HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  65. Tâm Thế Gian.

  Sunday, December 31, 20175:01 PM(View: 2138)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Bát Nhã Đặc Biệt tại đạo tràng San Jose ngày 23 tháng 12 năm 2017.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,909