HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
Monday, June 14, 2010(View: 1074)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại San Jose, Hoa Kỳ, ngày 15-3-2009.
Monday, June 14, 2010(View: 14274)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 20-4-2009.
Monday, June 14, 2010(View: 16113)
Người sọan: Thầy Thích Thông Triệt Người đọc: Thuần Đạo - Minh Đạo
Monday, June 14, 2010(View: 15579)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 19-4-2009.
120,454