HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

60. Tổng Kết Khóa Kinh Kim Cang

Thursday, October 18, 20185:12 PM(View: 2413)

Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
Bài giảng trong Khóa Kinh Kim Cang tại đạo tràng Toronto ngày 9 tháng 9 năm 2018.

Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
2,319,686,071,854,654,172