HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

198. Kinh Giáo Giới Channa (Channovāda sutta) 144

Saturday, June 19, 20219:24 PM(View: 381)
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
81,203