HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

122. Đại Kinh Vaccaghotta (Mahāvacchagotta sutta) 73 Kinh Trường Trảo (Dīghanakha sutta) thieu kinh này

Friday, June 18, 202110:09 PM(View: 348)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
2,319,686,071,854,654,172