HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  Kinh Trung Bộ

  Tuesday, September 15, 20209:49 PM(View: 401)
  Kinh Trung Bộ
  (Majjhima Nikāya)
  Mục lục Kinh Trung Bộ (Majjhima Nikāya) hiện có 152 mục, gồm 152 tiểu mục.

  Bấm số 53 - 203

  Tập 1
  50. Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mūlapariyāya sutta)
  51. Kinh Tất Cả Các Lậu Hoặc (Sabbàsava sutta)
  52. Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadàyàda sutta)
  53. Kinh Sợ Hãi Khiếp Đảm (Bhayabherava sutta)
  54. Kinh Không Uế Nhiễm (Anangana sutta)
  55. Kinh Ước Nguyện (Akankheyya sutta)
  56. Kinh Ví Dụ Tấm Vải (Vatthūpama sutta)
  57. Kinh Đoạn Giảm (Sallekha sutta)
  58. Kinh Chánh Tri Kiến (Sammāditthi sutta)
  59. Kinh Niệm Xứ (Satipatthāna sutta)
  60. Tiểu Kinh Sư Tử Hống (Cūlasīhanāda sutta)
  61. Đại Kinh Sư Tử Hống (Mahāsīhanāda sutta)
  62. Đại Kinh Khổ Uẩn (Mahādukkhakkhanda sutta)
  63. Tiểu Kinh Khổ Uẩn (Cūladukkhakkhanda sutta)
  64. Kinh Tư Lượng (Anumāna sutta)
  65. Kinh Tâm Hoang Vu (Cetokhila sutta)
  66. Kinh Khu Rừng (Vanapattha sutta)
  67. Kinh Mật Hoàn (Madhupindika sutta)
  68. Kinh Song Tầm (Dvedhāvitakka sutta)
  69. Kinh An Trú Tầm (Vitakkasanthāna sutta)
  70. Kinh Ví Dụ Cái Cưa (Kakacūpama sutta)
  71. Kinh Ví Dụ Con Rắn (Alagaddūpama sutta)
  72. Kinh Gò Mối (Vammika sutta)
  73. Kinh Trạm Xe (Rathavinīta sutta)
  74. Kinh Bẫy Mồi (Nivāpa sutta)
  75. Kinh Thánh Cầu (Ariyapariyesanā sutta)
  76. Tiểu Kinh Dụ Dấu Chân Voi (Cūlahatthipadopama Sutta)
  77. Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi (Mahāhatthipadopama Sutta)
  78. Đại Kinh Thí Dụ Lõi Cây (Mahasaropama-sutta)
  79. Tiểu Kinh Dụ Lõi Cây (Cūlasāropama sutta)
  80. Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò (Cūlagosinga sutta)
  81. Đại Kinh Rừng Sừng Bò (Mahāgosinga sutta)
  82. Đại Kinh Người Chăn Bò (Mahāgopālaka sutta)
  83. Tiểu Kinh Người Chăn Bò (Cūlagopālaka sutta)
  84. Tiểu Kinh Saccaka (Cūlasaccaka sutta)
  85. Đại Kinh Saccaka (Mahāsaccaka sutta)
  86. Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái (Cūlatanhāsankhaya sutta)
  87. Đại Kinh Đoạn Tận Ái (Mahātanhāsankhaya sutta)
  88. Đại Kinh Xóm Ngựa (Mahā-Assapura sutta)
  89. Tiểu Kinh Xóm Ngựa (Cūla-Assapura sutta)
  90. Kinh Sàleyyaka (Sāleyyaka sutta)
  91. Kinh Veranjaka (Veranjaka sutta)
  92. Đại Kinh Phương Quảng (Mahāvedalla sutta)
  93. Tiểu Kinh Phương Quảng (Cūlavedalla sutta)
  94. Tiểu Kinh Pháp Hành (Cūladhammasamādāna sutta)
  95. Đại Kinh Pháp Hành (Mahādhammasamādāna sutta)
  96. Kinh Tư Sát (Vīmamsaka sutta)
  97. Kinh Kosambiya (Kosambiya sutta)
  98. Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh (Brahmanimantanika sutta)
  99. Kinh Hàng Ma (Māratajjanīya sutta)

  Tập 2
  100. Kinh Kandaraka (Kandaraka sutta) 51
  101. Kinh Bát Thành (Atthakanāgara sutta) 52
  102. Kinh Hữu Học (Sekha sutta) 53
  103. Kinh Potaliya (Potaliya sutta) 54
  104. Kinh Jīvaka (Jīvaka sutta) 55
  105. Kinh Ưu-ba-ly (Upāli sutta) 56
  106. Kinh Hạnh Con Chó (Kukkuravatika sutta) 57
  107. Kinh Vương Tử Vô Úy (Abhayarājakumāra sutta) 58
  108. Kinh Nhiều Cảm Thọ (Bahuvedanīya sutta) 59
  109. Kinh Không Gì Chuyển Hướng (Apannaka sutta) 60
  110. Kinh Giáo Giới La-hầu-la Ở Rừng Ambala (Ambalatthikā Rāhulovāda sutta) 61
  111. Đại Kinh Giáo Giới La-hầu-la (Mahā Rāhulovāda sua) 62
  112. Tiểu Kinh Mālunkyā (Cula Mālunkyā sutta) 63
  113. Đại Kinh Mālunkyā (Mahā Mālunkyā sutta) 64
  114. Kinh Bhaddāli (Bhaddāli sutta) 65
  115. Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy (Latukikopama sutta) 66
  116. Kinh Cātumā (Cātumā sutta) 67
  117. Kinh Nalakapāna (Nalakapāna sutta) 68
  118. Kinh Gulisāni (Gulisāni sutta) 69
  119. Kinh Kītāgiri (Kītāgiri sutta) 70 thieu 1k
  120. Kinh Dạy Vacchagotta Về Tam Minh  71 (Tevijjavacchagotta sutta)
  121. Kinh Dạy Vacchagotta Về Lửa (Aggivacchagotta Su) 72
  122. Đại Kinh Vaccaghotta (Mahāvacchagotta sutta) 73 Kinh Trường Trảo (Dīghanakha sutta) thieu kinh này
  123. Kinh Māgandiya (Māgandiya sutta) 75
  124. Kinh Sandaka (Sandaka sutta) 76
  125. Đại Kinh Sakuludāyi (Mahāsakuludāyin sutta) 77
  126. Kinh Samanamandikā (Samanamandikāputta sutta) 78
  127. Tiểu Kinh Thiện Sanh Ưu Đà Di (Cūlasakuludāyi sutta) 79
  128. Kinh Vekhanassa (Vekhanassa sutta) 80
  129. Kinh Ghatīkāra (Ghatīkāra sutta) 81
  130. Kinh Ratthapāla (Ratthapāla sutta) 82
  131. Kinh Makhādeva (Makhādeva sutta) 83
  132. Kinh Madhurā (Madhurā sutta) 84
  133. Kinh Vương Tử Bồ Đề (Bodhirajākumāra sutta) 85
  134. Kinh Angulimāla (Angulimāla sutta) 86
  135. Kinh Ái Sanh (Piyajātika sutta) 87
  136. Kinh Bāhitika (Bāhitika sutta) 88
  137. Kinh Pháp Trang Nghiêm (Dhammacetiya sutta) 89
  138. Kinh Kannakatthala (Kannakatthala sutta) 90
  139. Kinh Brahmāyu (Brahmāyu sutta) 91
  140. Kinh Sela (Sela sutta) 92
  141. Kinh Assalāyana (Assalāyana sutta) 93
  142. Kinh Ghotamukha (Ghotamukha sutta) 94
  143. Kinh Cankī (Cankī sutta) 95
  144. Kinh Esukārī (Esukārī sutta) 96
  145. Kinh Dhānanjāni (Dhānanjāni sutta) 97
  146. Kinh Vāsettha (Vāsettha sutta) 98
  147. Kinh Subha (Subha sutta) 99
  148. Kinh Sangārava (Sangārava sutta) 100

  Tập 3
  149. Kinh Devadaha (Devadaha sutta) 101
  150. Kinh Năm Và Ba (Pancattaya sutta) 102
  151. Kinh Nghĩ Như Thế Nào (Kinti sutta) 103
  152. Kinh Làng Sama (Sāmagāma sutta) 104
  153. Kinh Thiện Tinh (Sunakkhatta sutta) 105
  154. Kinh Bất Động Lợi Ích (Anenjasappāya sutta) 106
  155. Kinh Ganaka Moggallāna (Ganakamoggallāna sutta) 107
  156. Kinh Gopaka Moggallāna (Gopakamoggallāna sutta)
  157. Đại Kinh Mãn Nguyệt (Mahāpunnama sutta) 109
  158. Tiểu Kinh Mãn Nguyệt (Cūlapunnama sutta) 110
  159. Kinh Bất Đoạn (Anupada sutta) 111
  160. Kinh Sáu Thanh Tịnh (Chabbisodhana sutta) 112
  161. Kinh Chân Nhân (Sappurisa sutta) 113
  162. Kinh Nên Hành Trì, Không Nên Hành Trì (Sevitabba-asevitabba sutta) 114
  163. Kinh Đa Giới (Bahudhātuka sutta) 115
  164. Kinh Thôn Tiên (Isigili sutta) 116
  165. Đại Kinh Bốn Mươi (Mahācattārīsaka sutta) 117
  166. Kinh Quán Niệm Hơi Thở (Anāpānasati sutta) 118
  167. Kinh Thân Hành Niệm (Kāyagatāsati sutta) 119
  168. Kinh Hành Sanh (Sankhārupapatti sutta) 120
  169. Kinh Tiểu Không (Cūlasunnata sutta) 121
  170. Kinh Đại Không (Mahāsunnata sutta) 122
  171. Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp (Acchariya-abbhūtadhamma sutta) 123
  172. Kinh Bạc-câu-la (Bakkula sutta) 124
  173. Kinh Điều Ngự Địa (Dantabhūmi sutta) 125
  174. Kinh Phù-di (Bhūmija sutta) 126
  175. Kinh A-na-luật (Anuruddha sutta) 127
  176. Kinh Tùy Phiền Não (Upakkilesa sutta) 128
  177. Kinh Hiền Ngu (Bālapandita sutta) 129
  178. Kinh Thiên Sứ (Devadūta sutta) 130
  179. Kinh Nhất Dạ Hiền Giả (Bhaddekaratta sutta) 131
  180. Kinh A-nan Nhất Dạ Hiền Giả (Anandabhaddekaratta sutta) 132
  181. Kinh Đại Ca-chiên-diên Nhất Dạ Hiền Giả (Mahākaccānabhaddekaratta sutta) 133
  182. Kinh Lomasakangiya Nhất Dạ Hiền Giả 134 (Lomasakangiyabhaddekaratta sutta)
  183. Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt (Cūlakammavibhanga sutta) 135
  184. Đại Kinh Nghiệp Phân Biệt (Mahākammavibhanga)136
  185. Kinh Phân Biệt Sáu Xứ (Salāyatanavibhanga sutta)137
  186. Kinh Tổng Thuyết Và Biệt Thuyết (Uddesavibhanga sutta) 138
  187. Kinh Vô Tránh Phân Biệt (Aranavibhanga sutta) 139
  188. Kinh Giới Phân Biệt (Dhātuvibhanga sutta) 140
  189. Kinh Phân Biệt Về Sự Thật (Saccavibhanga sutta) 141
  190. Kinh Phân Biệt Cúng Dường (Dakkhināvibhanga sutta) 142
  191. Tiểu Kinh Giáo Giới La-hầu-la (Cūlarāhulovāda sutta) 147
  192. Kinh Sáu Sáu (Chachakka sutta) 148
  193. Đại Kinh Sáu Xứ (Mahāsalāyatanika sutta) 149
  194. Kinh Nói Cho Dân Nagaravinda (Nagaravindeyya sutta) 150
  195. Kinh Khất Thực Thanh Tịnh (Pindapātapārisuddhi sutta) 151
  196. Kinh Căn Tu Tập (Indriyabhāvanā sutta) 152
  197. Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc (Anāthapindikovāda sutta) 143
  198. Kinh Giáo Giới Channa (Channovāda sutta) 144
  199. Kinh Giáo Giới Phú-lâu-na (Punnovāda sutta) 145
  200. Kinh Giáo Giới Nandaka (Nandakovāda sutta) 146
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,206