HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
Sunday, January 16, 2011(View: 8117)
LỊCH TU HỌC THÁNG 11-12, 2011: THIỀN VIỆN Khóa An cư kiết đông
Sunday, January 16, 2011(View: 7444)
Lịch TU HỌC tháng 1, 2011: HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ 2011
Sunday, January 16, 2011(View: 7689)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2011: TẠI THIỀN VIỆN TẾT Tân Mão, ĐẠO TRÀNG NAM CALI, ĐẠO TRÀNG SAN JOSE
Sunday, January 16, 2011(View: 8239)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2011: ĐẠO TRÀNG SAN JOSE (tiếp), VIRGINIA, THIỀN VIỆN
Sunday, January 16, 2011(View: 8154)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2011: Lễ Kỷ niệm ‘15 năm hoằng pháp lợi sinh.”, ĐẠO TRÀNG SYDNEY
Sunday, January 16, 2011(View: 8202)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2011: ĐẠO TRÀNG PARIS
Sunday, January 16, 2011(View: 7059)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2011: ĐẠO TRÀNG HOUSTON
Sunday, January 16, 2011(View: 7434)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2011: ĐẠO TRÀNG STUTTGART, ĐẠO TRÀNG SACRAMENTO
Sunday, January 16, 2011(View: 7806)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2011: ĐTSACRAMENTO K Bát nhã 25 lớp TC 1, K Bát nhã lớp TC 2: THIỀN VIỆN: Khóa Tu hạnh xuất gia (30 ngày), Khóa nhập thất chuyên tu Thiền Định (10 ngày)
Sunday, January 16, 2011(View: 7913)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2011: ĐẠO TRÀNG TOULOUSE, ĐẠO TRÀNG THỤY SĨ, ĐẠO TRÀNG TORONTO
1,138,290