HỘI NHẬP
12 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 402)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thiền Viện Goslar, Đức Quốc năm 2019.
09 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 214)
Khóa Tu Học Tại Schenkenzell, Đức Quốc Năm 2019.
21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 403)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Thụy Sỹ Năm 2019.
10 Tháng Mười 2019(Xem: 567)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Toronto
05 Tháng Chín 2019(Xem: 840)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại San Jose
20 Tháng Tám 2019(Xem: 1172)
Lớp Trung Cấp Bát Nhã Đặc Biệt Tại Sacramento
19 Tháng Tám 2019(Xem: 988)
Lớp Thiền Căn Bản Tại Houston Trong Tháng 7
19 Tháng Tám 2019(Xem: 518)
Lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã Tại Houston
19 Tháng Tám 2019(Xem: 719)
Lớp Thiền Căn Bản Tại Úc Châu Từ 6 dến 16 tháng 6 năm 2019