HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
Wednesday, January 3, 2018(View: 2487)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 28 tháng 12 năm 2017.
Tuesday, January 2, 2018(View: 2234)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 31 tháng 12 năm 2017.
Sunday, December 31, 2017(View: 2243)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
Sunday, December 31, 2017(View: 2512)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
Sunday, December 31, 2017(View: 2415)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
Thursday, December 28, 2017(View: 2477)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
Thursday, December 28, 2017(View: 2416)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 27, 2017(View: 2270)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
Monday, December 25, 2017(View: 2553)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 24 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 20, 2017(View: 2520)
Bài giảng tại đạo tràng Đuốc Tuệ, Nam Cali ngày 10 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 20, 2017(View: 2529)
Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 16 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 20, 2017(View: 2110)
Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 14 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 20, 2017(View: 2180)
Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 14 tháng 12 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 2114)
Bài giảng lớp Thiền Căn Bản tại đạo tràng North Carolina ngày 7 tháng 12 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 2176)
Bài giảng lớp Thiền Căn Bản tại đạo tràng North Carolina ngày 6 tháng 12 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 2148)
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 29 tháng 10 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 2217)
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 28 tháng 10 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 2137)
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 23 tháng 10 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 2759)
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Montreal ngày 23 tháng 9 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 2310)
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 21 tháng 9 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 2470)
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 20 tháng 9 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 2820)
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 20 tháng 9 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 2365)
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 19 tháng 9 năm 2017.
Sunday, September 24, 2017(View: 2551)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
Sunday, September 24, 2017(View: 2503)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
Sunday, September 24, 2017(View: 2585)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
Sunday, September 24, 2017(View: 2586)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 2573)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 2554)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 2859)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 2283)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 2398)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, September 6, 2017(View: 2340)
Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 3 tháng 9 năm 2017.
Wednesday, September 6, 2017(View: 2534)
Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 3 tháng 9 năm 2017.
Wednesday, September 6, 2017(View: 2271)
Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 2 tháng 9 năm 2017.
Tuesday, September 5, 2017(View: 2220)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 12 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 2149)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 1955)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 2024)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 1976)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 2011)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 1963)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2088)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2063)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2219)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2296)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2293)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2045)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2121)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 1980)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2192)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
Saturday, August 5, 2017(View: 1865)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 30 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 2109)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 22 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 2087)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 19 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 1915)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 18 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 2195)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 18 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 3285)
Bài giảng trong Khóa chuyên tu Thiền Định tại đạo tràng Montreal ngày 1 tháng 7 năm 2017.
Tuesday, July 18, 2017(View: 2547)
Bài giảng tại đạo tràng Nam California ngày 13 tháng 7 năm 2017.
Tuesday, July 18, 2017(View: 2478)
Bài giảng tại đạo tràng Montreal ngày 26 tháng 6 năm 2017.
Thursday, July 6, 2017(View: 2622)
Bài giảng tại đạo tràng Montreal ngày 30 tháng 6 năm 2017.
Thursday, July 6, 2017(View: 2373)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 18 tháng 6 năm 2017.
Saturday, June 24, 2017(View: 2687)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 21 tháng 6 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 2533)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 18 tháng 6 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 2214)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 17 tháng 6 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 2308)
Bài giảng tại đạo tràng Nam Cali ngày 9 tháng 6 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 2283)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 26 tháng 5 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 2087)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 25 tháng 5 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 2508)
Bài giảng tại đạo tràng Paris ngày 17 tháng 5 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 2189)
Bài giảng tại Tổ Đình ngày 11 tháng 4 năm 2017.
1,371,457