HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
(Xem: 8086)
Lịch TU HỌC tháng 12, 2012: Lớp Thiền Căn Bản 91 tại Thiền Đường Mây Từ, Nam California. Tăng Ni an cư mùa đông 3 tháng.
(Xem: 7425)
Lịch TU HỌC tháng 11, 2012: tại Úc châu.
(Xem: 7468)
Lịch TU HỌC tháng 10, 2012: tại Đức.
(Xem: 7956)
Lịch TU HỌC tháng 9, 2012: Tại Canada.
(Xem: 56624)
Lịch TU HỌC tháng 8, 2012 tại Houston.
(Xem: 7003)
Lịch TU HỌC tháng 7, 2012 tại Thụy sĩ. Nhập thất chuyên tu 10 ngày tại Đức.
(Xem: 6153)
Lịch TU HỌC tháng 6, 2012: Tại Bắc Cali.
(Xem: 7138)
Lịch TU HỌC tháng 5, 2012: Tại Paris.
(Xem: 7780)
Lịch TU HỌC tháng 4, 2012: Tại Bắc và Nam Cali.
(Xem: 7023)
Lịch TU HỌC tháng 3, 2012; Khóa Căn Bản 7 ngày tại Chùa Hoa Nghiêm, Virginia.
(Xem: 7259)
Lịch TU HỌC tháng 2, 2012: Tại Nam Cali.
(Xem: 7480)
Lịch TU HỌC tháng 1, 2012: Tất niên tại Thiền viện. Khóa Bát nhã lớp trung cấp 2 tại Sacramento.
1,079,560