HỘI THIỀN TÁNH KHÔNG TRUNG ƯƠNG

Triệt Như SNHP029: CẢNH GIỚI RIÊNG MÌNH

Wednesday, October 6, 202112:25 PM(View: 1205)
Triệt Như - Suối Nguồn Hạnh Phúc - Bài 29

CẢNH GIỚI RIÊNG MÌNH
29 SUOI NGUON HANH PHUC 4 X 6 VN

Chúng ta tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua 5 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Tương tự như mình đang ở trong nhà, nhìn ra ngoài qua 5 cửa sổ. Còn ý không phải là một giác quan cụ thể như 5 giác quan kia. Tuy nhiên có thể biết nơi phát xuất của ý là não bộ, nên có thể nói não bộ là tâm căn. Kinh sách thường nói ý là “bóng dáng của pháp trần” hiện khởi trong tâm của mình. Đối tượng của 5 giác quan là 5 trần: sắc, thanh, hương, vị và xúc. Đối tượng của ý là pháp. Pháp là tổng hợp của 5 trần, cũng là tất cả thế gian. Cho nên ý này cũng là tâm, có cái biết rõ ràng, gọi là tâm thức. Chúng ta có thể nói tâm thức cũng là ý thức tổng hợp, cũng có thể là qua những tiến trình suy nghĩ, lý luận, xét đoán, suy luận, cuối cùng hình thành nên ý thức tổng hợp này, để rồi quyết định biểu lộ ra thành lời và hành động. Pháp cú có câu: “Ý là chủ, ý tạo”. Ở đây, “ý” chỉ muốn nói tới tâm, hay tâm thức, cái biết rõ ràng, tức là khi chưa hiển hiện ra thành lời và hành động.

Trở lại cái ví dụ ban đầu, từ trong nhà tiếp xúc với thế giới bên ngoài qua 5 cửa sổ. Vậy 5 thành phần của thế giới bên ngoài là sắc, thanh, hương, vị, xúc đi vào nhà, tổng hợp lại thành ra pháp trần. Cái nhà thành ra cái tâm, có cái biết rõ ràng, là tâm thức, hay ý thức, hay ý, vì chưa biểu hiện ra lời và hành động.

Cái Biết này phải thông qua các giác quan, nên phụ thuộc vào giác quan. Thiệt ra nó không trực tiếp với đối tượng bên ngoài mà nó chỉ nhận biết những tín hiệu của não bộ hiện ra bên trong não bộ mà thôi.

Giác quan và não bộ tạm xem như thành phần thuộc vật chất, tương tự khái niệm “hardware” của computer vậy. Có thể nó không hoàn hảo, mỗi người mỗi khác. Hơn nữa chức năng hoạt động của giác quan và não bộ của một người hay mỗi người, cũng có thể thay đổi, có nhiều mức độ khác nhau, hay có thể hư hỏng, như khái niệm “software” của computer. Từ cách cấu tạo thành phần vật chất (gíác quan và não bộ) khác nhau giữa người này và người kia, cũng khác nhau, thay đổi luôn trong một người, kết hợp với chức năng hoạt động cũng không giống nhau về phẩm chất, về năng lực, hình thành nên sản phẩm là tâm, hay ý thức tổng hợp, hay tâm thức. Những sản phẩm cuối cùng này không còn là “nguyên bản” của đối tượng ban đầu nữa.  

Cho nên “ý” hay tâm thức của mỗi người cũng không giống nhau. Hơn nữa, trong tiến trình thành lập tâm thức cũng đi qua những suy nghĩ, lý luận, xét đoán chủ quan của mỗi người. Vì thế, khi những tín hiệu từ bên ngoài truyền vào não bộ như đi qua nhiều lăng kính khác nhau, cuối cùng tâm nhận biết thì đối tượng đã biến dạng rồi.

Gút lại, chúng ta thực sự không biết thế giới hiện tượng bên ngoài ra sao, màu sắc thiệt của nó thế nào. Thí dụ, cây phượng vỹ ở thiền viện có hoa, người ta đặt tên là hoa phượng tím. Nhưng cũng có thể nói hoa màu xanh blue, có chỗ màu xanh dương đậm, có chỗ màu xanh lợt hơn, như màu trời xanh. Cho nên khi mình dùng ngôn ngữ để diễn tả, kết quả rất hạn chế. Ngay cả nếu mình không diễn tả ra, mình chỉ thầm nhận biết thôi, nội dung cái biết đó cũng không ai giống ai.

Bây giờ thử nói rộng ra hơn. Toàn thể cuộc đời. Cuộc đời phức tạp vô cùng. Vô lượng vô số sự kiện, vô lượng vô số con người, vô lượng vô số phong cảnh, vô lượng vô số sắc thái tâm v.v...Mỗi người chúng ta chỉ tiếp xúc trong không gian nhỏ chung quanh mình, giới hạn trong 6 chức năng: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và nghĩ tưởng. Không thể nào chúng ta nhận biết được tất cả cảnh, tất cả loại sinh vật và vật vô tri giác. Khi chúng ta không nhận biết những vật nào, có nghĩa là chúng không có, đối với riêng chúng ta.

Vì thế, mỗi người chúng ta thực sự sống trong một thế giới riêng của mình, không có thế giới nào giống thế giới nào. Đó là thế giới tâm của riêng mình. Hay là cảnh giới Biết của mỗi người. Cái gì chúng ta nhận biết, làm thành cảnh giới của mình. Chúng ta vui, buồn, thương, ghét, trong cảnh giới riêng của mình.

Nếu mình khôn ngoan, biết chọn lọc những gì đẹp đẽ, thiện lành, cất giữ vào ký ức, thì cuộc đời sẽ là tốt đẹp thiện lành đối với mình. Nhìn một người bạn, ta chỉ thấy người ấy giỏi, tốt, thì người bạn này sẽ là người bạn giỏi, tốt của mình. Nhìn một vị thầy, chúng ta chỉ thấy vị thầy có đạo đức, có trí tuệ, thì chúng ta sẽ học được đạo đứctrí tuệ của vị thầy.

Như vậy, người hay cảnh, hay vật, luôn thay đổi trong cái nhận biết của chính mình, cũng thay đổi và khác nhau trong sự nhận biết của mỗi người. Thú vật , giác quan được cấu tạo khác con người, chúng ta cũng không thể biết thú vật nhận biết thế giới bên ngoài ra sao. Mỗi loài thú có thân và giác quan khác nhau, nên mỗi loài cũng nhận biết thế giới bên ngoài khác nhau nữa. Trong kinh sách có nói con người thấy nước như để uống, để tắm giặt, để tẩy rửa...loài rồng thấy nước là cung điện v.v...

Vậy nên chúng ta luôn sống trong cảnh giới chủ quan của mỗi người. Thú vật cũng vậy. Thực sự không bao giờ chúng ta có thể biết rõ và chính xác những gì bên ngoài não bộ của mình. Cái thế giới khách quan tuyệt đối ra sao? Chúng ta hoàn toàn không biết, qua 6 khả năng hạn chế của con người: thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm và nghĩ tưởng.

Có lẽ vì thế mà pháp tu quan trọng nhất, là Yathābhūta, tại sao có từ “Yathā” là giống như / as, like. Bhūta là chân, là thực / true, real.

Yathābhūta: giống như thực. Tại sao chỉ là “giống như thực” mà không phải là “thực”?

Vậy thế gian này, dù cho mình nhận biết nó thật là trung thực, không suy luận gì thêm, không thương không ghét thiên lệch v.v..., cái tâm của mình yên lặng, dừng lại, chúng ta cũng chỉ nhận biết nó trong cái “khung lăng kính” chủ quan của 6 quan năng của mỗi người mà thôi.

Cái thấy Huyễn cũng tương tự. Mặc dù thế gian là giả tạm, như giấc chiêm bao, hoàn toàn không thật, đối với người có trí tuệ, vì thế gian do duyên khởi, duyên sinh. Nhưng người đời vẫn thấy thế gian có thật nên vui thật, buồn thật. Do đó khi chúng ta chấp nhận thế gian là huyễn và vượt lên trên những vui buồn của cuộc đời thường, trí đó kinh gọi là Như Huyễn trí, tâm đó kinh gọi là Như Huyễn định.

Như Thực và Như Huyễn đều là cái thấy của Trung Đạo.

Như Thực bắt đầu đi từ hiện tượng lần tới bản thể cuối cùng / Như vậy/ Chân như

Như Huyễn cũng bắt đầu đi từ hiện tượng lần tới chân lý cuối cùng/ Như vậy/ Chân như.

Như Thực là cái thấy của Trung đạo ( vì có chữ “như” không rơi vào khẳng định “có” hay “không”).

Như Huyễn cũng là cái thấy của Trung đạo ( vì có chữ “như” không rơi vào khẳng định “có” hay “không”).

Cả hai, Như Thực và Như Huyễn, kết hợp lại, cũng là Trung đạo.

Vì là Như Thực nên không rơi vào phủ định/ Non-Existence/ Nihilism.

Vì là Như Huyễn nên không rơi vào khẳng định /Existence/ Eternality.

Kết thúc lại, cái thấy giác ngộ là cái thấy Trung Đạo, nói khác, chính là pháp môn Bất Nhịkinh Duy Ma Cật đề cao.

Con đường tu tập của chúng ta là tiến trình chuyển hóa tâm và trí tuệ của chính mình. Làm sao cho tâm và trí tuệ của mình an trú trong Trung Đạo, cảnh giới niết bàn. Mỗi người đang sống trong cảnh giới riêng của mình, dù cho chúng ta thay đổi cảnh giới, thân có chuyển sang hình thái khác, tầng số rung động khác, nặng nề hơn hay thanh tịnh hơn, tâm chuyển hóa trong sạch hơn hay ô nhiễm hơn, trí tuệ phát huy hay vô minh trở lại, chúng ta luôn hiện hữu trong cảnh giới của riêng mình, do mình tạo ra. Vậy mỗi người phải tự chọn con đường đi, có trách nhiệm hoàn toàn dòng sống của riêng mình. Đức Phật dạy chí thiết những lời sau cùng trước khi giã từ thế gian:

“Phải tự mình là ngọn đèn soi sáng chính mình”.

“Phải nương tựa nơi Chánh Pháp”.

“Không nương tựa nơi ai khác, hay một vật gì trên đời”

 Vì “Tất cả thế gian là vô thường”.

Thiền viện, ngày 1- 10- 2021
TN


Line 2

CẢNH GIỚI RIÊNG MÌNH

audio-icon_thumbnail
(CLICK vào icon tam giác để nghe - CLICK vào icon 3 dấu chấm để download)

Reader's Comment
Thursday, October 7, 202112:56 PM
Guest
Chữ Như
Chữ Như có khả năng chuyển hóa tâm từ xác định đến không xác định.
Chữ Như có khả năng chuyển hóa tâm từ phủ định đến không phủ định.
Chữ Như có khả năng chuyển hóa tâm từ sắc tướng đến vô tướng.
Chữ Như có khả năng chuyển hóa tâm từ biên kiến đến trung dung.
Chữ Như có khả năng chuyển hóa tâm từ biết có lời đến biết không lời.
Chữ Như có khả năng chuyển hóa tâm từ tôi biết đến chỉ biết.
Chữ Như có khả năng chuyển hóa tâm từ có đến không.
Chữ Như có khả năng làm nhận thức trong sạch.
Chữ như trong tâm so sánh, khác chữ Như trong tâm bất động nên tạm gọi là Chân Như.
Send comment
Off
Telex
VNI
Your Name
Your email address
Wednesday, January 19, 20229:08 AM(View: 102)
Nếu tâm chưa chiếu sáng, có nghĩa là tâm chưa tĩnh lặng, tâm chưa tĩnh lặng vì tâm chưa trong sạch, tâm chưa trong sạch vì tâm chưa trống rỗng.
Monday, January 17, 20226:47 PM(View: 63)
Người nào học thiền mà không nắm vững chủ đề nhận thức thì cuộc đời tu thiền của mình kể như buông trôi.
Wednesday, January 12, 202210:45 AM(View: 403)
Như vậy bài học của lửa, nước, gió, mây là gì? Ta phải có trí tuệ để biết sống tốt, hữu ích cho mình và cho người khác. Sống hài hoà, trừ diệt hẵn tâm tham, tâm sân, tâm si. Ba thứ tâm này có sức tàn phá, hủy diệt tất cả thế gian, đưa tới khổ đau mà thôi. Không những trong đời này mà còn khổ đau trong nhiều đời sau nữa.
Monday, January 10, 20222:02 PM(View: 176)
Bài này chúng tôi đã đăng trong Đặc san Thiền Tánh Không số 1, phát hành vào Xuân năm 1999. Đây là lúc chúng tôi mới vừa học từ nơi Thầy được 3 năm qua 3 khóa tu học Căn bản tại 3 nơi: năm 1996 tại Beaverton (Oregon), năm 1997 tại Corona (Nam Cali), năm 1998, tại Westminster (Nam Cali).
Saturday, January 8, 202210:22 AM(View: 107)
Regel, Samadhi und Weisheit nur Begriffe wie „der Achtfachen Pfad“. Sie sind nur ein Mittel, das von Buddha präsentiert wurde, um die Fähigkeiten vieler fühlender Wesen zu fördern. Ebenso wie „die sieben Erleuchtungsglieder“ (Bojjhanga), die Zuflucht zu Buddha, die Ordination… Alle sind Begriffe, die Buddha erfunden hat. Wir sollen deshalb nicht an diesen Begrifflichkeiten anhaften sondern den tiefen Sinn, der darin steckt, verstehen.
Wednesday, January 5, 20229:53 AM(View: 568)
Hôm nay ngẫm nghĩ lại tất cả những công việc nhọc nhằn vất vả của mình trên con đường tu chỉ là làm sao nhớ và làm sao quên. Thêm một vấn đề cũng quan trọng là nhớ cái gì và quên cái gì.
Friday, December 31, 20211:58 PM(View: 137)
Ein liebender Vater wartet immer irgendwo auf die Rückkehr seiner Kinder!
Thursday, December 30, 20218:07 AM(View: 599)
Hôm nay, mùa tưởng niệm Thầy Tổ, xin khơi lại ngọn lửa sáng mà Thầy đã truyền lại cho chúng ta trong suốt 25 năm nương tựa nơi quê hương thứ hai này.
Wednesday, December 29, 20216:42 PM(View: 244)
Bài viết này con ghi lại kỹ niệm giữa hai Thầy trò và những gì con đã nhận ra và thực hành có kết quả qua kỹ thuật Không Nói Thầy đã dạy cho chúng con. Không Đăng thành tâm cảm niệm ân đức sâu dày của Thầy.
Monday, December 27, 20218:45 PM(View: 312)
Hôm nay, cung đối trước di ảnh tôn nghiêm của Thầy, chúng ta kính lễ Thầy tam bái. Hứa nguyện noi theo gương Thầy tự giác, giác tha trong khả năng của mỗi người.
Tuesday, December 21, 20214:21 PM(View: 426)
Những tuồng hát mang tên Tâm chấm dứt. Hãy ngủ đi, những đào kép quấy nhiễu đời, tấm màn nhung đỏ đã kéo qua. Bây giờ là vắng lặng, tịch diệt, và ánh sáng.
Saturday, December 11, 20211:48 PM(View: 210)
Zum Schluss kann man sagen, dass man diesen Durchbruch oder den Zustand des wortlosen Gewahrseins mindestens ein Mal bei der Übung erleben muss. Nur so kann man dann ohne irgendein Hindernis im Kopf vorwärts gehen. Solange man diesen Zustand noch nicht erlebt hat, steht man immer noch vor dem Tor des Meditationshauses. Sobald der Geist klar und rein wird, verschwinden das Selbst und Nicht-Selbst automatisch.
Wednesday, December 8, 20219:22 AM(View: 889)
Kính thưa Thầy, dù nói bao nhiêu cũng không đủ diễn tả cái trí như núi và cái tâm như biển của một thiền sư.
Wednesday, December 8, 20217:43 AM(View: 420)
Mấy đêm liền, nửa khuya tỉnh giấc, mở hé mắt trông ra trời, lại gặp trăng. Cám ơn trăng, đã tới thăm mình. Trăng cười, cả phòng đẫm trong ánh sáng an lạc.... Có phải thế không trăng ơi? Vậy mà sao mình hững hờ, không biết.
Wednesday, December 1, 202111:03 AM(View: 723)
Người cha cao thượng của thế gian, ở đâu đó, ngài có mỏi mắt chờ đợi những đứa con lưu lạc chưa trở về nhà?
Wednesday, December 1, 202110:41 AM(View: 719)
Như thế, Định và Huệ không thể tách rời nhau. Hễ Định vững chắc thì phát huy Huệ, hễ Huệ thông suốt thì tâm không dính mắc với thế gian, tức là tâm Định, bất động trước tám ngọn gió đời.
Sunday, November 28, 20219:39 PM(View: 306)
Das ist mein Traumland. Mein Traumland ist hier, dieses Meditationshaus, und auch die ganze Welt. Wo auch immer ich hingehe, werde ich in dieser Welt bleiben. Wo auch immer ich hingehe, werde ich in diesem Traumland leben und sterben.
Sunday, November 28, 20218:37 AM(View: 458)
Đọc: Triệt như Diễn ngâm: MINH NHƯ Đệm Đàn tranh: HOÀNG NHƯ
Wednesday, November 24, 20216:32 PM(View: 352)
Đúc kết về lý thuyết và thực hành: Thiền Chỉ, Định, Huệ, Quán. Giải đáp thắc mắc.
Wednesday, November 24, 202112:54 PM(View: 705)
“Chân thật” rất quan trọng nó không những là đức hạnh, nó cũng là trí tuệ, nó cũng là cửa dẫn tới niết bàn nữa.
Tuesday, November 23, 202111:00 PM(View: 590)
Giới, Định, Tuệ chỉ là ba chữ thôi, là phương tiện, Đức Phật bày ra để hướng dẫn nhiều căn cơ chúng sanh, cũng như Bát chánh đạo, Thất giác chi, quy y, xuất gia ...Tất cả là ngôn ngữ, là lời, do Đức Phật tạm bày ra. Chúng ta không nên cố chấp vào văn tự, mà phải hiểu cái gì ẩn sâu bên trong văn tự.
Sunday, November 21, 20219:54 AM(View: 293)
Es gibt aber eines, was nicht illusorisch ist. Es ist seit der Geburt immer bei uns gewesen. Tag und Nacht. Egal wie wir es behandeln, gerecht oder ungerecht, ignorant oder aufmerksam, bleibt es immer uns treu. Was ist es? Er ist unser Bewusstsein, unser Geist. Daher sollen wir ihn, diesen treuen, anspruchslosen Gefährten, jede freie Minuten Aufmerksamkeit schenken.
Wednesday, November 17, 20216:29 PM(View: 398)
Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU thuyết giảng: KHÓA THIỀN CĂN BẢN - Phần 9/10: June 2014 tại Toronto, Canada Chủ đề: Quán Tam Pháp Ấn Giải thích về lý thuyết và thực hành Thiền Quán Tam Pháp Ấn: Vô thường - Khổ - Vô ngã.
Wednesday, November 17, 20212:00 PM(View: 792)
Đó, xứ mộng xứ mơ, cõi bình an của mình là cái tổ đình này, mà cũng là cả thế gian nữa. Làm sao có đến có đi đâu, làm sao có sống hay chết? Đi đâu thì cũng trong thế gian, sống hay chết cũng là quanh quẩn trong xứ mộng xứ mơ này.
Wednesday, November 17, 20211:47 PM(View: 715)
Ni sư Triệt Như Audio: LÀM SAO THỰC HÀNH THIỀN HUỆ Sinh hoạt đạo tràng San Jose- Sacramento 14-11-2021
Saturday, November 13, 20218:35 AM(View: 325)
Alle Schulen, die in dieser Zeit aus den beiden Hauptrichtungen entstanden, bewahrten jedoch die grundlegenden Lehren des Buddhas „Shakyamuni“ und sie führten zu dem gleichen ultimativen Ziel: Befreiung von Leiden, Anhaftung und zur Erleuchtung hin.
Thursday, November 11, 20216:46 AM(View: 467)
Thầy THÍCH KHÔNG CHIẾU thuyết giảng: KHÓA THIỀN CĂN BẢN - Phần 8/10: June 2014 tại Toronto, Canada Chủ đề: THIỀN QUÁN Ý nghĩa - Nguồn gốc - Đặc tính - Tác dụng và mục đích của Thiền Quán.
Wednesday, November 10, 20218:16 AM(View: 667)
Ni sư Triệt Như Audio:PHẢI ĐỨNG TRÊN ĐỈNH NÚI Sinh hoạt đạo tràng Houston 7-11-2021
Wednesday, November 10, 20216:31 AM(View: 426)
Wie wir das Leben wahrnehmen, hängt es von unserem Geisteszustand ab. Ob wir es mögen oder nicht mögen, ob wir es lieben oder hassen, die Entscheidung treffen wir immer selbst.
Monday, November 8, 20214:08 PM(View: 544)
Vô Tầm Vô Tứ Định là nền tảng cơ bản của tất cả các loại Định trong Thiền Phật Giáo gồm chung cả ba hệ: Nguyên Thủy, Phát Triển và Thiền Tông. Tầng Định này được thiết lập trên cơ sở không quán tưởng, không suy nghĩ, nói chung là trong vô ngôn hay không lời.
Saturday, November 6, 20217:42 AM(View: 932)
Hôm nay nhắc lại chuyện đời xưa, mới có mấy năm thôi, mà sao lâu như cả trăm năm vậy. Ngày vui qua mau. Hai mươi năm. Chưa kịp mừng ngày kỷ niệm hai mươi lăm năm thì rủ nhau đi hết. Mùa thu đang tới, rồi mùa xuân, rồi lại mùa thu...Bây giờ, chỉ còn hai chiếc lá vàng. Hắt hiu trên cành.
Wednesday, November 3, 20212:01 PM(View: 409)
THIỀN HUỆ (tiếp theo): 1. Ứng dụng thiền huệ trong cuộc sống hàng ngày. 2. Tác dụng của thiền huệ đối với thân tâm. 3. Giải đáp thắc mắc.
Wednesday, November 3, 202111:33 AM(View: 979)
Kết luận, bước đột biến, hay là ngộ, phải có một lần hay nhiều lần trên con đường tu, thì mình mới mong bước vào nhà thiền, mình sẽ thong dong bước tới mãi, không còn chướng ngại trong tâm nữa. Nếu chưa nhận ra bản tâm, thì mình còn đứng ngoài cổng,...Hễ thấy rõ bản tâm, tự nhiên cái ngã phai tàn.
Tuesday, November 2, 20214:08 PM(View: 549)
Năm nay, chỉ trong vòng 6 tháng trở lại, đại gia đình Tánh Không đã chịu 3 cái tang lớn. Đó là Sư Cô Quản Chúng Thích Nữ Phúc Trí ra đi ngày 25-4-2021, Thầy Giáo Thọ Thích Không Chiếu ra đi ngày 11-9-2021 và mới đây 28-10-2021, Thầy Thích Tuệ Chân nguyên là Viện Phó Tổ Đình Tánh Không, cũng đã ra đi.
Tuesday, November 2, 20219:50 AM(View: 397)
Bhikkhuni Triệt Như – Sharing From The Heart – No 92 Translated into English by Như Lưu THE BODHI PRAYER BEADS OF LAY BUDDHISTS
Wednesday, October 27, 20218:21 PM(View: 873)
Các tông phái, các vị thiền sư, các phương tiện giáo hoá... là pháp hữu vi, có sanh có diệt. Còn chân lý thì vô vi, thường hằng, không sinh diệt.
Wednesday, October 27, 20211:31 PM(View: 366)
Phân biệt trí và huệ - Huệ của tâm thanh tịnh - Pháp Như Thật - Không dán nhãn đối tượng.
Wednesday, October 20, 20218:29 PM(View: 881)
Thiền Tông Trung Hoa được xem như bắt đầu từ Sơ Tổ là ngài Bodhidharma, người Ấn Độ, qua tiếng rống sư tử, thức tỉnh con người trở lại bản tâm, nhận ra bản tánh, trống rỗng, tịch diệt, chiếu sáng của mỗi người.
Wednesday, October 20, 20217:51 PM(View: 433)
Hồi đáp sinh học trong thiền. Thông qua tâm thực hành Pháp do Phật hay Tổ dạy, cơ chế não bộ sẽ bị kích thích để tiết ra các chất nước hóa học tác động đến thân - tâm - trí tuệ tâm linh. Bài giảng giúp thiền sinh hiểu được khi thực hành đúng Pháp hoặc khi thực hành sai Pháp kết quả ra sao.
Wednesday, October 20, 20211:25 PM(View: 396)
In this article, I will limit the time scope to the period from 100 years after the passing of the Buddha to approximately the second century AD, which could be considered as the period in which Buddhism split into several schools. I will examine the causal conditions that led to the formation of the two main lineage streams of Buddhism: the Mahāyāna (Great Vehicle) and Hīnayāna (Small Vehicle).
Wednesday, October 13, 20215:34 PM(View: 454)
Chủ đề Phần 4: 1. Tiến trình tu chứng của Đức Phật. 2. Các sắc thái biết của tâm 3. Bài kinh "Một dính mắc may mắn".
Wednesday, October 13, 20211:17 PM(View: 979)
Tất cả các bộ phái thời đó trong hai dòng truyền thừa lớn này đều giữ gìn những Pháp tu căn bản từ đức Phật Thích ca và cùng hướng tới mục tiêu cuối cùng là thoát khổ, giác ngộ và giải thoát.
Saturday, October 9, 202110:43 AM(View: 466)
Wenn der Geist leer und klar ist, bedeutet dies, dass ein scharfes Gewahrsein den Geist erleuchtet. Man sieht ein Objekt in diesem Zustand an, wie es ist. Ohne Bewertung, ohne Vorurteile (Yathābhūta) Diese Wahrnehmung ist die Befreiung.
Wednesday, October 6, 20212:18 PM(View: 459)
Khóa thiền căn bản - Phần 3/10: TÂM TRONG ĐẠO PHẬT: Tâm phàm phu, Tâm tỉnh ngộ, Tâm bậc thánh, Tâm Phật, Tâm linh. Thực tập 'KHÔNG NÓI'.
Tuesday, October 5, 202110:26 AM(View: 511)
Avec un mental vide, serein, éclairé par une cognition aiguisée, on regarde vers l’extérieur, le paysage est aussi dans un état immobile d’ainsité. Juste à cet instant là, c’est la Libération.
Thursday, September 30, 20218:10 AM(View: 684)
Khóa thiền căn bản - Phần 2/10: Thiền Chỉ: Định nghĩa và tác dụng của Thiền Chỉ. Các chiêu thức thực hành tác động vào tánh nghe, tánh xúc chạm, tánh thấy để giúp tâm tĩnh lặng.
Tuesday, September 28, 20213:38 PM(View: 567)
Parce que, enseignants ou pas, nous allons tous sur la même voie, vers la même direction, qui est celle de la formation de notre propre esprit pour accéder à la sagesse et à la compassion. C’est tout.
Monday, September 27, 20219:42 AM(View: 1049)
Tại sao tôn giả Bhaddiya đi tới nơi nào cũng nói: “Ôi an lạc thay!”. Các vị tỳ kheo khác, nhìn quanh quất, chỉ thấy khu rừng vắng, thấy gốc cây, thấy ngôi nhà trống, có gì vui đâu, họ lại suy đoán tôn giả Bhaddiya nhớ lại đời sống giàu sang vương giả khi xưa. Mình nhận ra ngay tâm người đời, thích suy luận chủ quan.
Sunday, September 26, 202110:40 AM(View: 496)
Meine lieben Freunde, die Sutras geben klar die Wahrheit wieder, doch warum haben wir diesem Weg noch nicht gefolgt? Ich bete, dass die Menschen die Lehren Buddhas so befolgen wie sie die Bedienungsanleitung eines Laptops oder einer anderen Gerät befolgt haben.
Thursday, September 23, 20211:45 PM(View: 780)
Khóa thiền căn bản - Phần 1: - Ý nghĩa câu niệm Phật - Giới thiệu về thiền: Thiền Phật giáo là gì? Tại sao học thiền? Mục đích của Thiền. Giải thích sơ lược thiền chỉ, thiền định, thiền huệ, thiền quán.
Thursday, September 23, 202110:53 AM(View: 1226)
Cuộc đời của mỗi người cũng là những dòng tuôn chảy không bao giờ ngừng. Tất cả, từ sức khỏe, tuổi trẻ, hạnh phúc, người thân, cũng tuôn chảy hoài, theo con đường một chiều: sanh- già- bệnh- chết... Mãi mãi, cho tới khi nào tỉnh giấc, nhìn thấy còn có một dòng tuôn chảy khác, ngược lại với mình, và mình đủ sáng suốt để biết đó mới là dòng tuôn chảy tới bến bờ bình an, hạnh phúc thực sự.
1,529,817