HỘI NHẬP
05 Tháng Tám 2011(Xem: 63252)
Danh sách của Thiền sinh đã ghi danh Nhập Thất Chuyên Tu Thiền Định và Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011. Cập nhật ngày 5 tháng 8 năm 2011.
07 Tháng Bảy 2011(Xem: 65708)
Thông Báo về Hạnh Xuất Gia tại Thiền Viện Tánh Không 2011