HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  37. Con Đường Thiền Ta Đi.

  Wednesday, September 6, 20173:39 PM(View: 2107)

  Bài 3: Con Đường Thiền Ta Đi.
  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng tại đạo tràng Hoa Thịnh Đốn ngày 3 tháng 9 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,290