HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
  Saturday, April 11, 2020(View: 1995)
  Lớp Thiền Căn Bản Ngắn Hạn Trong Tháng 11, 2019 Tại Chùa Hoa Sen, Việt Nam'
  Sunday, April 5, 2020(View: 3300)
  Các Bài Giảng Cuối Năm 2019 Tại Các Đạo Tràng Tánh Không.
  Wednesday, March 25, 2020(View: 1746)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sydney, Úc Châu năm 2019.
  Friday, March 13, 2020(View: 1560)
  Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã Tại Perth, Úc Châu năm 2019.
  Thursday, December 12, 2019(View: 2424)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thiền Viện Goslar, Đức Quốc năm 2019.
  Monday, December 9, 2019(View: 1574)
  Khóa Tu Học Tại Schenkenzell, Đức Quốc Năm 2019.
  Thursday, November 21, 2019(View: 1749)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thụy Sỹ Năm 2019.
  Thursday, October 10, 2019(View: 1931)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Toronto
  Thursday, September 5, 2019(View: 2265)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại San Jose
  Tuesday, August 20, 2019(View: 2709)
  Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sacramento
  Monday, August 19, 2019(View: 1959)
  Lớp Thiền Căn Bản Tại Houston Trong Tháng 7
  Monday, August 19, 2019(View: 1244)
  Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã Tại Houston
  Monday, August 19, 2019(View: 1536)
  Lớp Thiền Căn Bản Tại Úc Châu Từ 6 dến 16 tháng 6 năm 2019
  1,261,292