HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

27. Kinh Duy Ma Cật Phần 9.

Wednesday, August 23, 20174:27 PM(View: 3307)

Bài 9: Kinh Duy Ma Cật Phần 9.
Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng tại đạo tràng Toronto ngày 10 tháng 8 năm 2017.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
69,256