HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 1

  Saturday, June 5, 201012:00 AM(View: 10550)

  KHÓA TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO


  Lớp CAO CẤP 1:

  1- Lịch sử 4 kỳ kết tập kinh điển Phật giáo

  2- Các bộ phái Phật giáo: sự thành lập và chủ trương.

   

  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  Saturday, June 5, 2010(View: 7967)
  NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 4
  Saturday, June 5, 2010(View: 7362)
  NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 3
  Saturday, June 5, 2010(View: 7795)
  NỘI DUNG TU HỌC - Khóa TÂM LÝ HỌC PHẬT GIÁO - Lớp CAO CẤP 2
  1,258,642