HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
Wednesday, January 3, 2018(View: 3203)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 28 tháng 12 năm 2017.
Tuesday, January 2, 2018(View: 2921)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 31 tháng 12 năm 2017.
Sunday, December 31, 2017(View: 3033)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
Sunday, December 31, 2017(View: 3358)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
Sunday, December 31, 2017(View: 3166)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
Thursday, December 28, 2017(View: 3241)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
Thursday, December 28, 2017(View: 3185)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 27, 2017(View: 2999)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
Monday, December 25, 2017(View: 3296)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 24 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 20, 2017(View: 3216)
Bài giảng tại đạo tràng Đuốc Tuệ, Nam Cali ngày 10 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 20, 2017(View: 3247)
Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 16 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 20, 2017(View: 2783)
Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 14 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 20, 2017(View: 2853)
Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 14 tháng 12 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 2844)
Bài giảng lớp Thiền Căn Bản tại đạo tràng North Carolina ngày 7 tháng 12 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 2937)
Bài giảng lớp Thiền Căn Bản tại đạo tràng North Carolina ngày 6 tháng 12 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 2826)
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 29 tháng 10 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 2972)
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 28 tháng 10 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 2890)
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 23 tháng 10 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 3572)
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Montreal ngày 23 tháng 9 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 3096)
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 21 tháng 9 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 3245)
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 20 tháng 9 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 3597)
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 20 tháng 9 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 3121)
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 19 tháng 9 năm 2017.
Sunday, September 24, 2017(View: 3300)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
Sunday, September 24, 2017(View: 3303)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
Sunday, September 24, 2017(View: 3421)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
Sunday, September 24, 2017(View: 3344)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 3293)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 3290)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 3769)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 3053)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 3090)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, September 6, 2017(View: 3018)
Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 3 tháng 9 năm 2017.
Wednesday, September 6, 2017(View: 3204)
Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 3 tháng 9 năm 2017.
Wednesday, September 6, 2017(View: 2931)
Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 2 tháng 9 năm 2017.
Tuesday, September 5, 2017(View: 2962)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 12 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 2849)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 2701)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 2726)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 2712)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 2765)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2682)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2799)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2782)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2955)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 3090)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 3016)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2786)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 3141)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2642)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2837)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
Saturday, August 5, 2017(View: 2552)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 30 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 2740)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 22 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 2679)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 19 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 2500)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 18 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 2828)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 18 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 3991)
Bài giảng trong Khóa chuyên tu Thiền Định tại đạo tràng Montreal ngày 1 tháng 7 năm 2017.
Tuesday, July 18, 2017(View: 3182)
Bài giảng tại đạo tràng Nam California ngày 13 tháng 7 năm 2017.
Tuesday, July 18, 2017(View: 3114)
Bài giảng tại đạo tràng Montreal ngày 26 tháng 6 năm 2017.
Thursday, July 6, 2017(View: 3231)
Bài giảng tại đạo tràng Montreal ngày 30 tháng 6 năm 2017.
Thursday, July 6, 2017(View: 3049)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 18 tháng 6 năm 2017.
Saturday, June 24, 2017(View: 3290)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 21 tháng 6 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 3252)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 18 tháng 6 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 2812)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 17 tháng 6 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 2928)
Bài giảng tại đạo tràng Nam Cali ngày 9 tháng 6 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 2908)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 26 tháng 5 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 2637)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 25 tháng 5 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 3162)
Bài giảng tại đạo tràng Paris ngày 17 tháng 5 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 2746)
Bài giảng tại Tổ Đình ngày 11 tháng 4 năm 2017.
171,239