HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
  Tuesday, October 11, 2016(View: 3542)
  Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 3 tháng 1 năm 2016.
  Tuesday, October 11, 2016(View: 3349)
  Tổng Kết Lớp Trung Cấp 4 Bát Nhã tại đạo tràng Sacramento ngày 30 tháng 7 năm 2016.
  Tuesday, October 11, 2016(View: 2964)
  Bài giảng tại Berlin, Đức ngày 20 tháng 8 năm 2016.
  Tuesday, October 11, 2016(View: 3694)
  Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 2 tháng 10 năm 2016.
  Tuesday, October 11, 2016(View: 2990)
  Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 2 tháng 10 năm 2016.
  Tuesday, October 11, 2016(View: 2902)
  Lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose ngày 22 tháng 1 năm 2014.
  Tuesday, October 11, 2016(View: 3164)
  Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 8 tháng 10 năm 2016.
  Thursday, April 13, 2017(View: 2492)
  Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 28 tháng 12 năm 2016.
  1,261,240