HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  53. Nhận Thức.

  Saturday, December 9, 20175:13 PM(View: 1940)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng lớp Trung Cấp 1 Bát Nhã tại đạo tràng Nam Cali ngày 28 tháng 10 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,258,650