HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
  Wednesday, January 3, 2018(View: 2156)
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 28 tháng 12 năm 2017.
  Tuesday, January 2, 2018(View: 1927)
  Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 31 tháng 12 năm 2017.
  Sunday, December 31, 2017(View: 1889)
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
  Sunday, December 31, 2017(View: 2198)
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
  Sunday, December 31, 2017(View: 2034)
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
  Thursday, December 28, 2017(View: 2125)
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
  Thursday, December 28, 2017(View: 2052)
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
  Wednesday, December 27, 2017(View: 1980)
  Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
  Monday, December 25, 2017(View: 2234)
  Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 24 tháng 12 năm 2017.
  Wednesday, December 20, 2017(View: 2208)
  Bài giảng tại đạo tràng Đuốc Tuệ, Nam Cali ngày 10 tháng 12 năm 2017.
  Wednesday, December 20, 2017(View: 2216)
  Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 16 tháng 12 năm 2017.
  Wednesday, December 20, 2017(View: 1811)
  Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 14 tháng 12 năm 2017.
  Wednesday, December 20, 2017(View: 1885)
  Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 14 tháng 12 năm 2017.
  Saturday, December 9, 2017(View: 1816)
  Bài giảng lớp Thiền Căn Bản tại đạo tràng North Carolina ngày 7 tháng 12 năm 2017.
  Saturday, December 9, 2017(View: 1867)
  Bài giảng lớp Thiền Căn Bản tại đạo tràng North Carolina ngày 6 tháng 12 năm 2017.
  Saturday, December 9, 2017(View: 1855)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 29 tháng 10 năm 2017.
  Saturday, December 9, 2017(View: 1879)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 28 tháng 10 năm 2017.
  Saturday, December 9, 2017(View: 1801)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 23 tháng 10 năm 2017.
  Thursday, October 5, 2017(View: 2393)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Montreal ngày 23 tháng 9 năm 2017.
  Thursday, October 5, 2017(View: 2008)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 21 tháng 9 năm 2017.
  Thursday, October 5, 2017(View: 2162)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 20 tháng 9 năm 2017.
  Thursday, October 5, 2017(View: 2461)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 20 tháng 9 năm 2017.
  Thursday, October 5, 2017(View: 2082)
  Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 19 tháng 9 năm 2017.
  Sunday, September 24, 2017(View: 2104)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
  Sunday, September 24, 2017(View: 2110)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
  Sunday, September 24, 2017(View: 2206)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
  Sunday, September 24, 2017(View: 2203)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
  Tuesday, September 12, 2017(View: 2215)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
  Tuesday, September 12, 2017(View: 2216)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
  Tuesday, September 12, 2017(View: 2457)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
  Tuesday, September 12, 2017(View: 1908)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
  Tuesday, September 12, 2017(View: 2076)
  Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, September 6, 2017(View: 2054)
  Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 3 tháng 9 năm 2017.
  Wednesday, September 6, 2017(View: 2239)
  Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 3 tháng 9 năm 2017.
  Wednesday, September 6, 2017(View: 1995)
  Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 2 tháng 9 năm 2017.
  Tuesday, September 5, 2017(View: 1911)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 12 tháng 8 năm 2017.
  Monday, August 28, 2017(View: 1849)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
  Monday, August 28, 2017(View: 1658)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
  Monday, August 28, 2017(View: 1700)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
  Monday, August 28, 2017(View: 1683)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
  Monday, August 28, 2017(View: 1723)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1671)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1784)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1782)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1901)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1991)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 2013)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1742)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1840)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1708)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
  Wednesday, August 23, 2017(View: 1901)
  Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
  Saturday, August 5, 2017(View: 1584)
  Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 30 tháng 7 năm 2017.
  Saturday, July 29, 2017(View: 1778)
  Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 22 tháng 7 năm 2017.
  Saturday, July 29, 2017(View: 1799)
  Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 19 tháng 7 năm 2017.
  Saturday, July 29, 2017(View: 1641)
  Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 18 tháng 7 năm 2017.
  Saturday, July 29, 2017(View: 1907)
  Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 18 tháng 7 năm 2017.
  Saturday, July 29, 2017(View: 2829)
  Bài giảng trong Khóa chuyên tu Thiền Định tại đạo tràng Montreal ngày 1 tháng 7 năm 2017.
  Tuesday, July 18, 2017(View: 2269)
  Bài giảng tại đạo tràng Nam California ngày 13 tháng 7 năm 2017.
  Tuesday, July 18, 2017(View: 2205)
  Bài giảng tại đạo tràng Montreal ngày 26 tháng 6 năm 2017.
  Thursday, July 6, 2017(View: 2338)
  Bài giảng tại đạo tràng Montreal ngày 30 tháng 6 năm 2017.
  Thursday, July 6, 2017(View: 2076)
  Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 18 tháng 6 năm 2017.
  Saturday, June 24, 2017(View: 2419)
  Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 21 tháng 6 năm 2017.
  Monday, June 19, 2017(View: 2255)
  Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 18 tháng 6 năm 2017.
  Monday, June 19, 2017(View: 1963)
  Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 17 tháng 6 năm 2017.
  Monday, June 19, 2017(View: 2064)
  Bài giảng tại đạo tràng Nam Cali ngày 9 tháng 6 năm 2017.
  Monday, June 19, 2017(View: 2007)
  Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 26 tháng 5 năm 2017.
  Monday, June 19, 2017(View: 1839)
  Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 25 tháng 5 năm 2017.
  Monday, June 19, 2017(View: 2264)
  Bài giảng tại đạo tràng Paris ngày 17 tháng 5 năm 2017.
  Monday, June 19, 2017(View: 1968)
  Bài giảng tại Tổ Đình ngày 11 tháng 4 năm 2017.
  1,232,488