HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

29. Thiền Huệ Và Không Dán Nhãn Đối Tượng.

Tuesday, February 14, 201212:00 AM(View: 61129)
Track 29. Thiền Huệ Và Không Dán Nhãn Đối Tượng.
Lớp Thiền Căn Bản 79 từ 11 tháng 2 đến 26 tháng 2 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California, USA.

Download
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Tuesday, February 14, 2012(View: 65385)
Track 32. Tổng Kết Phần 2: Ngũ Uẩn, Tiến Trình Tu Chứng Của Đức PhậtQuan Niệm Mới Về Sự Thực Hành Thiền. Lớp Thiền Căn Bản 79 từ 11 tháng 2 đến 26 tháng 2 năm 2012 tại Đạo Tràng Nam California, USA.
83,253