HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  90. Ba la mật

  Sunday, December 23, 20189:44 AM(View: 1818)

  Giáo trình của Hòa Thượng Thích Thông Triệt, do Ni Sư Thích Nữ Triệt Như diễn giảng.
  Bài giảng trong Khóa Trung Cấp 3 Bát Nhã tại đạo tràng San Jose ngày 12 tháng 7 năm 2018.

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,274