HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Con đường tự độ - độ tha của người cư sĩ

Wednesday, January 13, 201610:58 AM(View: 10260)
Con đường tự độ - độ tha của người cư sĩ 
Ni Sư Thích Nữ Triệt Như giảng tại Houston ngày 3 tháng 1, 2016 

Reader's Comment
Monday, July 13, 20206:08 PM
Guest
Con xin ca'm on Ni Su that la nhieu!
Sunday, July 14, 20193:16 PM
Guest
Con muôn nghe lai sư cô giang phap
Tuesday, November 7, 20178:39 AM
Guest
Con rất cám ơn sư cô
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, July 14, 2021(View: 9868)
Các bài viết trong mục Suối Nguồn Hạnh Phúc với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Wednesday, October 28, 2020(View: 11594)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Friday, September 25, 2020(View: 12376)
Các bài viết trong mục Tâm Tình Với Nhau với chính giọng đọc của Ni Sư Triệt Như.
Saturday, August 24, 2019(View: 19739)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Saturday, August 24, 2019(View: 13847)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 12555)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 12767)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
Sunday, August 25, 2019(View: 11081)
Giáo trình Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT do Ni sư THÍCH NỮ TRIỆT NHƯ diễn giãng
69,256