HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
Wednesday, January 3, 2018(View: 3058)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 28 tháng 12 năm 2017.
Tuesday, January 2, 2018(View: 2783)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 31 tháng 12 năm 2017.
Sunday, December 31, 2017(View: 2887)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
Sunday, December 31, 2017(View: 3196)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
Sunday, December 31, 2017(View: 3015)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.
Thursday, December 28, 2017(View: 3073)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
Thursday, December 28, 2017(View: 3045)
Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 27, 2017(View: 2850)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 25 tháng 12 năm 2017.
Monday, December 25, 2017(View: 3129)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 24 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 20, 2017(View: 3077)
Bài giảng tại đạo tràng Đuốc Tuệ, Nam Cali ngày 10 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 20, 2017(View: 3088)
Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 16 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 20, 2017(View: 2625)
Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 14 tháng 12 năm 2017.
Wednesday, December 20, 2017(View: 2714)
Bài giảng lớp Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng Nam Cali ngày 14 tháng 12 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 2695)
Bài giảng lớp Thiền Căn Bản tại đạo tràng North Carolina ngày 7 tháng 12 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 2788)
Bài giảng lớp Thiền Căn Bản tại đạo tràng North Carolina ngày 6 tháng 12 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 2671)
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 29 tháng 10 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 2824)
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 28 tháng 10 năm 2017.
Saturday, December 9, 2017(View: 2732)
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 23 tháng 10 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 3417)
Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Montreal ngày 23 tháng 9 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 2950)
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 21 tháng 9 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 3059)
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 20 tháng 9 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 3397)
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 20 tháng 9 năm 2017.
Thursday, October 5, 2017(View: 2964)
Bài giảng lớp Trung Cấp 2 Bát Nhã tại đạo tràng Berlin ngày 19 tháng 9 năm 2017.
Sunday, September 24, 2017(View: 3142)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
Sunday, September 24, 2017(View: 3132)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
Sunday, September 24, 2017(View: 3251)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 31 tháng 8 năm 2017.
Sunday, September 24, 2017(View: 3188)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 3136)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 3133)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 30 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 3609)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 2899)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
Tuesday, September 12, 2017(View: 2939)
Bài giảng lớp Tâm Lý Học Phật Giáo Cấp 2 tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 29 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, September 6, 2017(View: 2880)
Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 3 tháng 9 năm 2017.
Wednesday, September 6, 2017(View: 3062)
Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 3 tháng 9 năm 2017.
Wednesday, September 6, 2017(View: 2793)
Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 2 tháng 9 năm 2017.
Tuesday, September 5, 2017(View: 2810)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 12 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 2703)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 2551)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 2580)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 2557)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 11 tháng 8 năm 2017.
Monday, August 28, 2017(View: 2614)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2524)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2644)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2622)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2804)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2929)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2864)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2636)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2993)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2499)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
Wednesday, August 23, 2017(View: 2692)
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 8 tháng 8 năm 2017.
Saturday, August 5, 2017(View: 2411)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 30 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 2592)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 22 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 2536)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 19 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 2369)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 18 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 2685)
Bài giảng tại đạo tràng Sacramento ngày 18 tháng 7 năm 2017.
Saturday, July 29, 2017(View: 3836)
Bài giảng trong Khóa chuyên tu Thiền Định tại đạo tràng Montreal ngày 1 tháng 7 năm 2017.
Tuesday, July 18, 2017(View: 3039)
Bài giảng tại đạo tràng Nam California ngày 13 tháng 7 năm 2017.
Tuesday, July 18, 2017(View: 2953)
Bài giảng tại đạo tràng Montreal ngày 26 tháng 6 năm 2017.
Thursday, July 6, 2017(View: 3092)
Bài giảng tại đạo tràng Montreal ngày 30 tháng 6 năm 2017.
Thursday, July 6, 2017(View: 2906)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 18 tháng 6 năm 2017.
Saturday, June 24, 2017(View: 3153)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 21 tháng 6 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 3094)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 18 tháng 6 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 2676)
Bài giảng tại đạo tràng San Jose ngày 17 tháng 6 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 2796)
Bài giảng tại đạo tràng Nam Cali ngày 9 tháng 6 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 2771)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 26 tháng 5 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 2510)
Bài giảng tại đạo tràng Houston ngày 25 tháng 5 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 3021)
Bài giảng tại đạo tràng Paris ngày 17 tháng 5 năm 2017.
Monday, June 19, 2017(View: 2609)
Bài giảng tại Tổ Đình ngày 11 tháng 4 năm 2017.
120,472