HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  55. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả.

  Saturday, December 9, 20175:17 PM(View: 1942)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng lớp Thiền Căn Bản tại đạo tràng North Carolina ngày 6 tháng 12 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,923