HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

  DD057: Thơ Thuần Trí Tịnh : VỀ ĐÂU ?

  Sunday, October 18, 20205:56 PM(View: 319)
  VỀ ĐÂU ?
  DD057 Ve dau
   
  Về đâu? Hỏi sẽ về đâu?
  Mênh mông bát ngát lặng yên
  Bao la cao vút một màu xanh xanh
  Ngồi trên bãi cát nhìn quanh
  Chân trời góc biển biết đâu là nhà
  Thân như cảnh đã chiều tà.
  Làm sao biết được đường về chốn xưa
  Tâm yên, cảnh lặng như tờ
  Bỗng như tan biến về cùng hư không
  Cây nghiêng theo hướng thiện duyên
  Khi khô, chết ngã theo chiều đã nghiêng
  Ngồi bên vách đá nhìn lên
  Mênh mông bát ngát đâu đâu cũng nhà
  Thân theo tuổi xuống đồi già
  Bây giờ biết được đường về chốn xưa
  Tâm yên như mặt nước hồ
  Thong dong từng bước về cùng hư không.
   
                                  Thuần Trí Tịnh
  Send comment
  Off
  Telex
  VNI
  Your Name
  Your email address
  1,259,194