặng pháp hữu khắp cùng. Cùng tôi chiêm ngưởng CHÂN DUNG họa thiền.
Monday, August 14, 202311:04 AM(View: 206)
Rồi đây, ai cũng phải đi. Rời khỏi thế giới thị phi ta bà. Vì đây là cõi tạm mà. Cũng là quán trọ, mà ta ngụ cùng.
Monday, August 7, 20233:33 PM(View: 188)
Nụ Cười Thiền, không riêng ai cả. Mà chung tất cả, người tu thiền. Ai hiểu được, điểm nụ cười liền. Đó là lúc, Thiền Đăng bừng tỏa!
Monday, August 7, 20233:29 PM(View: 162)
Sơn nhân trầm cảnh tịnh. Giữa bốn bề mông minh. Bao la và bát ngát. Vô biên với vô bờ...
Monday, July 31, 202311:08 AM(View: 230)
Tu mà hiển lộ Từ Bi. Tự nhiên ta biết ta đi đúng đường. Tình yêu trong cõi vô thường. Là tình ích kỷ ta đương chất đầy.
Monday, July 31, 202311:03 AM(View: 226)
Xin đừng mở lửa Hỏa Lò. Mỗi khi nghe tiếng nhỏ to rầy rà. Cái TA thích mở lắm nha. Hãy kềm chế nó, nói là: đừng nên!
Wednesday, July 26, 202310:10 AM(View: 284)
Dinh dưỡng tự nhiên là sử dụng những thứ có sẵn trong tự nhiên không qua nấu, nướng, xào… Do vậy con người nên ăn đúng với thức ăn của con người tức là rau củ hạt và trái cây tươi sống.
Monday, July 24, 20234:14 PM(View: 400)
Ai dám nói chơi với thiền. Chợt vui cầm bút vẽ thiền chơi. “Bút chạm vườn như, hoa lá thắm. Thơ gieo tâm lặng, ý trong veo”.
Monday, July 24, 20234:07 PM(View: 495)
Ngồi chơi phải thật ngồi chơi. Ngồi mà không có một lời nói năng. Miệng khép lại hai hàm răng. Lưỡi thì thư giản để tăng không lời.
Thursday, July 20, 202310:18 AM(View: 759)
Chúc Mừng khóa BN4-2023. Chúc mừng tất cả thiền sinh Năm khóa tu học giáo trình Tánh Không Ni Sư (Triệt Như) cố gắng gieo trồng Từ bi trí tuệ Phật tông độ đời.
Monday, July 17, 20232:12 PM(View: 235)
Tọa Thiền đừng mong lâu nhiều. Tới đâu hay đó, sẽ nhiều lắm thay! Mỗi ngày một chút, tích đầy. Nhiều ngày tích tụ sẽ đầy “ba lô”.
Sunday, July 9, 20233:53 PM(View: 437)
Cứ giữ Tâm “vô thưởng vô phạt”. Thấy Như Thật mọi vật chung quanh. Dù ồn ào Tâm vẫn vắng tanh. Có rộn rịp, Tâm như bàn thạch.
Wednesday, July 5, 20238:05 AM(View: 298)
“ Đây là cách luyện Tế Bào Não Chùm” Nơ Ron “ cùng bảo nhau rằng Ổng muốn im, mình tĩnh lặng nghe Vậy ta hãy tạo vùng tĩnh tịch ! “
Sunday, June 25, 202310:36 AM(View: 369)
Không khởi niệm nói thầm trong não. Không van xin cho riêng mình nụ cười. Không cầu xin cho riêng mình hạnh phúc. Thầm biết ngay sát-na đang là. Sống rỗng lặng tự tại an nhiên. Gieo không lời trổ quả vô sanh.
Sunday, June 25, 202310:18 AM(View: 264)
Nguyện lòng sẽ không sát sanh nữa. Hướng tâm về ngưỡng cửa Thiền môn. Kiếp tới không làm loài cá luôn. Để con người không bị mang nghiệp.
Monday, June 19, 20233:20 PM(View: 382)
Tinh tấn siêng năng học đạo mầu. Cho lòng thông suốt lý cao sâu. Cho thân thoát khỏi vòng tục lụy. Cho trí sáng ngời - bớt khổ đau.
Monday, June 19, 20233:06 PM(View: 420)
Hôm nay là Ngày Của Cha. Nhớ Cha, thì Cha đã ra khỏi đời! Lòng con bỗng thấy “vời vời”. Thương Cha, nhớ Mẹ biết đời nào quên!!!
Wednesday, June 14, 20239:08 AM(View: 352)
Mỗi chúng ta đều có khả năng tạo hạnh phúc cho chính bản thân. Hãy cố gắng lìa xa ái dục và tự tìm cho mình niềm vui giải thoát.
Sunday, June 11, 20235:08 PM(View: 361)
Khi nhân duyên lần lần hội đủ. Tức khắc liền, Thấy đủ suốt thông. Nếu mong, thì biền biệt xa xăm. Không mong, sẽ trong tầm mắt Thấy!
Tuesday, June 6, 202310:57 AM(View: 306)
Diệt sinh trong từng bước. Tâm vô trụ nơi thân. Tứ đại giờ bỗng huyễn. Vô sanh mỉm nụ cười.
Monday, June 5, 20237:24 PM(View: 303)
Thân cát bụi chỉ là phương tiện. Chẳng khác nào thuyền bơi qua sông. Cũng có lúc thuyền bơi lòng vòng. Theo dòng nước uốn cong qua bến.
Monday, May 29, 20233:30 PM(View: 376)
Muốn Tâm minh trong việc tu hành. Nhất định phải “Tham Thiền Nhập Định “. Muốn vậy phải điều Tâm thật tịnh. TỨC, phải điều cho thật mịn màng.
Tuesday, May 23, 20239:30 AM(View: 534)
Cám ơn những bó hoa xinh đẹp đã trao tặng đến các em như là một món quà tinh thần. Nhờ có Vô Thường mà các bông hoa có thể hồi sinh, đem lại những đoá hoa đầy hương thơm đầy màu sắc ấy ngõ hầu làm đẹp cho đời cho dù trước đó nó đã phải chịu đựng những tháng ngày lạnh lẽo của mùa đông.
Sunday, May 21, 20238:57 PM(View: 324)
Không đâu linh hiển bằng đây: Bên trong não bộ, thân này của ta. Đó là tấm thân ta-bà. Cũng là cát bụi, cũng là thịt xương!
Tuesday, May 16, 20234:30 PM(View: 302)
Hãy nhìn thẳng vào bức tranh tôi, Chân ngã! Tự thấy chân dung... đó mới chính là Chân. Thực hành mà không có tôi hành... mới là hành Thực. Cái nhìn thấy người vẽ tranh là Thực. Chân ngã vốn Thực và Chân, chẵng cần tin.
Monday, May 15, 20238:43 AM(View: 365)
Thân cát bụi trở về cát bụi. Hết duyên rồi, tàn rụi còn chi. Nội Tạng ! xin hãy hiến đi! Cứu người sống lại, còn chi thân mình!
Thursday, May 11, 202312:09 AM(View: 612)
Cầu cho tất cả chúng sanh. Sống đời an lạc, bạn lành đồng tu. Thân tâm thoát khỏi ngục tù. Chánh pháp Phật dạy ngàn thu vững bền.
Saturday, May 6, 20237:19 PM(View: 418)
Diệu kỳ cái thú Độc Cư. Trầm trong cõi tịnh, như như, bình bình. Một mình, một cõi, nín thinh. Nín thinh đến lúc lộ hình Tâm Đăng...
Wednesday, May 3, 202310:43 AM(View: 386)
Khởi tâm thiện bố thí một phần cơ thể trong khi mình đang còn sống và nhắc lại tâm thiện lành này trong lúc lâm chung là cận tử nghiệp thiện, thúc đẩy việc tái sinh vào các cỏi phước báu ở đời sau.
Monday, May 1, 20238:11 AM(View: 372)
Bơ vơ như những nhánh cây. Mùa thu lá chết, rơi ngay, lìa cành. Nhánh cây trơ trọi một mình. Vẽ nên cảnh một bức hình bơ vơ !
Sunday, April 30, 20239:34 PM(View: 417)
Già ơi! Già hởi già ơi! Sống vui cho trọn tuổi đời đáng yêu. Già ơi! Xin chào mi! Già ơi! Xin chào mi! Già ơi! Xin chào mi!
Monday, April 24, 20236:24 PM(View: 407)
Dẫu rằng vọng tưởng thấp cao Chân tâm tĩnh lặng trước sau "như là" Thấy đời trọn vẹn "như là" Không thêm, không bớt mới là tu tâm
Tuesday, April 18, 202311:29 AM(View: 519)
VÔ THƯỜNG chợt đến ai biết được. Hôm qua cười nói nay liệt tê. Duyên nghiệp đeo mang giàu nghèo KHỔ. Chấp NGÃ muôn đời vẫn cứ mê.
Sunday, April 16, 20231:29 PM(View: 346)
Tôi đang hưởng thú cô đơn. Giữa phố thị, mà như sơn cước miền. Đó là cô đơn Tâm Thiền. Chính tôi tự tạo một miền cô đơn!
Sunday, April 16, 20231:24 PM(View: 300)
Trường Sơn là dảy núi thiêng. Quanh năm, suốt tháng mây viền đầu non. Suối tuông róc rách reo dòn. Ào ào thác đổ, soi mòn rêu xanh.
Sunday, April 16, 202312:08 PM(View: 392)
Đừng tìm hạnh phúc trong vật chất. Đừng tìm hạnh phúc nơi người thương. Vì mình sẽ mất trong một thoáng. Ta quay về nương tựa trong Ta.
Sunday, April 9, 20235:05 PM(View: 662)
Cuộc đời tựa áng mây trôi. Buồn thương chi lắm man man ưu sầu. Thôi thì đất rộng trời cao. Thong dong tự tại an vui tháng ngày!
Sunday, April 9, 20232:42 PM(View: 399)
Tích rằng : Mua lại bao nhiêu ? Kỳ Đà Thái Tử nói điều giỡn chơi ! Đem vàng trải hết khắp nơi Ta sẽ bán lại tức thời một khi Ngài Cấp Cô Độc tức thì Đem vàng trải khắp, một ly không chừa.
Sunday, April 2, 20237:31 AM(View: 368)
Đố ai thấy được thằng TÔI. Trong Tâm ta đó, nó ngồi ở đâu? Thằng TÔI có không: sắc, màu? Có hình, có dáng, có cao, có lùn?
Wednesday, March 29, 20239:36 AM(View: 598)
Một lần đã đứng vững trước cái chết, tôi cám ơn Thiền Tánh Không đã giúp cho tôi vượt qua cái tâm sợ hãi, xin tri ân Thầy Thiền chủ đã tìm ra phương pháp tu tập thực hành rất cụ thể, tri ân Ni sư Triệt Như đã mang pháp đến cho chúng con, cũng cám ơn cô Như Chiếu rất nhiệt tình với cả nhóm và cám ơn các anh chị trong đạo tràng luôn gắn bó với tôi. Điều cuối cùng tôi xin nói là "Mỗi người chúng ta cần phải cố gắng tu tập ngay, trước khi quá muộn".
Sunday, March 26, 20237:17 PM(View: 490)
Dù có đi đâu Thầy vẫn bên con. Lúc đang ngồi Thiền con ở bên Thầy. Tỉnh Thức con đem vào cuộc sống. Thực hành theo mỗi bước chân đi.
Sunday, March 26, 20237:04 PM(View: 522)
Quán mở cửa sớm tinh sương. Nhà sư hành cước lỡ đường vào ăn. Bà già chủ quán hỏi rằng: Ba thời tâm điểm, Thầy ăn thời nào?
Wednesday, March 22, 20233:22 PM(View: 610)
Đây Kỳ Viên tịnh xá. Là Vườn ngài cấp cô độc. Nắng trời cao đẹp quá. Cúng dường chư Phật và chư tăng.
Sunday, March 19, 202312:41 PM(View: 536)
Lão mang “TÁM TÁM” trên lưng. Xin cho Lão được “tự mừng tuổi “ nghe. Lão hứa, Lão sẽ nín khe. Chỉ đọc nho nhỏ cho nghe bài này.
Sunday, March 12, 202311:52 AM(View: 577)
Sớm nào tôi cũng Điểm Tâm. Một viên Tĩnh Tọa, ướp sâm Không lời. Thêm sâm Không Ý, tuyệt vời. Giúp cho Não Bộ một trời tịnh yên.
Saturday, March 11, 20238:15 PM(View: 478)
Dã tràng em ơi, mơ gì trên biển? Trong cát vàng xây hạnh phúc bình yên. Em đâu biết sóng rì rào, êm dịu. Vẫn cuốn trôi đi hạnh phúc tròn đầy.
Wednesday, March 8, 20239:21 PM(View: 640)
Thì ra là vậy, nếu tôi không cười, cái tiếng cười quen thuộc của đứa con gái vốn đã “ghi vào” vùng nhận thức từ bao năm qua, chưa hẳn mẹ đã nhận ra tôi... Chính tiếng cười quen thuộc đó đã gợi lên hình ảnh đứa con thân yêu.
Wednesday, March 8, 202310:09 AM(View: 649)
Phật ở trong tâm của mọi người. Vẫn luôn chiếu sáng, vẫn rạng ngời. Vô minh che khuất, nên ô nhiễm. Phật đành mai một. Mãi luân hồi !
Sunday, March 5, 20239:04 PM(View: 696)
Thân cát bụi trả về cát bụi. Thần thức đi theo nghiệp trả vay. Hãy tu mau cho nghiệp bớt dầy. Ngày ra đi, lòng đầy thanh thản!
Thursday, March 2, 20231:18 PM(View: 775)
Chị Diệu Lai đã đi về cõi không có đến, không có đi, không có sanh, không có diệt, chỉ còn để lại trong tôi lòng ngưỡng mộ một người đã âm thầm đóng góp rất nhiều cho Đạo tràng và ra đi thanh thản, an lạc của một người tu Thiền.
Wednesday, March 1, 20238:13 AM(View: 417)
Nguyện cầu chiến tranh chấm dứt, trả lại thái bình ấm no, lòng người bớt tham lam, sân hận, si mê và biết sống đoàn kết, hài hòa, tương trợ, thương yêu nhau.
Sunday, February 26, 20233:46 PM(View: 508)
Men này, có chất Không Lời. Khi men đã thấm, cái “Tôi” cũng tàn. Men này là của Phật ban. Đến nay đã hơn hai ngàn rưởi năm.
Saturday, February 25, 20233:26 PM(View: 429)
Anh sẽ đưa em về xứ lạ. Em bàng hoàng chẳng biết nơi đâu. Vì nơi đây chẳng mang tên tuổi. Nhưng quả thật còn quá nhiệm mầu.
Wednesday, February 22, 202311:15 AM(View: 585)
Cho và Nhận là vòng tròn Nhân Quả. Thế gian này đâu chỉ riêng ta. Lẽ nào vay mà không có trả. Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.
Monday, February 20, 202310:40 PM(View: 446)
Monday, February 20, 20237:50 PM(View: 393)
Tuesday, February 14, 20232:41 PM(View: 667)
Vô Thường luôn ở bên ta, Vô Thường thắm thiết như là bạn thân. Vô Thường nhắc nhở ân cần, Sát na sinh diệt xin đừng lãng quên !
Saturday, February 11, 20233:31 PM(View: 512)
Ta thiền cùng trăng về. Bây giờ và ở đây. An trụ trong không lời, Tuyệt vời từng phút giây.
Wednesday, February 8, 202311:06 AM(View: 676)
Nay mượn lời thô thiển để diễn bày,- Như dùng que củi khô để vẽ lại cánh rừng xanh.- Chỉ là chủ quan của góc nhìn cá nhân.- Xin một lần nữa, chia sẻ cùng bạn đồng hành.
Monday, February 6, 20238:12 PM(View: 501)
Ý biết pháp trần là có chân tâm Quán tiền trán, cái biết không lời Niệm đến rồi đi, không phê bình Biết như vậy là có chân tâm
Sunday, February 5, 20236:18 PM(View: 388)
Tôi đã lầm, gieo mầm Vọng Tưởng Còn cho rằng, vui sướng Tâm này Tôi đã lầm, gieo mầm Nói Thầm Còn cho rằng, Tâm đầy phúc lạc
Wednesday, February 1, 20237:38 AM(View: 554)
Bài Kinh "Một sự dính mắc may mắn" đã giúp con biết sống trong hiện tại và nhờ đó bớt đau khổ phiền não. Con đến với lớp Căn bản này là một "May mắn hiếm có" vì đây là một cột mốc quan trọng đã giúp thay đổi cuộc đời con.
Tuesday, January 31, 20237:50 PM(View: 479)
Tôi may mắn có được 1 cuộc đời ổn định về vật chất, gia đạo hài hoà, không ba chìm bảy nổi so với những người bạn của mình, nhưng ngay từ lúc còn bé tôi đã có một cảm nhận rất mơ hồ về sự phù du cuả cuộc đời khi thấy những đám ma đi qua nhà mình, hay chứng kiến sự vui buồn, sướng khổ cuả những người chung quanh mình thay đổi nhanh như gió....
Tuesday, January 31, 20239:41 AM(View: 509)
Con xin thành kính Tạ Ơn Thầy Thiền Chủ Thích Thông Triệt đã đem hai từ “Không Nói” đến cho các thiền sinh, trong đó có con. Con xin ghi ơn Ni sư Triệt Như đã dắt tay đưa con vào mảnh đất thiền xanh mướt
Monday, January 30, 20236:55 PM(View: 751)
PRECUNEUS và KÝ ỨC: Một nén hương kính Thầy - Minh Tuyền
Sunday, January 29, 20235:42 PM(View: 523)
Người ơi, hãy vổ tay ca Bài ca không Nhớ, bài ca Quên đời Bài ca sắc diện sáng ngời Thong dong, tự tại một trời thênh tha
Sunday, January 29, 20231:49 PM(View: 672)
Nhạc Thiền: CHI RỒI CŨNG QUA - Nhạc: Võ Tá Hân Thơ- Thích Nhất Hạnh & Thích Tánh Tuệ -Trình bày: Như Hà- Tâm Chiếu
Wednesday, January 25, 20234:50 PM(View: 464)
NHỚ là chất “Dính” vô cùng, Muốn tẩy cho hết, phải dùng thuốc QUÊN, NHỚ là loại thích lênh đênh, Lềnh đềnh trong Não, thang thênh trong đầu.,
Tuesday, January 24, 20234:37 PM(View: 708)
Và rồi, sẽ thấy tánh không Chân như ở chỗ tánh không đây mà ... Biết cái hiện tại, đang là ... Cố công tìm kiếm không ra được gì,
Tuesday, January 24, 20232:27 PM(View: 584)
Tâm đời thường lang thang Quá khứ như mây ngàn Giăng ngang trên đầu núi Hết hợp rồi đến tan.
Tuesday, January 17, 20235:21 PM(View: 433)
Mười sáu năm trọn vẹn theo Thầy, theo Ni sư, tôi bắt đầu vào giai đoạn mới thực tập phần tiếp theo trên con đường tâm linh và cũng sẽ bắt đầu bằng cái Biết vào đầu xuân năm nay - Năm 2023, năm Con Mèo Quý. Thầy ơi! Xuân Biết!
Tuesday, January 17, 20238:13 AM(View: 483)
Đầu năm viết ĐÓA MAI VÀNG Như lời chúc TẾT ĐẠO TRÀNG khắp nơi Chúc hết thiền sinh, khắp trời Tròn năm tin tấn, mặt ngời sáng trong !!! Dù pháo Xuân nổ đùng đùng Mà Tâm vẫn tĩnh, ung dung tọa Thiền
Sunday, January 15, 20233:34 PM(View: 506)
Giữa Hư Không con người ta không có gì để nắm bắt, cũng không có gì để bám víu hay để trụ vào. Hư Không. Nó là Nó. Tự nó là vậy. Và muốn biết cuộc sống giữa Hư Không như thế nào, mỗi chúng ta phải tự trải nghiệm thì mới thật sự hiểu được.
Wednesday, January 11, 20231:42 PM(View: 600)
Xin cầu chúc nụ cười tươi nở Năm mới về phước cỡ đủ vừa Dư ăn dư mặc còn thừa Từ tâm bố thí người chưa đủ đầy.
69,256