HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
  Tuesday, October 11, 2016(View: 3371)
  Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 3 tháng 1 năm 2016.
  Tuesday, October 11, 2016(View: 3208)
  Tổng Kết Lớp Trung Cấp 4 Bát Nhã tại đạo tràng Sacramento ngày 30 tháng 7 năm 2016.
  Tuesday, October 11, 2016(View: 2790)
  Bài giảng tại Berlin, Đức ngày 20 tháng 8 năm 2016.
  Tuesday, October 11, 2016(View: 3538)
  Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 2 tháng 10 năm 2016.
  Tuesday, October 11, 2016(View: 2839)
  Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 2 tháng 10 năm 2016.
  Tuesday, October 11, 2016(View: 2749)
  Lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose ngày 22 tháng 1 năm 2014.
  Tuesday, October 11, 2016(View: 3016)
  Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 8 tháng 10 năm 2016.
  Thursday, April 13, 2017(View: 2329)
  Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 28 tháng 12 năm 2016.
  1,191,661