HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - BÀI 38 TỪ CỔNG QUÁN

Sunday, August 20, 202310:54 AM(View: 1488)
Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời  BÀI 38

TỪ CỔNG QUÁN
blank


Nói tới Quán, có vài loại Quán hơi khác nhau, trong bài này chỉ xin nói tới loại Anupassanā, nghĩa thông thường là nhìn ngắm hiện tượng thế gian liên tục để nhận ra bản thể hay đặc điểm của hiện tượng thế gian là: vô thường, khổ, vô ngã. Vậy mình cũng có thể hiểu Quán là quan sát hiện tượng thế gian bằng con mắt trí tuệ. Trong giới hạn một bài viết ngắn, mình thu hẹp lại, chỉ giới thiệu phương thức tu Quán trong bài Tiểu kinh Đoạn Tận Ái mà thôi.

  Một thời, Thế Tôn ở tại Savatthi (Xá-vệ), Đông Viên (Pubbarama), giảng đường Lộc Mẫu (Migaramatu).

Rồi Thiên chủ Sakka đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và đứng một bên. Thiên chủ Sakka đứng một bên, bạch Thế Tôn:

-- Bạch Thế Tôn, nói một cách tóm tắt, đến mức độ nào, một Tỷ-kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư Thiên và loài Người?

-- Ở đây, này Thiên chủ, Tỷ-kheo được nghe như sau: "Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối với tất cả pháp". Này Thiên chủ, nếu Tỷ-kheo được nghe như sau: "Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối với tất cả pháp", vị ấy biết rõ tất cả pháp. Sau khi biết rõ tất cả pháp, vị ấy biết một cách rốt ráo tất cả pháp. Do biết một cách rốt ráo tất cả pháp, nếu có một cảm thọ nào, lạc thọ, khổ thọ hay bất khổ bất lạc thọ, vị ấy sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ sống quán tánh vô thường, sống quán tánh ly tham, sống quán tánh đoạn diệt, sống quán tánh xả ly trong các cảm thọ ấy, nên không chấp trước một vật gì ở đời; do không chấp trước nên không phiền não, do không phiền não, vị ấy chứng đạt Niết-bàn. Vị ấy tuệ tri: "Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa". Này Thiên chủ, một cách tóm tắt, đến mức độ như vậy, một Tỷ-Kheo ái tận giải thoát, cứu cánh thành tựu, cứu cánh an ổn, khỏi các khổ ách, cứu cánh phạm hạnh, cứu cánh viên mãn, bậc tối thắng giữa chư Thiên và loài Người…

Bài kinh còn dài, nhưng ý nghĩa quan trọng chỉ tóm gọn trong lời dạy này của đức Phật. Đây là một phương thức tu được trình bày thật ngắn gọn, rõ ràng, không cầu kỳ hay phức tạp. Đây là một con đường chính, phổ biến, như một tiến trình phát huy tuệ trí rất mạch lạc, tuần tự của luận lý học:

6 căn + 6 trần = cảm thọ

Cảm thọ = lạc + khổ + bất lạc bất khổ

Tánh vô thường của cảm thọ - tánh ly tham- tánh đoạn diệt- tánh xả ly tất cả cảm thọ.

 Không chấp trước- Không phiền não- Chứng đạt Niết bàn.

Bây giờ chúng ta thử suy gẫm thêm về phương thức này, có vẻ như thích hợp với chúng ta, còn là cư sĩ, còn làm việc, có gia đình, có giao tiếp với xã hội, không có nhiều thì giờ tọa thiền hay tham gia các khóa tu nhiều ngày, cũng không đọc nhiều kinh điển.

Cũng trong kinh Nikāya, có nhiều trường hợp các vị tỳ kheo sau khi xuất gia, nhận một đề tài Thiền Quán từ đức Phật hay từ các vị đại đệ tử của đức Phật, vào rừng ẩn tu một mình, tinh tấn, một thời gian ngắn sau, thông suốt, nhận biết mình đã giải thoát: “Sanh đã tận. Phạm hạnh đã thành. Việc cần làm đã làm xong. Sau đời này, không còn đời sống nào khác nữa”. Các vị đến trình với đức Phật, và được đức Phật ấn chứngA la hán. Các trường hợp này là người có căn lành từ quá khứ rồi.

Còn chúng ta thì sao? Mình đã học Pháp nhiều năm rồi. Qui luật vô thường thiệt là dễ hiểu, cái gì quanh mình cũng luôn luôn thay đổi. Tuy nhiên trong bài Tiểu kinh Đoạn tận Ái, là phải biết vô thường trong các cảm thọ.

Thọ là cửa ngõ dẫn vào tâm. Từ Thọ mới thành lập nên Tưởng. Từ Tưởng sẽ thành lập nên Hành. Từ Hành tiếp tục lập nên Thức.

Thọ chỉ là những cảm giác (sensations) mơ hồ hay cảm nhận (feelings) đơn sơ, chưa là những trạng thái tâm như ở Hành. Tuy vậy, bắt đầu từ Thọ, đã có sự cảm nhận sai biệt, tạm chia ra 3 loại:

-        ưa thích, kinh nói là lạc

-        không ưa thích, kinh nói là khổ

-        không rõ ràng, kinh nói là bất lạc bất khổ

Tất cả cảm thọ lại còn có thể chia ra 2 loại:

-        cảm thọ thuộc vật chất

-        cảm thọ không thuộc vật chất.

Chính từ những cảm thọ đơn sơ sai biệt này từ từ khuếch tán ra, được nhận biết rõ hơn, với những mạng lưới phức tạp hơn, từ ký ức ngắn hạn, từ ký ức dài hạn, từ ký ức xúc cảm tung lên nhiều thông tin quanh đối tượng vừa cảm thọ. Ta sẽ nhận biết rõ hơn về đối tượng vừa cảm thọ. Đây là cơ chế Tưởng, được xem như tri giác (perception) hình thành những mạng lưới tên gọi, những mạng lưới liên tưởng hay ấn tượng liên hệ tới đối tượng và cảm thọ. Tất cả những tín hiệu này cấu tạo nên các sắc thái tâm rõ nét, như là những phản ứng của tâm đối với đối tượng và cảm thọ đầu tiên. Đây là phần việc của Hành (mental formation). Tại đây, tâm buồn, vui, tức giận, thương, ghét, phiền não, bao dung…Tất cả các sắc thái tâm đều biểu lộ nơi Hành. Ngày xưa Thầy Thiền Chủ tạm đối chiếu với não bộ, thì cơ chế Dưới Đồi (Hypothalamus) trong hệ thống Viền Não (Limbic system) xem như là nơi biểu hiện tất cả những sắc thái tâm con người. Cuối cùng, những tín hiệu từ Hành sẽ truyền tới Thức (consciousness). Đây là cái Biết rõ ràng, qua những tiến trình tâm suy nghĩ (từ ký ức), suy luận (trí năng), phân biệtquyết định, niệm biếtcuối cùng, gọi là Thức, hay ý thức (consciousness) được xem như phát xuất từ vùng tiền trán bên mặt. Vì cái biết của Thức đã trải qua một tiến trình suy nghĩ, tưởng tượng, suy luận, so sánh, nên cái biết cuối cùng này không còn khách quan, mà nhuộm màu thiên lệch, chủ quan rồi. Sự thiên lệch chủ quan bắt nguồn từ cảm thọ đầu tiên.

Do vậy, đức Phật hướng dẫn chúng ta phải tỉnh thức từ Thọ. Tỉnh thức để không dính mắc với Thọ khi tiếp xúc với đối tượng. Nếu dính mắc vào Thọ thì:

"Thật không xứng đáng, nếu có thiên vị đối với tất cả pháp".

Chúng ta thường haycảm thọ: thích hay không thích trước đối tượng. Như vậy là mình đã thiên lệch, thiên vị đối với pháp rồi. Mình chưa thấy tất cả pháp đều bình đẳng.

Tại sao tất cả pháp đều bình đẳng? Chắc chúng ta sẽ trả lời ngay: Tất cả pháp đều bình đẳng vì đều vô thường, có sanh phải có diệt, bản thể trống rỗng, trống không vv…Ai cũng biết điều đó mà sao mình vẫn dính mắc? A thì ra chỉ có tâm mình là chưa bình đẳng thôi, các bạn ơi!

Hôm nay, mình gởi tặng các bạn 4 chữ thần kỳ “Thọ là vô thường”, để mở cửa kho tàng châu báu trí tuệ, hạnh phúc vô thượng, giống giống như Alibaba ngày xưa gọi: “Sesame, ouvre- toi!” là mở toang cửa kho tàng của 40 tên trộm thành Baghda vậy.

Tổ Đình, 2- 8- 2023

TN

blank

Triệt Như - Tiếng Hát Giữa Trời - Bài 38

TỪ CỔNG QUÁN

blankClick icon tam giác để nghe - Click icon ba dấu chấm để download
Reader's Comment
Monday, September 25, 20238:37 AM
Guest
Thọ là vô thường, là khổ, là vô ngã.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Friday, November 3, 202311:52 AM(View: 636)
Vì căn cơ chúng sanh khác nhau, nên Đức Phật phương tiện thuyết ngũ thừa để giúp chúng sanh dần đạt được giải thoát tối hậu. Ngũ thừa Phật giáo ví như 5 loại xe: Nhân thừa và Thiên thừa - Thanh-Văn thừa, Duyên-Giác thừa và Bồ-Tát thừa
Tuesday, October 31, 20233:40 PM(View: 406)
Und wenn wir diese Weisheit erlangt haben, haben wir keinen Bedarf mehr an einem Weg, an ein Dharma oder an eine Tür, die zur Weisheit öffnet, da wir schon drin sind, in unserem natürlichen Haus.
Thursday, October 26, 202312:55 PM(View: 533)
VIDEO Phóng Sự Kỳ Đo Não Bộ Hòa thượng THÍCH THÔNG TRIỆT tại Đại học Tuebingen Đức Quốc năm 2013 - Giới thiệu: Quang Chiếu - Quay phim: Tuệ Nguyên - Edit: Chúc Hải
Tuesday, October 17, 202311:23 AM(View: 1120)
Trong cái thấy, chỉ là cái thấy; trong cái nghe, chỉ là cái nghe; trong cái thọ tưởng, chỉ là cái thọ tưởng; trong cái thức tri, chỉ là cái thức tri.
Tuesday, October 10, 20239:31 PM(View: 743)
Stuttgart est une petite ville du sud de l'Allemagne. La retraite étant bilingue allemand-vietnamien, M. Tuong Bach, Mme Minh Tuyen et Minh Kien assuraient la traduction simultanée à tour de rôle. Il y avait environ 25 méditants, venant de nombreux endroits. De Paris, ils avaient voyagé en train. De Berlin, ils s’étaient regroupés pour venir en voiture. De Goslar, ils avaient fait environ 8 heures de route pour venir au monastère.
Tuesday, October 3, 202310:36 AM(View: 686)
Die Weisheit, über die ich hier sprechen will, ist ein Vipassanā. In diesem Artikel möchte ich die Grundlagen der Achtsamkeit in dem Nikāya-Sutra untersuchen. Heute klassifizieren viele Ehrwürdige das Satipatthana Sutra als ein Vipassanā, also eine Weisheit. Aus diesem Grund betrachte ich in diesem Artikel das Wort Vipassanā als eine Weisheit. Eine Weisheit für die Praxis.
Tuesday, September 26, 20234:27 PM(View: 1075)
Trên bước đường tu theo Phật, “Hạnh buông xả” đóng một vai trò vô cùng quan trọng, là pháp tu cần thiết trong đời sống hằng ngày của người cư sĩ cũng như của người xuất gia tu hành giải thoát. Vậy thế nào là “Hạnh buông xả”?
Tuesday, September 19, 20237:54 PM(View: 1117)
Bản thể của thế gian là trống rỗng, trống không, là như huyễn mà thôi. Tuệ trí này là năng lực khiến tâm xa rời dính mắc tất cả thế gian, bấy giờ mới an trú chánh niệm Như Vậy. Khi mình có tuệ trí thông suốt bản thể thế gian rồi thì không còn con đường, không cần pháp môn, không còn thấy có cổng nào nữa. Mình thực sự đang ở trong nhà của mình, tự thuở nào cho tới bây giờ.
Tuesday, September 12, 202312:56 PM(View: 1316)
Bốn tầng Thiền qua đó đức Phật phát huy ba minh còn được gọi là bốn tầng Định, do đó mình hiểu Định có một vai trò quan trọng trong Thiền Phật giáo, xem như Định là cây cầu phải bước qua mới có thể khám phá tới khung trời bao la của trí tuệ bát nhã.
Saturday, August 26, 20232:36 PM(View: 1197)
Tuệ ở đây mình muốn nói tới Vipassanā, Tuệ Minh sát. Trong giới hạn bài này, mình bàn tới bài Kinh Niệm Xứ, trong kinh Nikāya. Mặc dù thông thường người ta vẫn nói “Quán Tứ niệm xứ”, trong bài kinh cũng nói “Quán thân” (Kāya-anupassanā) v.v…nhưng hiện nay các vị tôn đức xếp bài kinh Niệm xứ là Vipassanā, là thuộc Tuệ. Cho nên trong bài này, mình cũng tạm nói là Tuệ, tức là dùng tuệ thực hành...
Monday, August 14, 202311:20 AM(View: 1151)
Muốn đạt được kết quả tốt, người thực hành phải hội đủ 5 tiêu chuẩn cần thiết: Tự lực, Nhu cầu, Quyết tâm, Lý thuyết, và Lý luận. Đây là 5 tiêu chuẩn lập thành hệ thống lý luận thực tiễn trong việc thực hành Thiền Phật giáo. Muốn điều chỉnh thân, cải tạo tâm, cân bằng thân-tâm, và phát huy trí tuệ tâm linh có hiệu quả, 5 tiêu chuẩn nói trên không thể tách rời nhau được.
Wednesday, August 9, 202312:40 PM(View: 1392)
Cốt lõi là cái tinh túy, cái tinh ba. Chớ không phải cái bề ngoài. Nếu so với cái cây, nó không phải là lá cây, cành cây.v.v. mà là cái lõi bên trong của cây. Cái cốt lõi đó phải ngắn gọn, mới gọi là cốt lõi. Mà trong đạo Phật có nhiều cốt lõi lắm. Tại sao vậy?
Wednesday, August 2, 20238:44 PM(View: 1335)
Chư Tổ Phát Triển thường nói có tới 84 ngàn pháp môn tu, tức là có vô số cổng để bước vào ngôi nhà giác ngộ, hay ngôi nhà giải thoát. Hôm nay chúng ta thử khảo sát cánh cổng của Giới.
Monday, July 31, 202310:00 AM(View: 947)
“Ngũ uẩn giai không” trong lời dạy này của đức Phật, là khi giác quan tiếp xúc với đối tượng, tâm hành giả biết nhưng không phản ứng thích thú hay chán ghét, tâm không nói thầm về đối tượng, thì Tánh biết có mặt. Tánh biết là cái biết rõ ràng lặng lẽ, trong sáng, khách quan, là cái lóe sáng đầu tiên của Tánh giác. Lúc bấy giờ toàn bộ ngũ uẩn yên lặng, không có cái Ta, cái của Ta hay Tự ngã của Ta trong đó, hành giả thoát khỏi mọi lậu hoặc, khổ đau.
Monday, July 17, 20231:44 PM(View: 854)
Dès la clôture de la retraite bouddhique à Berlin, notre groupe de bhikkhunis - Nhu Minh, Nhu Sen et moi-même - a pris le lendemain, 19 mai, l'avion pour Paris. Le 20 mai au matin, la retraite de courte durée y a commencé, durant 3 jours, samedi, dimanche et lundi. Ce stage est également bilingue français-vietnamien avec la présence de quelques francophones qui écoutaient en direct l’enseignement à l’aide des écouteurs personnels. Ainsi la traduction ne gênait personne, et le cours se déroulait normalement comme d'habitude.
Wednesday, July 12, 20234:15 PM(View: 1121)
KINH VĂN : Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. bao gồm bản Hán Việt, bản dịch nghĩa, bản Anh ngữ & Pháp ngữ
Wednesday, July 5, 20239:06 AM(View: 728)
Như vậy con thuyền để chuyên chở mình đi trên giòng sông tâm linh là Tánh nguyên tắc. Mình phải cương quyết, với ý chí dũng mãnh giữ gìn những nguyên tắc sống thích hợp với những chân lý mà Đức Phật dạy. Đó là Tánh nguyên tắc trong thiền.
Tuesday, June 13, 20237:59 PM(View: 1029)
Hòa Lan, thành phố đông người trần tục hay vườn hoa thiên nhiên với con người an vui thanh thản?
Sunday, June 11, 20234:39 PM(View: 908)
Le 4 mai commençait la retraite dans un centre de la ville de Moissac. Cet endroit, situé sur une haute colline tranquille ayant abrité déjà plusieurs retraites bouddhiques, était un ancien couvent carmélite, aujourd’hui transformé comme lieu de villégiature pour touristes. La Sangha de Toulouse a toujours été composée davantage de pratiquants français que vietnamiens, d’où la nécessité d’organiser la retraite en bilingue. Tout le monde doit rester sur place, car c'est loin de Toulouse.
Monday, June 5, 20236:34 PM(View: 1009)
Trường Bộ Kinh Digha Nikaya 16. Kinh ĐẠI BÁT-NIẾT-BÀN (Mahàparinibbàna sutta)
Tuesday, May 30, 20234:42 PM(View: 796)
Trong tiếng Pāli, từ mano hay Ý có nghĩa tâm hay tư tưởng tương đương trong tiếng Anh là “mind” hay “thought”. Trong A Tỳ Đạt Ma (Abhidharma), mạt na dùng để chỉ đồng nghĩa với THỨC (viññāna: consciousness) và TÂM (citta: mind, state of consciousness)
Monday, May 29, 20233:10 PM(View: 841)
Theo quan niệm của Phật giáo thì Niết-bàn là trạng thái tâm thanh tịnh tuyệt đối, nghĩa là tâm dập tắt hoàn toàn ngọn lửa tham, sân, si. Người đạt được trạng thái Niết-bàn là người có thái độ sống an nhiên tự tại “thường, lạc, ngã, tịnh” ngay trong vòng xoáy “Vô thường, bất toại nguyện và vô ngã” nơi thế gian này!
Saturday, May 20, 20232:10 PM(View: 878)
Liebe Freunde, ein Kochrezept zubereiten ist nichts anderes als eine Kultivierungsübung. Um zu überleben, essen wir und praktizieren wir. Daher sind die Prinzipien für eine gute Küche quasi die Prinzipien für eine gute Praxis. Kurz gesagt, alles, was wir tun, ist eine Kultivierung. Der Lebensweg ist auch der Kultivierungsweg. Alles ist abhängig von unserem Geist. Wie er das Objekt wahrnimmt, ist es das Reich, in dem wir leben.
Tuesday, May 16, 20239:48 PM(View: 1010)
Khóa Tu Thiền Tập Đơn Giản Để Sống An Lạc từ 14 đến 19 tháng 4 năm 2023 tại Chùa Tích Lan, Ontario.
Tuesday, May 16, 20237:21 PM(View: 814)
Người “Sống Tùy Duyên Thuận Pháp” là người có tu tập theo lời Phật dạy. Một trong những pháp người đó thực hành là giữ chánh niệm trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, hay khi làm bất cứ điều gì, cũng làm trong chánh niệm.
69,256