HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
  Monday, May 13, 2013(View: 26646)
  Track 1: Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định từ 5 tháng 11 đến 14 tháng 11 năm 2012 tại Đạo Tràng Sydney, Úc Đại Lợi.
  Monday, May 13, 2013(View: 24294)
  Track 2: Giảng Cho Đại Chúng Ở Dusseldorf.
  Monday, May 13, 2013(View: 23280)
  Track 3: Giảng Cho Đại Chúng Ở Dusseldorf (tiếp theo).
  Tuesday, June 11, 2013(View: 26318)
  Track 4: Khóa Bát Nhã Trung Cấp 2 từ 1 tháng 6 đến 9 tháng 6 năm 2013 tại Đạo Tràng San Jose.
  Wednesday, July 31, 2013(View: 23540)
  Track 5: Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 từ 12 tháng 7 đến 16 tháng 7 năm 2013 tại Đạo Tràng Sydney.
  Wednesday, July 31, 2013(View: 21145)
  Track 6: Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định từ 5 tháng 11 đến 14 tháng 11 năm 2012 tại Đạo Tràng Sydney, Úc Đại Lợi.
  1,261,282