HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG
Monday, June 14, 2010(View: 15157)
Người sọan: Thầy Thích Thông Triệt Người đọc: Thuần Đạo - Minh Đạo
Monday, June 14, 2010(View: 13250)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 20-4-2009.
Monday, June 14, 2010(View: 14296)
Thầy Thích Thông Triệt thuyết giảng tại Sydney, Australia, ngày 19-4-2009.
1,524,647