HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
Monday, May 13, 2013(View: 27683)
Track 1: Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định từ 5 tháng 11 đến 14 tháng 11 năm 2012 tại Đạo Tràng Sydney, Úc Đại Lợi.
Monday, May 13, 2013(View: 25275)
Track 2: Giảng Cho Đại Chúng Ở Dusseldorf.
Monday, May 13, 2013(View: 24165)
Track 3: Giảng Cho Đại Chúng Ở Dusseldorf (tiếp theo).
Tuesday, June 11, 2013(View: 27375)
Track 4: Khóa Bát Nhã Trung Cấp 2 từ 1 tháng 6 đến 9 tháng 6 năm 2013 tại Đạo Tràng San Jose.
Wednesday, July 31, 2013(View: 24525)
Track 5: Khóa Bát Nhã Trung Cấp 1 từ 12 tháng 7 đến 16 tháng 7 năm 2013 tại Đạo Tràng Sydney.
Wednesday, July 31, 2013(View: 22198)
Track 6: Khóa Nhập Thất Chuyên Tu Định từ 5 tháng 11 đến 14 tháng 11 năm 2012 tại Đạo Tràng Sydney, Úc Đại Lợi.
120,471